ความหมาย

        มาตรฐานภูมิสารสนเทศ คือ มาตรฐานกลางด้านภูมิสารสนเทศ ครอบคลุมถึงเรื่อง ข้อมูล เครื่องมือ กระบวนการ วิธีการ บุคคลากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ประกาศหรือจะประกาศโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ/หรือ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)
Comments