Kvaliteta i upravljanje kvalitetom

 • Primjeri i sugestije na radionicama  služe kao pomoć svima koji su uključeni u poboljšanje osiguranja kvalitete kako bi mogli razviti svoje kriterije, postupke i formate
 • U RH još nema postavljenih modela za provedbu osiguranja kvalitete u strukovnom školstvu, pa će primjeri EU koristiti kao mjerilo kod procjenjivanja postojećih hrvatskih kriterija.

Kvaliteta:

  • svrsishodna
  • u skladu sa zahtjevima
  • ispunjavanje ciljeva
  • iskustvo > očekivanja
  • ovisnost o kontekstuKvaliteta u učenju je razina zadovoljstva s djelotvornošću nastave koja se ostvaruje kroz usklađenost sa standardima i postizanje tražene izvrsnosti, a pridonose joj učenici i drugi dionici.

Upravljanje kvalitetom:

Povjerenje, a ne inspekcija, prevencija, a ne otkrivanje, dogovoreni postupci, prvi puta biti u pravu, pratiti i pregledavati, osposobljavanje, predano osoblje, dosljednost.

NAPRAVITI = kontrola kvalitete
 • usklađenost sa specifikacijama, standardima, postupcima
 • upravljati kvalitetom procesa na način da se izbjegavaju greške i ponavljanja
Radnje:
  • utvrditi specifikacije
  • procijeniti izvedbu
  • usporediti sa specifikacijama
  • prosuditi o rezultatu
PROVJERITI = osiguranje kvalitete
 • utvrditi moguće rizike i osigurati da se oni ne ostvare
 • upravljati mogućim rizicima
Radnje:
  • utvrditi rizike
  • ojačati sustav kvalitete kako bi se izbjegli rizici
  • provjeriti funkcionira li kontrola kvalitete

Sustav kvalitete:

 • METODOLOGIJA
 • PLANIRAJ
  • Svrha i plan
 • NAPRAVI
  • Provedba
 • PROVJERI
  • Vrednovanje i evaluacija
 • REAGIRAJ
  • Povratna informacija i promjena

Zajednički okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju u Europi 

temelji se na šest koncepata:

 • pružatelji strukovnog obrazovanja odgovorni su za kvalitetu njihove usluge
 • samovrednovanje na godišnjoj razini
 • vrednovanje prema kriterijima
 • vrednovanje koje se temelji na kompetencijama
 • dokaz pomoću kojeg se dokazuje kompetentnost i usklađenost s kriterijima
 • ciklus kvalitete: planiraj - napravi - provjeri - reagiraj

Europski pokazatelji uspješnosti:

Opći pokazatelji:
1. Pružatelji strukovnog obrazovanja primjenjuju sustave osiguranja kvalitete
2. Ulaganje u stručno usavršavanje nastavnika i stručnih učitelja
3. Stopa sudjelovanja u strukovnim programima
  • vrsta programa
  • kriteriji za pojedinačne učenike/polaznike
  • društveni kriteriji
4. Stopa završavanja
  • vrsta programa
  • kriteriji za pojedinačne učenike/polaznike
  • društveni kriteriji
5. Stopa nastavka nakon škole/programa: Odredište učenika/polaznika nakon završenog obrazovanja:
  • 6, 12 i 36 mjeseci nakon završetka
  • vrsta programa
  • kriteriji za pojedinačne učenike/polaznike
  • društveni kriteriji
  • zaposlen/samozaposlen
  • nezaposlen
  • nastavlja obrazovanje
  • neko drugo strukovno obrazovanje
  • u nemogućnosti za zapošljavanje (npr. trudnoća, vojska, ...)
6. Stopa zadovoljstva: Korištenje usvojenih vještina na radnom mjestu:
  • perspektiva učenika/polaznika
  • perspektiva poslodavca
  • vrsta zanimanja
Pokazatelji prema kontekstu:
7. Nezaposlenost:
  • kategorije prema definicijama Međunarodne organizacije rada (ILO) i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
8. Prevladavaju skupine u nepovoljnom položaju:
  • učenici/polaznici koji prijevremeno napuštaju školu/program
  • mladi nezaposleni (<25 godina)
  • dugo nezaposleni (>1 godina)
  • stariji ljudi (<55 godina)
  • etničke manjine
  • osobe s teškoćama
Kvalitativni pokazatelji:
9. Mehanizmi pomoću kojih se strukovno obrazovanje prilagođava potrebama tržišta rada.
10. Sheme za promicanje boljeg pristupa strukovnom obrazovanju:
  • nacionalna razina
  • regionalna razina
  • sektorska razina
  • vrste shema i njihova korisnost

Primjena referentnih mjerila (benchmarking):

 • traži od pružatelja obrazovanja da se upitaju:
  • Koliko smo dobri?
  • Koliko dobri možemo biti?
  • Možemo li se poboljšati?
  • Kako možemo učiti od drugih?
 • je proces učenja kako bi se pronašli primjeri najbolje prakse , što zatim postaje standard ili razina koja se želi postići-

Samovrednovane:

Svrha samovrednovanja:
  • otkriti trenutno stanje
  • usporediti sa specifikacijama, standardima ili primjerima najbolje prakse
  • donositi prosudbe
  • utvrditi potencijal za unapređenje
  • odrediti postizanje ciljeva i pod.ciljeva
Rezultat samovrednovanja:
  • prednosti i nedostaci
  • plan unapređenja
Pomoću:
  • povratnih informacija (upitnici, fokus grupe itd.)
  • praćenje nastave
  • revizija postupaka (usklađenost)
  • analiza dokumenata i statističkih podataka
Dobrobiti:
  • samomotivacija
  • identificiranje
  • učinak učenja
Problemi:
  • ne-osposobljeni timovi
  • krive prosudbe
  • namjerno davanje krivih informacija (npr. dodijeljena viša ocjena koja ne odgovara stvarnom stanju)
  • krivi ciljevi

Konstruktivna povratna informacija:

 • temeljena na samovrednovanju
 • nadogradnja onoga što je dobro
 • planiranje daljnjeg razvoja
 • ohrabrivanje
 • ukazivanje na izvedbu, a ne na osobine nastavnika
 • pružanje alternativnih rješenja, a ne kritika
 • motovira
 • jasno izražava što je postignuto
 • daje jasne ciljeve za budućnost
 • pruža informacije o ponašanju i izvedbi prema objektivnim standardima na način da nastavnici/stručni učitelji zadrže pozitivan stav prema sebi i prema svom radu
 • potiče nastavnike/stručne učitelje da se drže akcijskog plana kako bi postigli dogovorene standarde u ponašanju i izvedbi
 • sastavni je dio procesa učenja; dobivanje povratne informacije pomaže nastavniku/stručnom učitelju da se dalje razvija
 • daje nastavnicima/stručnim učiteljima do znanja:
  • koji su standardi
  • kakav je njihov rad
  • što oni trebaju promijeniti kako bi udovoljili zahtjevima
  • koliko vremena imaju kako bi nešto postigli
  • kakvu podršku mogu očekivati od organizacije i rukovodstva.

Prikazuje se 0 stavki
b
Poredaj 
 
b
Prikazuje se 0 stavki
Comments