એસ. એસ. રાહીની કૃતિઓ


હજુ અજવાસ છે કાળો (ગઝલસંગ્રહ) (દ્વિતીય આવૃત્તિ)
ગઝલ : સંજ્ઞા અને સંપ્રત્યય (પ્રથમ આવૃત્તિ)
ઘટના (કાવ્યસંગ્રહ)
   ઈમૈલ:        dr.ssrahi@gmail.com
વેબસાઈટ:    https://sites.google.com/site/ssrahibooks/

Dr. S. S. Rahi's Blog Spot website:

Dr. S.S. Rahi Recietal his Gazal at 37th Dhabakar Mumbai Kavya Gosthi, held in Memory of Gazalakar Manahar Modi on his 77th Birth Anniversary at Chetan Framewla's Home at Mumbai

Video of Gazals Recitation of Dr. S. S. Rahi :
Video of Gazal Recitation through Tarannum by Dr. S. S. Rahi


Comments