ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ

     เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการกำหนดโครงสร้าง (Data Structure) เนื้อหาของข้อมูล (Data Content) คุณลักษณะ/คุณภาพ (Data Quality) รวมถึงการกำหนดกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำหรับชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานตามมาตราส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานของประเทศไทยผลที่ได้จากการดำเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐานประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ 
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูล (data exchange) 
2. การใช้งานร่วมกันได้ (interoperability) ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีทางเลือกมากขึ้น ส่งผลถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย 
Comments