2.มาตรฐานภูมิสารสนเทศประกาศโดย คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)

        คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติออกประกาศคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ด้วยมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาและนำมาตรฐานส่งเสริมภูมิ สารสนเทศไปใช้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย และมาตรฐานสากล

    • มาตรฐานภูมิสารสนเทศประกาศโดย กภช. ครั้งที่ 1
ประกาศ มาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศของประเทศ จำนวน 7 เรื่อง โดย ประธานคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555


    • มาตรฐานภูมิสารสนเทศประกาศโดย กภช. ครั้งที่ 2
ประกาศมาตรฐานส่งเสริมภูมิ สารสนเทศของประเทศ จำนวน 7 เรื่อง (ครั้งที่ 2) โดย ประธานคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555