Gender mainstreaming

Услуги на фондация Пиа Матер, свързани повишаване на равнопоставеността на половете:

Джендър одит

Одитът представлява външна оценка на текущите политики за равнопоставеност от гледна точка на тяхното съответствие с приложимото европейско и българско законодателство в областта на равенство на половете на работното място.

Оценката посочва добрите практики на организацията за предоставяне на равни възможности на половете, изтъква предизвикателствата, които стоят пред организацията и предлага начини за справяне с тях. 

Допълнителен ефект от провеждането на оценка на политиките на равнопоставеност на половете е повишаване на чувствителността на организацията, както в лицето на ръководството й, така и на персонала, по темата за равнопоставеност на половете на работното място.

Оценката на политиките на равнопоставеност на половете се извършва в рамките на три седмици и има следните етапи:

 • определяне на срокове и отговорни лица
 • анкета за набиране на необходима информация за наемане, управление на персонал и стартиране на нови проекти
 • превеждане на интервюта и анализ на документите
 • доклад с препоръки за допълване на оперативни процедури
 • запознаване на персонала с новите политики
 • писмо до ръководството                                                                                                                      

Одитът приключва с връчване на сертификат за въвеждане на политиките за равнопоставеност на половете на работното място по методиката GA2010.

Разработване на политики

Разработването на политики има за цел да въведе стандарти за равнопоставеност на мъжете и жените на работното място под формата на преформулиране на стандартни оперативни процедури за наемане на персонал; формиране на възнагражденията; кариерно израстване; въвеждане на интегрирания подход за равенство на половете (джендър мейнстрийминг) като елемент на бъдещи проекти.

Обучения по въпросите за равнопоставеност на половете

Обученията са насочени както към ръководството на организацията, така и към служителите на всички нива. Те са изцяло интерактивни и практически насочени. Включени са следните модули:

 • Въведение в интегрирания подход за равнопоставеност на половете (джендър мейнстрийминг);
 • Подбор на персонал и равенство на половете;
 • Формиране на възнаграждението и равенство на половете;
 • Кариерно израстване и равенство на половете;
 • Хоризонтални неравенства на работното място;
 • Включване на джендър мейнстрийминг като елемент на бъдещи проекти.

Изготвяне на анализи, доклади и оценки

Анализът се извършва с помощта на разработена система от индикатори, които са чувствителни по отношения на пола. Индикаторите са изготвени на основата на политически и програмни документи в областта на джендър мейнстрийминг, в това число директиви на Европейската комисия, препоръки на Съвета на Европа, конвенции на Международна организация по труда, национални стратегии и програми.

Целта на анализа е да изследва въздействието на отделна програма или проект върху равенството на половете. Обект на анализ са взаимодействията, ролите и отговорностите на двата пола от гледна точка на възможностите за достъп до и контрол върху ресурси.

Провеждане на информацинни кампании

Дейността включва разработване на информационни материали за промотиране равенството на половете по отношение на достъп до заетост, условия на труд, кариерно израстване, включване на двата пола в продължаващо професионално обучение, прилагане на гъвкави форми на заетост, съвместяване на личния с професионалния живот, насърчаване ползването на родителски отпуск и от двата пола и др.