Prof. Stasio Girdzijausko namų puslapis
 Biografija

Gimė 1941 m.  Bulzgeniškių k. Raseinių raj. (dabar Jurbarko). 1958 m. baigė Vadžgirio vidurinę mokyklą, 1963 m. – KPI Mašinų gamybos fakultetą. 1972 m. apgynė technikos mokslų kandidato (dr.) disertaciją. 1979 m. suteiktas docento vardas, 2007m. praėjo habilitacijos procedūrą.

1963–1967 m. dirbo Vilniaus šlifavimo staklių, Žalgirio ir PKB eksperimentinėje gamyklose meistru, konstruktoriumi ir cecho viršininku. 1967–1975 m. KPI Vibrotechnikos laboratorijoje inžinieriumi ir mokslo darbuotoju. 1975–1995 m. VU Kauno humanitarinio (vakarinio) fakulteto prodekanas, 2002-2008 m. dekanas,1976-2007 m.- docentas, nuo 2007m. - profesorius.

Daugiau nei 100 ekonomikos teorijos, finansų valdymo, technologijos mokslų, aukštojo mokslo pedagogikos ir dėstymo metodikos mokslo darbų (iš jų 21 išradimas) autorius ir bendraautoris.

 


Skaitomi kursai Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete

 

Eil. Nr.

Skaitomų dalykų pavadinimai

Kreditai

Klausytojai

Kursas

1.   

 

Aukštoji matematika I sem

5

Verslo informatika, finansų informatika

B-I

2.   

 

Aukštoji matematika II sem

5

Verslo informatika, finansų informatika

B-I

3.   

 

Finansų matematika

2

Ekonomika, Verslo vadyba ir adm.

B-II

4.   

 

Finansinės rizikos valdymas

2

Verslo informatika; Verslo informacijos sistemos (magistr.)

M-II

5.   

 

Moderniojo  draudimo metodai

2

Tarptautinis verslas, Marketingas ir prekybos vadyba, Verslo administravimas

M-II

6.   

 

Draudimo modeliavimas

2

Ekonomika, Verslo vadyba ir adm.

B-IV

 


Parašė knygas
 1. The Logistic Theory of Capital Management: Deterministic Methods; Monograph No 1, published a peer-reviewed Supplement A to Transformations in Business & Economics, Vol. 7, No 2(14), 2008, 163 p.
 2. Logistinė kapitalo valdymo teorija; determinuotieji metodai, Vilnius: VU leidykla, 2006. – 232 p.
 3. Finansinė analizė: kiekybiniai metodai (bendrasis vadovėlis)  2005, 356 p. 
 4. Aukštosios matematikos savarankiško darbo užduotys (su bendraautoriais) 1993, 2006, 148 p.
 5. Draudimas: kiekybinė finansinė analizė, 2002, 104 p.
 6. Matematikos kartojimo pratimai, 2000, 110 p.
 7. Finansiniai skaičiavimai, 1997, 178 p.
Sukūrė ir išplėtojo logistinę finansų valdymo teoriją. Suformulavo kapitalo nišos, kaip kapitalo augimo erdvės baigtinumo koncepciją. Nagrinėdamas kapitalo nišos ribotumą, autorius savo darbuose atskleidė ekonominį reiškinį, vadinamą "kainų burbulu", ištyrė jo atsiradimo fundamentaliasias priežastis ir vystymosi tendencijas, nurodė galimą jo įtaką ekonominių ciklų susiformavimui, pateikė kainų burbulų matematinius modelius. Ištyrė ir parodė, kad kapitalo nišos poveikyje atsirandantys kredito spąstai yra daugelio finansinių krizių pagrindinė priežastis.
 

PASKELBĖ STRAIPSNIUS

leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą

 1. S. A. Girdzijauskas, D. Štreimikienė, M. Dubnikovas. Analyzing Banking Capital with LOGLET Lab Software Package // Transformations in business and economics. ISSN 1648-4460.  vol. 8, No. 2 (17), p. 45-56, 2009.
 2. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė, J. Čepinskis, V. Moskaliova, E. Jurkonytė, R. Mackevičius. Formation of Economic Bubbles: Causes and Possible Preventions // Technological and Economic Development of Economy; Baltic Joulnar on Sustainability, ISSN 1392-8619, 2009, 15 (2) p. 267-280.
 3. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė. Application of Logistic Models for Stock Market Bubbles Analysis // Journal of Business Economics and Management. ISSN 1611-1699. Vilnius: Technika, 2009, Vol. 10, No. 1, p. 45-51.
 4. D. Štreimikienė, S. Girdzijauskas. Assessment of post-Kyoto climate change mitigation regimes impact on sustainable development. Renewable and Sustainable Energy Reviews 13; 2009, p. 129–141.
 5. D. Štreimikienė, S. Girdzijauskas. Logistic Growth Models for Anglysis of Sustainable Growth / Transformations in business and economics. ISSN 1648-4460. 2008, vol. 7, No. 3 (15), p. 218-235, 2008.
 6. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė. Logistic Growth Models for Analysis of Stocks Markets Bubbles, The 2008 International Conference of Financial Engineering, Lecture Notes in Engineering and Computer Science p.1166 - 1170, 2008
 7. S. Girdzijauskas, A. Pikturna, F. Ivanauskas, E. Merkevičius, V. Moskaliova. Investigation of the elasticity of the price bubble functions; Continuous optimization and knowledge-based technologies : 20th EURO Mini conference (EurOPT-2008), May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania. ISBN 978-9955-28-283-9.  Vilnius: Technika, 2008, p. 131-136, 2008.
 8. S.Girdzijauskas, J. Čepinskis, E. Jurkonytė. Transformations in Insurance Market: Modern Accouting Method of Insurance Tariffs / Transformations in Business and Economics. ISSN 1648-4460. , Vol. 7, No. 2(14) Supplement B, 2008, p. 143-153, 2008.
 9. V. Gronskas, D. Štreimikienė, S. Girdzijauskas. Rec. kn.: Gilys, Povilas. Ekonomika, antiekonomika ir globalizacija/ Transformations in business and economics. ISSN 1648-4460. 2008, vol. 7, no. 2, p. 166-171, 2008.
 10. E. Merkevičius, G. Garšva, S. Girdzijauskas, V. Sekliuckis.  Forecasting of changes of companies financial standings on the basis of self-organizing maps; ICEIS 2007: proceedings of the 9th International conference on enterprise information systems, Funchal, Portugal, June 12-16. ISBN 978-972-8865-89-4. Funchal : Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007, p. 416-419.
 11. Girdzijauskas S., Čepinskis J., Jurkonytė E. Modern Accounting Method in Insurance Tariffs – Novelty on the Insurance Market; Technological and Economic Development of Ekonomy, 2007, Vol. XIII, No 3, p.179-183, Vilnius: Technika, 2007, ISSN 1392-8619.
 12. E. Merkevičius, G. Garšva, S. Girdzijauskas. A Hybrid SOM-Altman Model for Bankruptcy Prediction; Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg; Volume 3994 / 2006, 364 – 371 p. ISSN: 0302-9743.
 13. V. Moskaliova, S. Girdzijauskas. The risk of investment: Determinate models; Proceedings of the 2006 seventh international Baltic conference on databases and information systems (Baltic DB&IS 2006): p. 91-100 2006, ISBN 9986-19-920-4.
 14. Girdzijauskas, S. A., Moskaliova, V., Istability modeling of financial pyramids / Environment, Technology, Resources: proceedings of the 5th international scientific and practical conference, June 16-18, 2005. ISBN 9984779068 p. 26-32.


STRAIPSNIAI

leidiniuose, įtrauktuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas tarptautines duomenų bazes

 

 1. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė. Logistinės funkcijos taikymas ribinių dydžių dėsningumų analizėje. Ekonomika: mokslo darbai/Vilniaus univer­sitetas,. ISSN 1392-1258; 2007, t. 78, p. 34-47.
 2. Girdzijauskas S., Boguslauskas V. The Possibilities for the Application of the Logistic; Inžinerinė ekonomika/Kauno technologijos universitetas; ISSN 1392-2785; 2005, Nr.1(41), p.7-15.

 

 

STRAIPSNIAI

kituose recenzuojamuose periodiniuose ar tęstiniuose tarptautiniuose ar užsienio leidiniuose

 

 1. D. Štreimikienė, S. Girdzijauskas. Sustainable development and logistic growth of resource consumption. International business development: globalization, opportunities, challenges : international scientific conference, 15-16 of May 2008 Vilnius Lithuania : collection of articles. ISBN 978-9955-879-06-0. Vilnius, 2008, p. 266-275.
 2. S.Girdzijauskas. G. Garšva, E. Merkevičius. Logistika regado de kreditoj Scienca revuo. ISSN 0048-9557. 2008, vol. 59(2), no. 213, p. 101-109; 2008
 3. Girdzijauskas, V. Moskaliova. Finansinių piramidžių stabilumo modeliavimas. Informacijos mokslai: mokslo darbai/Vilniaus universitetas. ISSN 1392–0561; 2005, t. 35, p. 158-169.
 4. Girdzijauskas S. Logistinis kritinių situacijų valdymas; burbulų fenomenas arba antrasis kvėpavimas. Ekonomika ir vadyba; Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8732; 2004; Nr.1(7), 53-59 p.
 5. Чегис Р., Гирдзияускас С. Управление сбалансированным раз­витием во время трансформаций эко­но­мических систем. Известия КГТУ № 5, Калинин­град: Изда­тельство КГТУ,  ПИ №4-149-154; 2004, с. 149-154.
 6. S. Girdzijauskas, V. Moskaliova. Finansinių piramidžių modeliai. Ekonomika: mokslo darbai/Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1258; 2003, t. 64, p. 37-48.
 7. Girdzijauskas, V. Moskaliova. Virtualių finansinių piramidžių nestabilumo modeliavimas. Informacijos mokslai: mokslo darbai/Vilniaus universi­tetas. ISSN 1392–0561. 2003; t. 27, p. 105-114.
 8. S. Girdzijauskas. Logistiniai (ribiniai) kaupimo modeliai. Informacijos mokslai: mokslo darbai/Vilniaus universitetas. ISSN 1392–0561. 2002; t. 23, p. 95-102.

KITOS PUBLIKACIJOS

(mokomosios knygos ir straipsniai)

 

 1. S. Girdzijauskas. Studentų žinių kontrolė ir vertinimas; antrasis papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universiteto lei­dykla, 1999, 40 p.
 2. S. Girdzijauskas. Studentų žinių kontrolė ir vertinimas. Vilnius: Vilniaus universiteto lei­dykla, 1996, 16 p.
 3. S. Girdzijauskas. Matematikos testai pasirengimui studijuoti universitete patikrinti. Kaunas: Technologija; 1996; 18 p.
 4. S. Girdzijauskas. Analizinė geometrija. Kaunas:  Smaltija, 1996, 56 p.
 5. S. Girdzijauskas. Logistinė kapitalo valdymo teorija: principai ir įžvalgos. //Ekonomika ir vadyba - 2005. Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, Technologija, 2005; 251-255 p.
 6. R. Simutis, S. Girdzijauskas, J. Nenortaitė. The simulation of scenario of Lithuanian stock exchange index during transition phase to the EU. Business options, problems and solutions concerning globalisation : 5th international scientific conference, Riga, 23 April, 2004 : proceedings. ISBN 9984-766-05-5. Riga, 2004,  345-350 p. 
 7. L. Balzarevičiūtė, S. Girdzijauskas. Logistinis diskretusis kapitalo augimo modelis.//Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos./ 9-toji tarptautinė magistrantų ir doktorantų konferencija; pranešimų medžiaga. Kaunas: VDU , 2004, p. 168-171.
 8. S. Girdzijauskas, J. Širvinskaitė. Investavimo rizikos tyrimas finansinėse piramidėse.//Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos./ 9-toji tarptautinė magistrantų ir doktorantų konferencija; pranešimų medžiaga. Kaunas: VDU, 2004, p. 75-80.
 9. S. Girdzijauskas. Palūkanos ribiniuose modeliuose. Apskaitos, audito ir apmokestinimo pokyčiai integruojantis į Europos Sąjungą. Ekonomika ir vadyba – 2003. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, Technologija, 2003; 18-20 p.
 10. S. Girdzijauskas. Finansinių piramidžių nestabilumo modeliavimas. Informacinės technologijos verslui – 2003. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003; 33-38 p.
 11. S. Girdzijauskas. Finansinių piramidžių matematiniai modeliai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste. Konferencijos pranešimų medžiaga.Kaunas: Kolpingo kolegija,  2003. p. 33-35.
 12. С. Гирдзияускас. Моделирование роста капитала в закрытом регионе. // Перспективы экономики Калининградского региона и развитие EU/Сборник докладов. Калининград: Издательство ЧП Мишуткина, 2003, с. 52-54.
 13. S. Girdzijauskas. Kapitalo kaupimo modeliavimo ypatumai dėstant finansų valdymą: logistinis metodas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste. Kaunas: Kolpingo kolegija, p.36-38, 2002.
 14. S. Girdzijauskas Kapitalo kaupimo logistiniai modeliai. Informacinės technologijos verslui -  2002, konferencijos pranešimų medžiaga Kaunas, Technologija 2002, 40-44 psl.
 15. P.Žvinys, S. Girdzijauskas. Studijų programos įgyvendinimo tyrimas tarp dalykinių ryšių analizės aspektu.           Informacijos mokslai t. 23, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 62-70, 2002.      
 16. S.Girdzijauskas, E. Grinkienė, P.Žvinys Informacijos verslo studijų programos tarpdalykinių ryšių analizė. Informacinės technologijos 2002:konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, Technologija, 2002, p. 106-110.         
 17. S.Girdzijauskas, E. Grinkienė, P. Žvinys.             Проблемы разработки и ре­ализации интегрированных программ обучения по бизнесу и инфор­матике. Business operation and its legal environment: processes, tendencies and results: international conference Riga, April 12, 2002: proceedings/School of Business Administration Turiba p. 84-89, 2002.
 18. S. Girdzijauskas, G. Garšva, P. Žvinys. Нормативная система оценки знаний и возможности использования ее в уни­верситетах. Материалы международной конференции трансформации в экономических и социальных отноше­ниях: процессы, тенденции, результаты Riga, Biznesa augst­sko­la Turiba, 2001; 121-125 p.
 19. S.Girdzijauskas, V. Sakalauskas, P.Žvinys. Norminis žinių vertinimas ir studijų aktyvinimo galimybės. Konferencijos „Studijų ir verslo integracija“ pranešimų medžiaga Kaunas: Kauno kolegija, 2001. p. 44-54.
 20. S. Girdzijauskas, E. Stumbrys. Studentų žinių norminis vertini­mas. Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika; konferencijos pra­ne­šimų medžiaga. Kaunas, Technologija, 2000; 46-57 p.
 21. R. Šimukonytė, S. Girdzijauskas. Žinių kokybės gerinimas univer­sitetuose.  Informacinės techno­lo­gijos ir mokslų integracija; Konferencijos pranešimų me­džia­ga. Kaunas: Pasaulio lietu­vių kultūros, mokslo ir švie­timo centras, 2000; 127-128p.
 22. S. Girdzijauskas, V. Sakalauskas, A. Šalčius, R. Šimukonytė. Система оценки знаний на основе  норм и возможности использования ее в уни­верситетах.            Материалы международной конференции проблемы интеграции стран Балтии в Евросоюз, Rezeknė, Rezeknes Augst­skola, 2000; 27-30 p.  
 23. 2. S. Girdzijauskas, Č. Christauskas. Rentos skaičiavimo metodų pa­lygi­nimas. Ekonomika ir vady­ba – 98; Tarptautinės konfe­ren­ci­jos pranešimų medžiaga Kaunas: Technologija, 1998; 110-116 p.
 24. S. Girdzijauskas. Ekvivalentumo problema finan­si­nėse rentose. Tarptautinės konferencijos ekonomikos refor­ma Rytų ir Vidurio Europoje medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998; 80-85 p.
 25. Č. Christauskas, S. Girdzijauskas. Lietuvos vertybinių popierių rin­kos analizė.  Tarptautinė konferencija apskaitos mokslo ir studijų integracija (straipsnių rinkinys)LŽŪU leidybinis centras; 1998; 53-63 psl.  
 26. S. Girdzijauskas. Norminė vertinimo sistema ir jos taikymo galimybės universitete. Konferencijos aukštojo mokslo sistemos ir didaktika Kaunas, Technologija, 1998; 31-35 psl.
 27. Č. Christauskas, S. Girdzijauskas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo finansinės problemos. Vadybos mokslas, moky­mas ir praktika; mokslinės – metodinės konfe­ren­cijos medžiaga LŽŪU leidybinis centras; 1997; 119-124 psl.
 28. S. Girdzijauskas, Č. Christauskas. Asmeninių finansų valdymas rinkos sąlygomis. Vadybos moks­las, moky­mas ir praktika; moks­linės – metodinės konfe­ren­cijos medžiaga LŽŪU leidybinis centras; 1997; 108-112 psl.     
 29. S. Girdzijauskas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodika. Ekono­mika, gamtosauga, mokesčiai; Respublikinės teorinės-praktinės konferencijos medžiaga Kaunas, VU KHF, 1997; 15-18 psl.                 Comments