1.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกาศโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์-การอธิบายข้อมูล ( มอก. 19115-2548)

        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 19115 : 2003 Geographic information – Metadata มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดเค้าร่าง (schema) ที่ต้องการสำหรับการอธิบายสารสนเทศภูมิศาสตร์และการบริการ โดยให้สารสนเทศเกี่ยวกับการชี้บ่ง ขอบเขต คุณภาพ เค้าร่าง (schema) เชิงพื้นที่และเชิงเวลา การอ้างอิงเชิงพื้นที่ การเผยแพร่ของข้อมูลภูมิศาสตร์เชิงเลข

        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ใช้สำหรับ
- การทำสารบัญสืบค้นชุดข้อมูล กิจกรรมของศูนย์บริการสารสนเทศ (Clearinghouse) และการอธิบายชุดข้อมูลอย่างครบถ้วน
- ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ อนุกรมชุดข้อมูล ลักษณะ (feature) และสมบัติเฉพาะทางภูมิศาสตร์ (individual geographic features and feature properties)

        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนด
- องค์ประกอบบังคับและเงื่อนไขของการอธิบายข้อมูลในแต่ละระดับ (metadata sections, metadata entities, and metadata elements)
- ชุดการอธิบายข้อมูลอย่างน้อยที่สุดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ครบทุกด้าน (การค้นพบ การประเมินความเหมาะสมในการใช้งาน การเข้าถึง การส่งผ่าน และการใช้งานข้อมูลเชิงเลข)
- องค์ประกอบการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การอธิบายข้อมูลภูมิศาสตร์เป็นไปอย่างกว้างขวาง หากต้องการ
- วิธีการขยายการอธิบายข้อมูลเพื่อให้ตอบสนองความต้องการพิเศษ

        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้กับข้อมูลเชิงเลข แต่หลักตามมาตรฐานนี้ก็สามารถขยายใช้กับมูลภูมิศาสตร์
ในรูปแบบอื่น เช่น แผนที่ แผนภูมิ และเอกสารข้อความรวมถึงที่ไม่ใช่ข้อมูลภูมิศาสตร์

        ดาวน์ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

*ชื่อไฟล์ metadata.pdf ขนาดไฟล์ 1.34 MB
Comments