การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ

1. คณะกรรมการข้อมูลภูมิศาสตร์ระดับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (Federal geographic Data Committee (FGDC)

    --> เป็นองค์กรระดับประเทศ และหน่วยงานกลางด้านข้อมูลภูมิศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
    --> มีบทบาทสำคัญในด้านทำหน้าที่เป็นแกนหลักของการประสานงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลเชิงพื้นที่แห่งชาติ ที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า “National Spatial Data Infrastructure: NSDI” 
    --> และการกำหนดมาตรฐานการอธิบายข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Metadata รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบและอธิบายความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูลภูมิสารสนเทศ
    --> มาตรฐานต่างๆ ที่ประกาศโดย FGDC เช่น 
                - Spatial Data Transfer Standard (SDTS)
                - Content standard for digital geospatial metadata
                - Content standard for digital orthoimagery 
                - Geospatial positioning accuracy standards 
                - เป็นต้น

เข้าถึงเว็บไซต์ FGDC ได้ที่ http://www.fgdc.gov


2. คณะกรรมการวิชาการที่ 211 ขององค์การมาตรฐานสากล (ISO/TC211 Geographic Information/Geomatics)

    --> เป็นองค์กรสากลที่รับผิดชอบการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศ
    --> การพัฒนามาตรฐานนานาชาติโดยวิธีของ ISO นั้นเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาของประเทศสมาชิก (member bodies/national bodies) ซึ่งเป็นสมาชิกประเภทร่วมทำงาน (participating members: P-members) สมาชิกสังเกตการณ์ (observing members: O-members) และ องค์กรสมทบ (liaison members)
    --> มาตรฐานต่างๆ ที่ประกาศโดย ISO เช่น
                - ISO 19131:2007 Geographic information -- Data product specifications
                - ISO/TS 19138:2006 Geographic information -- Data quality measures
                - ISO/TS 19139:2007 Geographic information -- Metadata -- XML schema implementation 
                - เป็นต้น

เข้าถึงเว็บไซต์ ISO/TC211 ได้ที่ http://www.isotc211.org
3. องค์กรความร่วมมือข้อมูลภูมิศาสตร์ระบบเปิด (Open Geospatial Consortium: OGC) 

    --> เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของสมาชิกซึ่งมีทั้งบริษัทซอฟต์แวร์ด้าน GIS บริษัทซอฟต์แวร์ด้านฐานข้อมูล บริษัทคอมพิวเตอร์ หน่วยงานสื่อสารโทรคมนาคม มหาวิทยาลัย หน่วยงานผู้ผลิตข้อมูล รวมทั้งองค์กรของรัฐ
    --> มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเปิด (Open system) ในการประมวลผลข้อมูลภูมิศาสตร์ โดยการร่วมกันพัฒนาข้อกำหนดต่างๆสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์และฐานข้อมูลซึ่งสามารถติดต่อร่วมกันทำงานได้ 
    --> มาตรฐานต่างๆ ที่ประกาศโดย OGC เช่น
                - OpenGeospatial Geography Markup Language (GML)
                - OpenGeospatial Grid Coverage (Grid, Image, DEM) Specification (GC)
                - OpenGeospatial Simple Features Specification (SFS)
                - OpenGeospatial Web Map Server Interface Specification (WMS) 
                - เป็นต้น

เข้าถึงเว็บไซต์ OGC ได้ที่ http://www.opengeospatial.org
Comments