การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
  • เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการประกาศ ตามมาตรฐานสากล (ISO/TC211) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ประกาศไปแล้วมี
                - มอก.1099-2535: รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
               - มอก.19115-2548: สารสนเทศภูมิศาสตร์-การอธิบายข้อมูล2. คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) 
  • เป็นหน่วยงานทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานกลางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ
  • ศึกษามาตรฐานสากล (ISO/TC211) และจัดทำเอกสารเผยแพร่ แล้ว 23 เรื่อง
  • กภช. ประกาศมาตรฐานฯในปี 2555 14 เรื่อง
Comments