มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง


Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:10
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:10
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:11
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:11
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:11
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:12
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:12
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:13
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:13
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:02
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:03
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:04
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:05
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:08
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:13
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:13
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:14
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:14
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:14
Ċ
NSDI Thailand,
21 ม.ค. 2558 19:15
Comments