การประกาศมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

        มาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคึกษาและนำมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศไปใช้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล

        สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินงานศึกษาและกำหนดมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการดำเนินงานศึกษาพัฒนามาตรฐานที่ผ่านมา ได้ทำการศึกษาและพัฒนามาตรฐานตามคณะกรรมการวิชาการที่ 211 ขององค์การมาตรฐานสากล ( ISO/TC211) โดยดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของมาตรฐาน และเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐาน