04-11-2557 การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล อสม.

โพสต์3 พ.ย. 2557 19:22โดยธวัชชัย แสงจันทร์   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2558 18:13 ]
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ขอแจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้สำรวจข้อมูล อสม. เพื่อปรับให้เป็น ฐานข้อมูลปัจจุบัน  โดยให้จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
Click
และ ท่านสามารถกรอกข้อมูล อสม. ที่ต้องการเปลี่ยน เพราะ เสียชีวิต ลาออก ผ่านเวบไซต์ นี้ได้เลย
หลักฐานประกอบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
1. ใบลาออกจากการเป็นอาสาสมัคร
2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็น อสม.
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 
5. ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม อสม.ช.
6. อื่นๆ ถ้ามี

ตรวจสอบ รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุข ผ่านเวบไซต์ ของ อสม.Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
3 พ.ย. 2557 19:22
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
3 พ.ย. 2557 19:22
Comments