รายงาน ก. 2 ปีงบประมาณ 2557

กณฑ์คะแนนการส่งข้อมูล ก. 2 รอบที่ 1 เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2556 -  มีนาคม  2557 เกณฑ์มีดังนี้
1. ความถูกต้อง  หมายถึง หลังจากการตรวจสอบแล้วไม่พบข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข จะได้คะแนนเต็ม 2 คะแนน ถ้าพบข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขเอง ได้ 1 คะแนน  และถ้าไม่แก้ไข ได้ 0 คะแนน 
2. ความทันเวลา  หมายถึง ส่งข้อมูลภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน ได้  2  คะแนน  ถ้าส่งภายในวันที่  1-5 ได้ 1 คะแนน ถ้าไม่ส่ง ได้  0  คะแนน 

สำหรับคุณประนมพรกรอกคะแนนการประเมินในแต่ละเดือน  (เริ่ม พย.2556 -กพ. 2557) จะนำไปประกอบผลการประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

สำหรับ รพ.สต. กรอกรายงานผลการดำเนินงาน ก.2


Comments