Korak po korak za pilot pripremu

1. sastanak - 12. listopad 2010. na kojem je: 
  • izvršena raspodjela stručnjaka za samovrednovanje i i vanjskih vrednovatelja
  • predstavljen projekt i partner u projektu
  • objašnjen kriterij kvalitete za strukovno obrazovanje
  • obrazložena svrha vanjskog vrednovatelja
  • određen plan pilot faze posjeta školama
Nakon sastanka:
  • obaviješteni ravnateljica, povjerenstvo, relevantni dionici
  • proučiti kriterije iz "kategorije kvalitete poučavanja i učenja"
  • odlučiti koji dokazi postoje u području kvalitete poučavanja i učenja
  • raspraviti o odabiru još dvije kategorije kvalitete koju treba poslati u ASOO tijekom prosinca 2010.
  • odabrati prostoriju za vanjskog vrednovatelja
  • odrediti datum i plan za prvi neformalni posjet vanjskog vrednovatelja
1. neformalni posjet - 28. listopada 2010. od 8,00 do 16,00 sati
  • upoznavanje s predstavnicima škole
  • osigurati da su dokumenti dostupni i da vanjski vrednovatelj ima jednostavan pristup relevantnim informacijama
  • obilazak nastave
  • dolazak na prezentaciju projekta "Uši širom otvorene" i projekta "Prezentacija ugostiteljskog zanimanja"
  • sastanak s Povjerenstvom za kvalitetu
  • ispunjavanje ankete za projektni tim pilot-projekta
Radionica za vanjske vrednovatelje i stručnjake za samovrednovanje - 8. do 11. studeni 2010.
  • predstavljeni postojeći EUROPSKI OKVIRI za osiguranje kvalitete u obrazovanju
  • primjeri izvješća o samovrednovanju
  • primjeri dokaza
  • plan unapređenja
  • obrazac za izvješće o samovrednovanju
  • mogući problemi kod posjeta školama
  • plan posjeta
  • kodeks ponašanja za vanjske vrednovatelje
  • vrednovanje na razini sustava
  • vodič za pisanje izvješća o vanjskom vrednovanju
  • raspored razgovora koje obavlja vanjski vrednovatelj
  • popis za provjeru izvješća o samovrednovanju za procjenu pilot-faze
  • upitnici za povratne informacije o posjetu za procjenu pilot-faze
  • pitanja za voditelje
2. neformalni posjet - 22. studeni 2010. od 8,00 do 14,00 sati
  • pripremljen dnevni red posjeta na temelju dogovorenog plana razgovora
  • razgovor s pedagogom: o provedenim obilascima nastave, obrascima za praćenje nastave, dokazi, ankete i sl.
  • razgovori s učenicima (3) i nastavnicima (1) - svaki po 15 minuta
  • sastanak s Povjerenstvom i timom za kvalitetu gdje je dogovoren:
   • raspored neformalnih i formalnih posjeta
   • provedba obilazaka nastave te upisivanje zabilježaka u obrasce za praćenje nastave
   • procijeniti trenutačno stanje izvođenja nastave
   • informirati zaposlenike o pilot-projektu, razrednici učenike na satovima SRZ, ostale dionike škole
   • ponoviti prethodnu anketu i poslati je projektnom timu pilot-projekta (za mjesec studeni)
   • do 16. siječnja 2011. pripremiti plan unapređenja

Nakon sastanka:
 • informirani zaposlenici o pilot-projektu - 30.studenog 2010.
 • poslana mjesečna anketa za TIM - Pilot - projekta
 • sastanak Povjerenstva i tima za kvalitetu
 • preoblikovan upitnik i prilagođen za slanje e-poštom
 • ispunjena anketa pilot-projekta i poslana vanjskom vrednovatelju
 • izrađena web stranica o projektu i dodana na školsku web stranicu
 • informirani zaposlenici o provedbi projekta - 12. siječnja 2011.
 • izrađen obrazac za praćenje nastave - 13.1.2011.
 • od ASOO dobivamo prioritetno područje 5+

3. neformalni posjet - 17. siječnja 2011. od 8,00 do 9,30 sati

Zadaci nisu u potpunosti provedeni te se moraju provesti u slijedećem periodu do 4. neformalnog susreta

Nakon sastanka:
 • pripremljena anketa za učenike, nastavnike i roditelje na osnovu koje će se izvršiti analiza i pripremiti plan unapređenja - 18. siječnja 2011.

Opis aktivnosti do 4. neformalnog susreta
 • Pregledati radnu verziju obrasca za samovrednovanje (18.1.2011.), te podijeliti ostalim članovima Tima za kvalitetu
 • Izvršiti KREDA - analizu
 • 18.1.2011.  započinje svakodnevni obilazak i praćenje teoretske nastave
 • 19.1.2011. sastanak Tima za kvalitetu u svrhu provođenja anketa za učenike, roditelje i nastavnike.
 • Provedba ankete za (A) turnus  21. 1. 2011., i roditelje
 • Provedba ankete za (B) turnus  24. 1. 2011., roditelje i nastavnike
 • Prikupljanje anketa te izračun aritmetičke sredine i standardne devijacije
 • 27.1.2011. sastanak Tima za kvalitetu u svrhu izrade jedinstvenog obrasca za pisane pripreme za nastavni sat, obavijest o prikupljenim anketama, priprema za KREDA analizu
 • dobiveno od  ASOO  2. prioritetno područje (br.1.  …… 
 •  2.2.2011. sastanak Stručnog vijeća
    - prezentacija i informacija o samovrednovanju i kvalitetnoj školi
    - detaljna analiza i rasprava o provedenoj anketi između učenika, roditelja i nastavnika
    - vrha  KREDA analize i podjela upitnika
    - izvještaj pedagoga o provedenim obilascima nastavnih satova 
 • 3.2.2011.  sastanak Tima za kvalitetu
    -          prezentacija obrasca za pisanu pripremu nastavnog sata (uskoro radionica za nastavnike)
    -          na satovima razrednika analizirati provedenu anketu
    -          odrediti područja za PLAN UNAPREĐENJA na osnovu provedenih anketa (socijalni odnosi, školsko ozračje i odnosi nastavnika prema poučavanju) 
 • 10.2.2011. sastanak Tima za kvalitetu
  - rasprava o prikupljenim podacima Kreda –analize, te davanje ocijene ; Koliko je dobra naša škola ?
  - priprema za izradu PLANA  UNAPREĐENJA iz podataka Kreda - analize

  §  17.2.2011. sastanak Tima za kvalitetu
    -  priprema za 4.neformalni posjet vanjskog vrednovatelja
    -  informacije o seminaru i sesijama u hotelu Westin Zagreb, 22.2.2011. u svezi 1. formalnog posjeta
    -  konačna verzija Plana unapređenja predana članovima Tima za kvalitetu

  §  23.2.2011. sastanak Tima za kvalitetu
    -  izrada rasporeda aktivnosti za 4.neformalni posjet vanjskog vrednovatelja na dan 25. 2. 2011.
    -  podjela tiskanih materijala članovima Tima
    -  svim zaposlenicima objavljen je dolazak predstavnika PILOT-projekta (gđa. Kerstin Schneider), zatim voditeljice 
      projekta u ASOO (Hrvatska), Maje Jukić i pratećih članova
    -  raspored aktivnosti za 4.neformalni posjet vanjskog vrednovatelja: (prilog 1.)

     §  3.3.2011. sastanak Tima za kvalitetu

-kratki osvrt na 4.neformalni posjet vanjskog vrednovatelja,
- zapažanja i zadaci do 1. formalnog susreta 21.i 22.3.2011.
- priprema za ispunjavanje obrasca izvješća o samovrednovanju

  §  7.3. - 10.3. 2011. sastanak Tima za kvalitetu

- primjeri prosudbi i izvori dokaza za prioritetna područja u PILOT-projektu (materijali)
- prosudba za prioritetno područje Planiranje i programiranje rada, te Poučavanje i podrška učenju
- obilazak nastave
- modifikacija obrasca za samovrenovanje (rubrika za KOMENTAR)
- revizija obrazaca za pisanu pripremu nastavnog sata
- provođenje Plana unapređenja (iz podataka Povjerenstva za kvalitetu)

     §  14.3.2011. sastanak Tima za kvalitetu

- održano Stručno vijeće na temu: Prioritetno područje 1.(Poučavanje i učenje), prosudbe i mogući dokazi
- obilazak nastave tijekom tijedna
- pregled pisma najave ASOO i vanjskog vrednovatelja
- priprema za 1. formalni posjet vanjskog vrednovatelja

     § 16.3.2011. sastanak Tima za kvalitetu

- Izrada rasporeda aktivnosti za 1. formalni posjet vanjskog vrednovatelja za 21.-22.3.2011. (u prilogu 2.)
- Pregled prikupljenih dokaza za prioritetna područja (Planiranje i programiranje rada, te Poučavanje i podrška učenju) u PILOT-projektu

§  17.3.2011. sastanak Tima za kvalitetu

-Verifikacija rasporeda aktivnosti za 1. formalni posjet
- Zaključci i komentari za izvješće o SAMOVREDNOVANJU za prioritetno područje (Planiranje i programiranje rada, te Poučavanje i podrška učenju)
- Poslana e-pošta rasporeda aktivnosti vanjskom vrednovatelju

  

Naputak nakon sastanka vanjske vrednovateljice sa Timom za kvalitetu od 22.3.2011. za period do 5. neformalnog susreta (12.5.2011.) potrebno je:

-  poslati e-poštom: Izvještaj za samovrednovanje (Planiranje i programiranje rada, te Poučavanje i podrška učenju)
- razraditi i utvrditi dokaze za prioritetno područje - Planiranje i programiranje rada
- pratiti provedbu Plana unapređenja iz predhodnog razdoblja

 •   29.3.2011. sastanak Tima za kvalitetu

-  kratki osvrt na predhodni posjet vanjskog vrednovatelja
- podjela tiskanih materijala za raspravu
- raspored aktivnosti za naredni period do 5.neformalnog posjeta vanjskog vrednovatelja

 •  31.3.2011. sastanak Tima za kvalitetu

- utvrditi dokaze i dati komentare za prioritetno područje - Planiranje i programiranje rada
- pratiti provedbu Plana unapređenja iz predhodnog razdoblja

 • 7.4.2011. SASTANAK Tima za kvalitetu
- pregled prstigle e-pošte sa važnim primjerima dobre prakse iz drugih strukovnih škola koje sudjeluju u Pilot-projektu.
- priprema za izvješće drugog prioritetnog područja – poučavanje i učenje
 •   14.4.2011. SASTANAK Tima za kvalitetu
-  pregled zadanih aktivnosti koje su zadane na kraju prvog formalnog posjeta, a potrebno ih je provesti do slijedećeg 5.neformalnog posjeta.
- izrada plana aktivnosti za 5.neformalni posjet.
 • 2.5.2011.    Peti neformalni posjet vanjske vrednovateljice

-          razgovori sa članovima Tima

-          pregled skupljene dokumentacije za praćenje nastave, prikupljenih dokaza za prioritetno područje: Planiranje kurikuluma

 Nakon pregleda prikupljenih dokaza potrebno je:

-          izraditi plan unapređenja za naredno razdoblje, a odnosi na nastavni plan i program , koji je raspoređen unutar četiri godine strukovnog obrazovanja našeg Centra.

-          razraditi plan posjeta i praćenja nastavnih satova.

 •  19.5.2011. SASTANAK Tima za kvalitetu

- pregled zadanih aktivnosti proteklog razdoblja te utvrđivanje stanja.

- pregled dobivene e-pošte vezane za 2.formalni posjet

- priprema za 6.neformalni posjet vanjske vrednovateljice za 30.5.2011.

 •  30.5.2011. Šesti neformalni posjet vanjske vrednovateljice

- pregled zadanih aktivnosti zadanih u predhodnom 5. neformalnom posjetu

- popunjavanje obrasca za završni neformalni posjet u svrhu praćenja polota

- dogovor o aktivnostima za 2.formalni posjet koji će se održati 13.6.2011.

 •  9.6.2011. SASTANAK Tima za kvalitetu

- dopuna izvještaja za prioritetno područje: Planiranje kurikuluma i Poučavanje i učenje

- izrada rasporeda aktivnosti za 2.formalni posjet vanjske vrednovateljice

- izvještaji i raspored aktivnosti poslani e-poštom vanjskoj vrednovateljici i partneru na  projektu – ASOO

 • 13.6.2011.    Drugi formalni susret

 

Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“,

Vladimira Nazora 47, 10 000 Zagreb

Dislocirana jedinica, Srednja strukovna škola, Ilica 83

Program Europske Unije za Hrvatsku

 

Pilot – projekt:

„Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“

 Posjeta vanjskog vrednovatelja – 2. formalni posjet

 

Datum: ponedjeljak  13. lipanj 2011.

Vrijeme posjeta:  10.30 – 14.00 sati

Vanjski vrednovatelj: Andreja Rosandić

ASOO: Vlatka Klašnja

Plan aktivnosti za vrijeme posjeta vanjskog vrednovatelja:

 

 Prvi dan posjeta vanjskog vrednovatelja

Dan / datum

Planirano vrijeme

Osobe za razgovor i/ili posjetu

Ime i prezime

Ponedjeljak  13.6.2011.

10.30 – 10.50

Pedagog škole (dokumentacija)

Voditelj škole (dokumentacija)

Stručnjak za kvalitetu (dokum.)

Krešimir Veverec

Goran Hudovsky

Zdenko Ljubić

 

10.50 – 11.35

 obilazak nastave

Engleski jezik  3d

Matematika  1a

Tehničko crtanje  1b

Natalija Šinković

Vinka Čakarić

Vesna Zadravec

 

 

 

 

 

 

11.40 – 12.25

razgovor s učenicima

 5 učenika po slučajnom odabiru

 

 

12.30 – 13.10

razgovor s roditeljima

5 roditelja po dogovoru

 

 

13.15 – 14.00

 TIM i Povjerenstvo za kvalitetu

 

Slavica Jelić

Krešimir Veverec

Goran Hudovsky

Zdenko Ljubić

Davorka Vajs Kristović

Gordana Žanko

Đurđica Šakić

Marijana Grgin

Vladimir Đerek

Marina Šimunić

Mirela Gracin

Irena Krajnović

 

 

 

 

 

 

14.00

Odmor /kava /ost.

 

 

  Sastavio TIM za kvalitetu srednje strukovne škole

 

 -          nakon sastanka dat je kratki osvrt na predhodno razdoblje neformalnih i formalnih posjeta i općenito o značenju Pilot – projekta koji se provodio u našem Centru.

 Preostali zadaci Tima za kvalitetu koje treba doraditi do 30.6.2011.

 -          ispuniti obrazac koji će dati povratne informacije o vanjskom vrednovanju iz Pilot faze, a sve zajedno poslati do 1.7.2011. na adresu maja.jukić@asoo.hr

-          nastaviti s radom u slijedećoj školskoj godini.


Cjelokupno izvješće predano je tijekom lipnja 2011. godine putem e-maila.
Dana 7.10.2011. isto izvješće uneseno je u program e-Kvaliteta.

Cjelokupna prosudba:
Ključne prednosti
Primjer dobre prakse transparentnosti svih relevantnih informacija o školi – link na projekt i sve projektne aktivnosti.
Velika briga za individualne potrebe svakog učenika.
Individualni pristup svakom učeniku. 
Otvorenost škole prema roditeljima.

Ključni nedostaci:
Ključna sudionica iz lokalne zajednice te roditelj samo su formalno uključeni u povjerenstvo za kvalitetu. Nisu sudjelovali u konkretnom radu povjerenstva. 
Sve je više djece sa poremećajima u ponašanju za koje nisu u potpunosti educirani. U školi nije zaposlen socijalni pedagog. 
Financijski uvjeti rada te dotrajala zgrada.
Nedovoljna primjena posljedica za kršenje pravila i kućnog reda i za učenike i za nastavnike. 
Dislociranost srednje škole od Centra. 
Škola  nema sustav prikupljanja povratnih informacija o  zapošljavanju učenika nakon što završe školovanje. 
Velik broj izostanaka s nastave. 

Usporedba s ostalim školama u Pilot projektu:

Pripremio TIM za kvalitetu Srednje strukovne škole 

Centra za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj»

Prikazuje se 0 stavki
a
Poredaj 
 
a
Prikazuje se 0 stavki
Comments