รายการเบิกวัคซีนปีงบประมาณ 2559

รายการเบิกวัคซีนปีงบประมาณ  2559  เริ่ม  1  ตุลาคม  2559
เงื่อนไข  
1. บันทึกข้อมูลการเบิกวัคซีนให้เรียบร้อยภายในวันที่  1-4  ของเดือน และเริ่มรับวัคซีนตั้งแต่วันที่  5-10 ของเดือน
Comments