O nás

 Dňa 1. septembra 2000 vladyka Milan posvätil novozriadenú Cirkevnú základnú školu sv. Michala Archanjela v Stanči. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícky apoštolský exarchát v Košiciach, ktorý bol povýšený na Gréckokatolícku eparchiu Košice. Riaditeľkou školy je PaedDr. Dana Lacková, ktorá tento post zaujala 1. 9. 2011.


    Školský rok 2004 otvoril brány aj pre deti materskej školy, ktoré sa stali súčasťou cirkevnej základnej školy. Škola odvtedy nesie názov Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela v Stanči. V súčasnosti na škole vyučujú v dvoch triedach PaedDr. Dana Lacková a Mgr. Anna Urbanová. V materskej škole vyučujú Jarmila Francišková a Mgr. Bibiána Baňacká. Náboženstvo vyučuje a zároveň duchovným správcom na škole je Mgr. Dávid Zorvan.

    Od 1. 1. 2005 bol pri CZŠ zriadený klub detí, ktorého vedúcou bola Marcela Hegedüšová. V súčasnosti je vychovávateľkou Bc. Antónia Nemethová, ktorá sa žiakom venuje v čase po vyučovaní a pripravuje s nimi rôzne výstavky prác ale aj pestré výzdoby na škole. Chutné jedlá našim žiakom varí teta kuchárka Gabika Gibová a o čistotu všetkých priestorov sa stará pani Mária Fejková.

    Všetky triedy ZŠ a tiež MŠ sú v súčasnosti vybavené interaktívnymi tabuľami, čím sa zmodernizoval celý vyučovací proces. Deti navštevujú rôzne záujmové krúžky: výtvarný, informatický, zábavná angličtina, atď. Pozitívna klíma školy sa dosahuje rôznymi aktivitami a besiedkami, ako je Mikuláš, fašiangový karneval, Medzinárodný deň detí, noc v škole, farebný týždeň, rôzne koncoročné výlety s rodičmi, Deň matiek a Deň otcov. Tento deň sa realizuje na sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí. Popoludňajšia oslava Dňa otcov sa začína svätou liturgiou v cerkvi za všetkých otcov našej školy. V tento deň je voľnica, takže v spolupráci s pánom starostom sa na školskom dvore varí guľáš, realizuje sa maľovanie na tvár, burza detských prác i príjemné posedenie všetkých detí, rodičov ale aj zamestnancov.
     Veľkou výhodou našej školy je školské auto, ktoré je nápomocným pre rodičov, aj pre školu, čím školu navštevujú žiaci z okolitých dedín.