ความสำคัญ

        ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการพัฒนา และประยุกต์ภูมิสารสนเทศในภารกิจของหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก ในการพัฒนาและประยุกต์นั้นส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองเพียงภารกิจของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น หรือไม่สามารถนำมาใช้งานร่วมกัน ดังนั้นข้อมูลที่จัดทำขึ้นอาจมีบางส่วนที่มีความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล ทำให้เกิดการสูญเสียงบประมาณ เวลา และบุคคลากรในการจัดทำ อีกทั้งในการนำข้อมูลไปใช้อาจเกิดปัญหาในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูล และความสมบูรณ์ของข้อมูล เนื่องจากไม่มีระบบตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล จากปัญหาดังที่กล่าวมานั้นทำให้เกิดความต้องการให้มีการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ