กรอบ

1.การพัฒนามาตรฐานชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS Standards)
2.การพัฒนามาตรฐานการอธิบายข้อมูล (Metadata Standards)
3.การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศทั่วไป (Geospatial Data Standards/Standardization)
        โดยประเด็นหลักของการพัฒนามาตรฐานจะครอบคลุมเรื่อง
- ด้านข้อมูล (Data standard) การจัดทำ คุณภาพ รูปแบบ คำอธิบายข้อมูล การแลกเปลี่ยน
- ด้านเทคโนโลยี และกระบวนการ (Technology & Process standards) เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการ
- ด้านองค์กรและบุคลากร (Organization and Personnel standards) รูปแบบการพัฒนา การเรียนการสอน วิชาชีพ
Comments