Startside

Every number I see is generated and presented by people who have an interest in how that number is used or interpreted.
Niederman and Boyum

Numerisk kunnskap

Statistikk er kunnskap i form av tall.

Bibliotekstatistikken dreier seg om all detaljert og systematisk kvantitativ informasjon som er tilgjengelig om bibliotekfeltet. Etterspørselen etter slik informasjon er raskt økende. Denne digitale boka (under arbeid ... ) bruker begreper, metoder og eksempler fra bibliotekstatistikk for å illustrere en praksisbasert forståelse av kunnskap i bibliotekfag. 

Statistikkproduksjon er kunnskapsproduksjon. Utvikling og drift av statistiske systemer forutsetter både god teori (modell- og begrepsarbeid) og gode metoder for operasjonalisering, datainnsamling, databearbeiding, tolking og formidling. Produksjon og kvalitetssikring av statistikk som skal brukes til beslutninger, krever penger, tid og ferdigheter. Statistikken er både en vitenskap og et håndverk, med sterke fagmiljøer og godt etablerte standarder for kvalitet.

I dagliglivet og dagspressen blir statistikkens rolle ofte undervurdert. Hverken vitenskapen eller håndverket blir tatt på alvor. There are white lies, black lies, and statistics, sier et engelsk ordtak. Du kan bevise alt med statistikk, sier vi på norsk. Erfarne fagfolk og forskere tenker sjelden slik. For dem er statistikk et nødvendig verktøy. Uten statistikk blir svært mange spørsmål stående ubesvart. Det kan være mange ulike meninger om en sak. Men det er liten grunn til å diskutere meninger dersom diskusjonen faktisk kan avgjøres ved målinger.

Tord Høivik - Hjemmeside

Teori og praksis

Denne boka er rettet til bibliotekarer og bibliotekforskere. Jeg har forsøkt å vise hvordan bibliotekfolk kan utnytte statistiske verktøy for å skaffe seg anvendbar kunnskap om det som skjer i praksisfeltet. Den dreier seg altså forholdet mellom teori og praksis i bibliotekfeltet. Boka har ett hovedbudskap: det som sies og skrives om bibliotekstatistikk må forankres i en statistisk praksis. Jeg ser det altså som vesentlig å arbeide med teoretiske modeller, operative verktøy og empiriske data samtidig.

I dette ligger det også en kritikk av dagens arbeidsformer. Mange faglige miljøer har diskutert statistiske prinsipper uten å prøve dem ut. De har foreslått metoder uten å ta ansvar for at metodene blir tatt i bruk. Jeg kritiserer ikke teoriarbeid i og for seg. Faglige diskusjoner om prinsipper og metoder har sin selvsagte plass i alle fagområder. Men komitediskusjonene og skrivebordsforslagene har svært begrenset verdi hvis de ikke får næring fra en løpende statistisk praksis. Jeg legger altså vesentlig vekt på samspillet mellom teoretisk kunnskap og erfaringskunnskap. Boka inneholder mange eksempler på hvordan et slikt samspill kan realiseres.

Teoretisk kunnskap kan vi skaffe oss ved å lese. Praktisk kunnskap forutsetter egen praksis. Matematikken er et teorifag. Statistikken har et bein i begge leire. Den matematiske statistikken er rett og slett et område innenfor den rene matematikken. Den anvendte statistikken er ikke en mekanisk anvendelse av matematisk statistikk, men en utforskning av variable og sammensatte empiriske forhold med bruk av statistiske instrumenter. Statistikk er tallkunst, med et betydelig islett av skjønn, erfaring og håndverkskunnskap. Kokkekunsten arbeider med og forholder seg til fysiske, kjemiske og biologiske prosesser. Men restaurantene jakter ikke på fysikere og kjemikere. På kjøkkenet blir de klassiske naturvitenskaper i beste fall støttefag for en kokkens gastronomiske ekspertise.

Det jeg skriver om bibliotek og statistikk bygger først og fremst på erfaringer som høgskolelærer, kurslærer, forsker og utvikler innenfor dette praksisfeltet de siste ti-femten årene. De internasjonale erfaringene kommer hovedsaklig fra fagmiljøet rundt IFLAs statistikkomite, der jeg har vært norsk representant siden 2007.  At statistikk i høy grad dreier seg om politikk gjelder også her. Det jeg sier om forholdet mellom statistisk teori og statistisk praksis har et bredere grunnlag, siden jeg har arbeidet som statistiker i ulike sammenhenger siden midten av 1960-årene.