ระบบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ปี 2559

รายละเอียดการเบิกยาและเวชภัณฑ์ 2559
ขั้นตอนการเบิกยา 
1.ทำการตัดยอดเบิกคลังทุกสิ้นเดือน 
2.นำข้อมูลยอดคงเหลือ อัตราการใช้ต่อเดือน 
3.เติมข้อมูลลงในช่องสีฟ้าและสีเขียวเท่านั้น 
4.ทำการตรวจสอบข้อมูลการเบิก ถ้าจำนวนเบิกขึ้นตัวเลขสีแดงและมีเครื่องหมายติดลบแสดงว่ามีคงคลังเวชภัณฑ์ยาเกิน 3 เดือน ถ้าโรงพยาบาลจะตัดออกให้ 
5.พิมพ์ใบเบิกส่ง ใบเบิกในgoogledoc.ภายในวันที่ 5 ของเดือนถ้าติดวันหยุดเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป 
7.รพ. ปลาปาก จัดเวชภัณฑ์ และ รพ ปลาปาก จะแจ้งวัน ที่ไปส่งยาที่ รพ.สต. ให้เตรียม จนท. ไว้รับยา 
8. ถ้ายาไม่พอใช้ รพ.สต.สามารถทำเรื่องขอยืมยาจาก รพ.ปลาปาก ได้ โดยส่งเอกสารการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
9.สอ.ใดไม่ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์เกินวันที่5 ของเดือนที่ส่งเบิกจะถูกตัดใบเบิกออกถ้าติดวันหยุดเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป 
10.รพ. สตที่ถุกตัดใบเบิกในเดือนนั้นให้ทำใบเบิกมาใหม่พร้อมกรอกข้อมูลอัตราการใช้ของเดือนใหม่ 

บันทึกการเบิกยาและเวชภัณฑ์
Comments