ข่าวสารประชาสัมพันธ์


เวบไซต์ สสอ.ปลาปาก แบบใหม่

โพสต์1 ก.ค. 2562 21:11โดยธวัชชัย แสงจันทร์

LINK เวบไซต์ สสอ.ปลาปาก  ใหม่ 
https://sites.google.com/s/1vfyZzIKbWNkldl3kTwfiBLK8mN_IJiwQ/p/1mIjo-PBNYQgdvjZoFcXajI_av1zVe8hW/edit

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.ปลาปาก

โพสต์24 มี.ค. 2561 04:56โดยธวัชชัย แสงจันทร์

ดาวน์โหลด คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.ปลาปาก  


รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปลาปาก รอบที่ 1 รอบที่ 2 ปี 2561

โพสต์24 มี.ค. 2561 04:19โดยธวัชชัย แสงจันทร์

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปลาปาก รอบที่ 1 รอบที่ 2 ปี 2561 เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม  

06/03/2561 นำเสนอรายงานผลการวิจัย งานควบคุมภายใน

โพสต์8 มี.ค. 2561 21:52โดยธวัชชัย แสงจันทร์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ได้ศึกษาระดับความรู้ของบุคลากรสาธารณสุขในด้านคุณภาพการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อ ศึกษาระดับความรู้ ของบุคลากร นำไปพัฒนาสมรรถนะและแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง

รายละเอียด ฟล์แนบ

29-1-2561 อบต.มหาชัย / อบต.กุตาไก้ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

โพสต์29 ม.ค. 2561 16:59โดยธวัชชัย แสงจันทร์   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2561 17:00 ]

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายอาทิตย์ สุทธิสาร สาธารณสุขอำเภอปลาปาก ได้เข้าร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลกุตาไก้ และได้มอบหมายให้นายธวัชชัย  แสงจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปลาปาก เข้าร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลมหาชัย

สำหรับประเด็นในการประชุมที่เลขานุการได้นำเสนอได้แก่ สถานการณ์การเงินของกองทุน ในปี 2560  และรายการรับเงินกองทุน ซึ่ง สปสช. ได้โอนเงินมาให้แต่ละกองทุนเรียบร้อยแล้ว ยังในส่วนที่ท้องถิ่นจะต้องสมทบ และมีประเด็นในการพิจารณาร่วมกัน ได้แก่  โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการพึ่งพิง  ของ อบต.กุตาไก้ จำนวน  43 ราย และ อบต. มหาชัย  จำนวน  11  ราย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการทั้ง  2  โครงการ นอกนจากนี้ ยังมีการพิจารณาโครงการอื่นๆ  ซึ่งได้เสนอแนะในประเด็นของการ ให้รายละเอียดกิจกรรมของโครงการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่  ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

และเนื่องจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลมหาชัย ยังมีงบประมาณคงเหลือจากปีก่อน เมื่อสมทบรวมในปีนี้ มีเงินประมาณ 460,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติไปแล้ว 10  โครงการและ ในวันนี้มีการพิจารณาอนุมัติอีก 3 โครงการ รวมวงเงินที่อนุมัติโครงการทั้งหมด 450,000 บาท  ได้มีการเนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสำหรับกลั่นกรองพิจารณารายละเอียดโครงการ  คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน และวางแผนการประชุมในครั้งต่อไป25-1-2561 การประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพสต.ติดดาว ตำบลหนองเทาใหญ่

โพสต์26 ม.ค. 2561 00:50โดยธวัชชัย แสงจันทร์

13.00 น.  นายกสิกร นักบุญ  กำนันตำบลหนองเทาใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพสต. หนองเทาใหญ่  ที่ประชุมมีประเด็นเสนอเพื่อพัฒนางานดังนี้  1.  การเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน รพสต. ติดดาว 2. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบบูรณาการ และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3. การควบคุมโรควัณโรค  4. การพัฒนาความเข้มแข็งของชมรม อสม. ตำบลหนองเทาใหญ่ 

25-1-2561 การประชุมเตรียมความพร้อมการรับประเมินยุทธศาสตร์ / รสสต.ติดดาว

โพสต์26 ม.ค. 2561 00:47โดยธวัชชัย แสงจันทร์

09.00 น. นายอาทิตย์ สุทธิสาร สาธารณสุขอำเภอปลาปาก เป็นประธานเตรียมความพร้อมประชุมการรับประเมินยุทธศาสตร์ และ รพสต.ติดดาว ดังรายละเอียด

24-1-2561 การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โพสต์26 ม.ค. 2561 00:42โดยธวัชชัย แสงจันทร์

เวลา 13.00 น. คปสอ.ปลาปาก ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ อำเภอปลาปาก โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค สสจ.นครพนม มามอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงาน ดังรายละเอียด

26-01-2561 การประชุมคณะอนุกรรมการการดูแลผู้สูงอายุ LTC ตำบลมหาชัย

โพสต์26 ม.ค. 2561 00:30โดยธวัชชัย แสงจันทร์

เมื่อเวลา 09.00 น. นายมงคล  แสนสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  LTC ซึ่งมีคณะกรรมการจำนวน  8  คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน อีก 2 คนนติดภาระกิจ และ นายอาทิตย์ สุทธิสาร สาธารณสุขอำเภอปลาปาก มอบหมายให้ นายธวัชชัย  แสงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม และได้บรรยายถึงแนวทางการดำเนินงาน ความเป็นมาของโครงการ การเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธํารณสุขในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนของ CASE MANAGER / CARE GIVER / ที่ประชุมได้พิจารณา แผนการดูแลผู้สูงอายุ (CARE PLAN)  จำนวน  11  คน เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย  และได้เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการพัฒนาได้แก่ การประเมินความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแต่ละราย  จนถึงเวลา 12.00 น. จึงได้ปิดการประชุม


1-10 of 388