คำประพันธ์ประเภท "กลอน"

    กลอน  คือ  ลักษณะคำประพันธ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะบังคับคณะและสัมผัส  แต่ไม่บังคับ  เอกโท  และ  ครุ-ลหุ   กลอนสองวรรคเท่ากับหนึ่งบาท กลอนสี่บาทเท่ากับหนึ่งบท  วรรคทั้งสี่ของกลอนยังมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันอีก  คือ
          ๑.  วรรคแรก  หรือ วรรคสดับ    คำสุดท้ายของวรรคนิยมใช้เสียงเต้น  (คือนอกจากเสียงสามัญ)  จะทำให้เกิดความไพเราะ  แต่ถ้าจะใช้เสียงสามัญก็ไม่ห้าม

          ๒.  วรรคสอง หรือ  วรรครับ     คำสุดท้ายของวรรคนิยมเสียงจัตวา  จะใช้เสียงเอก  เสียงโทบ้างก็ได้  แต่ไม่ควรใช้เสียงสามัญหรือเสียงตรี  ถ้าจะใช้เสียงเอก  คำสุดท้ายของวรรครองควรเป็นเสียงตรี  

          ๓.  วรรคสาม หรือ วรรครอง    คำสุดท้ายของวรรคนิยมใช้เสียงสามัญ  ไม่ควรใช้  คำตายและคำที่มีรูปวรรณยุกต์

          ๔.  วรรคสี่  หรือ  วรรคส่ง   คำสุดท้ายของวรรคนิยมใช้เสียงสามัญ  ห้ามใช้คำตายและคำที่มีรูปวรรณยุกต์  จะใช้คำตายเสียงตรีบ้างก็ได้


    ในที่นี้เราจะมาเรียนรู้รูปแบบฉันทลักษณ์ในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอน ๓ ประเภท ด้วยกัน คือ

  
  
                                                                   กลอนสักวา

                                                                   กลอนดอกสร้อย
    
     


Comments