ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ขอเปลี่ยนแปลง เวบไซต์ สสอ.ปลาปาก

โพสต์28 เม.ย. 2554 20:57โดยธวัชชัย แสงจันทร์

18-04-54 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ลงข้อมูลสิทธิ์ว่าง / ผลการดำเินินงาน เมษายน 54

โพสต์17 เม.ย. 2554 21:41โดยธวัชชัย แสงจันทร์

เรียน  เจ้าหน้าที่  รพ.สต.ทุกแห่ง

 

        ขอความร่วมมือ  ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ  รพ.สต.ทุกแห่ง  ลงข้อมูลสิทธิว่าง  

 

ประจำเดือนเมษายน  2554  ตามไฟล์ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

 

        

        ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  20  เมษายน  2554  ส่วนผลงาน  เดือนเมษายน 54 

 

 

สูงสุดคือ รพ.สต.หนองฮี และ รพ.สต.กุตาไก้  ได้ ร้อยละ  99.81  ต่ำสุด  รพ.สต. หนองเทาใหญ่  ได้ร้อยละ  99.53

 

       

       ขอให้ดำเนินการด้วยนะครับ18-04-54 ด่วน ขอเชิญบุคลากรที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุม งานประกัน ในวันที่ 19-04-54

โพสต์17 เม.ย. 2554 20:58โดยธวัชชัย แสงจันทร์

เรียน  ผอ.รพ.สต. ฮี,ไก้,สว่าง,โคกสูง,นามะเขือ

        ตาม หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ที่ นพ.๐๐๒๗.๐๐๕  / ว ๒๔๘๙  ลงวันที่   ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  เรื่อง  

ขอเชิญประชุมสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ  นั้น

          ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก  จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน 

ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้  เข้าร่วมประชุมตามงานดังกล่าว  


ในวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๔        ณ  ห้องเสาร์ทอง  โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว  จังหวัดนครพนม  


ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  น.  เป็นต้นไป    ขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

11-04-54 ขอเชิญ จนท.สาธารณสุข น้องใหม่ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการปฐมนิเทศ ที่ รพ.นครพนม วันที่ 18-20 เม.ย.54

โพสต์11 เม.ย. 2554 23:37โดยธวัชชัย แสงจันทร์   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2554 00:02 ]

เรียน จนท.สาธารณสุข น้องใหม่ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการปฐมนิเทศ 

              
            ในระหว่างวันที่  18 - 20 เมษายน  2554  ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๕  โรงพยาบาลนครพนม 

จังหวัดนครพนม 


1 น.ส.วรรณภา  เพียชามาตย์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองเทาใหญ่     

2 น.ส.ปริศนา  จำปาบุรี  นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.มหาชัย   

3 น.ส.อรสุดา  ศรีพรม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.นามะเขือ   

4 น.ส.อ้อมใจ  ขันตี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โคกสว่าง   

5 น.ส.อรุณี  ฝาระมี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.กุตาไก้   

6 น.ส.แคทรียา  สุวรรณไตรย์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองฮี   

7 น.ส.ภัสรา  แสงวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โคกสูง   

8 น.ส.ปรารถนา  นันทะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โพนสวาง   

9 น.ส.ทิพย์สุดา ใยบัว จพง.สาธารณสุขชุมชน สสอ.ปลาปาก ลูกจ้างนักเรียนทุน 

10 น.ส.ปิยนุช  ไชยต้นเทือก จพง.สาธารณสุขชุมชน สสอ.ปลาปาก ลูกจ้างนักเรียนทุน

และขอให้เตรียมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว  ดังนี้

1)  ฟอร์มชุดปฏิบัติการ

2)  ชุดกีฬา  และ รองเท้าผ้าใบ

3)  ชุดลำลองสวยงาม

4)  เครื่องใช้ส่วนตัว  (เช่น สบู่  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน เป็นต้น)

5)  กรณีมีโรคประจำให้นำยารักษาโรค  ไปด้วย

โดยขอให้ทุกท่าน  แจ้งเข้าพักที่ K.S. แมนชั่น  บริเวณหน้า  สสจ.นพ.  ในวันที่  17 เม.ย. 54  ตั้งแต่เวลา  18.00 น. เป็นต้นไป  

                       

7-4-2554 ขอเิชิญผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ E-report และลูกจ้างแพทย์แผนไทยประชุม วันที่ 8 เมย.54 13.00 น.

โพสต์7 เม.ย. 2554 04:17โดยธวัชชัย แสงจันทร์   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2554 04:21 ]

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 
สสอ.ปลาปาก ขอเิชิญผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศเข้าประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการรับส่งข้อมูล E-report และ  JHCIS  รวมทั้งขอเชิญลูกจ้างแพทย์แผนไทย เข้าประชุมเืพื่อวางแผนการจัดเวรให้บริการให้วันที่ 11-17 เมษายน 2554 ช่วง 7 วันปลอดภัย ในวันที่  8  เมษายน 2554  เวลา  13.00 น.  ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก  ดังรายละเอียดหนังสือที่แนบเรียนมาพร้อมนี้


7-4-2554 ขอเิชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD เข้าประชุมวันที่ 8 เมษายน 54 09.00 น.

โพสต์7 เม.ย. 2554 04:11โดยธวัชชัย แสงจันทร์   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2554 04:17 ]

ตามที่จังหวัดนครพนม จะจัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการสนองพระราชหฤทัยของในหลวง ในวันที่  11 เมษายน 2554 นั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก จึงขอเิชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมโรงพยาบาลปลาปาก 

31-03-2554 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ CUT OUT

โพสต์31 มี.ค. 2554 02:08โดยธวัชชัย แสงจันทร์   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2554 02:27 ]

รายละเอียดภาพตามที่ได้แนบไฟล์นะครับ + รวมทั้งหนังสือราชการด้วยนะครับ

22-03-54 ด่วนที่สุด ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วัน อสม. แห่งชาติ ในวันที่ 23-03-54

โพสต์21 มี.ค. 2554 23:30โดยธวัชชัย แสงจันทร์   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2554 23:52 ]

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

                ตามหนังสือ  โรงพยาบาลปลาปาก  ที่  นพ  ๐๐๒๗.๓  /  ๒๑๙  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  เรื่อง  การรณรงค์วันอาสาสมัครสาธารณสุข

แห่งชาติ  นั้น

                  ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก  จึงเรียนประสานมาเพื่อขอเชิญท่านหรือผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน  

หน่วยบริการละ  ๑  ท่าน  และขอให้เชิญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  หมู่บ้านละ  ๑  ท่าน  

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์  ในเรื่อง  อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจใส่หมวกกันน็อคลดอุบัติเหตุ  

ณ  บริเวณหน้าโรงพยาบาลปลาปาก  ในวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป   

ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ตามวัน  เวลา  ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  


(อสม. ให้ขับขี่มอเตอร์ไซต์มาเข้าร่วมกิจกรรม  และ ใส่หมวกกันน็อค


ใส่เสื้อ อสม. สีเทา  มาทุกท่านนะครับ)

14-3-2554 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเข้าัรับการอบรม

โพสต์14 มี.ค. 2554 21:08โดยธวัชชัย แสงจันทร์

รายชื่อผุ้ได้รับการอนุมัติเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รุ่นที่ 2 ประจำปี 2554
    -  นายสิทธิรงค์ บัวชุม ผอ.รพ.สต.กุตาไก้  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี กลุ่มที่ 2 วันที่ 14-25 มีนาคม 2554
    -  นายพรชัย พรหมบุตร ผอ.รพ.สต.หนองฮี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กลุ่มที่ 1 วันที่ 25 เมษายน - 6  พฤษภาคม 2554
    -  นายทวี ดีละ  ผอ.รพ.สต.โคกสูง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กลุ่มที่ 1 วันที่ 25 เมษายน - 6  พฤษภาคม 2554
2. หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
    - นางรมณีย์ ประทุมทอง ผอ.รพ.สต.โพนสวาง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2554

14-03-54 ขอให้ จนท. ผู้มีรายชื่อต่อไป เข้าร่วมประชุม R2R ที่ รพ.นครพนม

โพสต์13 มี.ค. 2554 20:05โดยธวัชชัย แสงจันทร์   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2554 20:12 ]

แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้  เข้าร่วมประชุม

        1. นางประนมพร  เจริญศรี
        2. นายพยาทัย  บัวชุม
        3. นางสาวภูนีรัตน์  ลี้พล
        4. นายสุระศักดิ์  ยอดมงคล
        5. นายเทพิทักษ์  คนคล่อง
        6. นายสุทธิพร  สุพล
        7. นายมุฏฐิฑ์ไกร  โพธิน
        8. นายสุธรรม  เคนนาดี
        9. นายเสรีชัย  โยธี
        10. นายอภิชาติิ  ขันตี

        เข้าร่วมประชุม  วิจัย  R2R  ระหว่างวันที่  17- 18  มีนาคม  2554  ณ  ห้องประชุมตึกอำนวยการหลังใหม่  โรงพยาบาลนครพนม

        ขอให้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

1-10 of 374