ติดตามข่าวสารโรงเรียนซำสูงพิทยาคม คลิก >>>> https://www.facebook.com/samsungphitthayakhom/ 

 


ผลงานวิชาการ คุณครูรพีพรโพธิ์ศรี
เรื่อง หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะตามหลัก                  ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 

        


ผลงานวิชาการ คุณครูรพีพรโพธิ์ศรี
เรื่อง 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาสังคมศึกษา3 รหัสวิชา ส22101 ชั้น ม.2

 ข่าวประกาศ

2018-01-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล 1
2018-01-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล 2
2018-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฯ วิทย์
2018-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนฯ
2018-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฝ่ายปกครองฯ
2018-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฝ่ายบริการ
2018-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฯ การเรียนการสอนฯ
2018-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ห้องปฏิบัติการฯ
2018-01-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ฯ
2018-01-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะฯ
2018-01-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย
2018-01-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะน้ำ
2018-01-18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร
2018-01-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล
2018-01-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัตตาเลี่ยน
2018-01-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อังกฤษฯ
2018-01-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สังคมฯ
2018-01-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มเจทคู่
2018-01-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝ่ายวิชาการ
2018-01-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
2018-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิง
2018-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิล
2018-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถแห่กลองยาว
2018-02-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ การงาน
2018-02-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล
2018-02-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ปฏิคม
2018-02-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ แนะแนว
2018-02-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องดนตรี
2018-02-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดการสอน
2018-02-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ ทำเนียบ
2018-02-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลเปิดบ้าน
2018-02-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิล รร.พอเพียง
2018-02-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โซฟาชุดรับแขก
2018-02-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
2018-02-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
2018-02-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพง
2018-02-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์
2018-02-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิล
2018-02-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์รับมอบตัวนักเรียน
2018-02-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเลือกตั้งประธานนักเรียน
2018-02-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์วันมาฆบูชา
2018-02-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิล
2018-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ธนาคารขยะ
2018-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถโดยสาร
2018-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประตูเหล็ก
2018-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสนับสนุนการเรียน
2018-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร
2018-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์ปัจฉิมนิเทศ
2018-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
2018-03-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารว่างผู้ปกครอง
2018-03-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกเงา
2018-03-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงหลักสูตร
2018-03-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวิจัยและพัฒนา
2018-03-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหาร
2018-03-29 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหาร
2018-05-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล
2018-05-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล
2018-05-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันวิสาขบูชา
2018-05-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการรถรับส่ง
2018-06-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลง
2018-06-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์ผลิตสื่อ สังคม
2018-06-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์ผลิตสื่อ คณิตฯ
2018-06-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแข่งทักษะฯ
2018-06-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ แข่งทักษะฯ

 ข่าวประกาศ