บุคลากร สสอ.ปลาปาก

รายชื่อเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก

รพ.สต.มหาชัย
    1.  นายสุธรรม เคนนาดี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ผอ.รพ.สต.  มหาชัย
    2. นายประวิทย์ นามอำนาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    3. นางสาว
    4. นาง
    5.
    6.
    7.

รพ.สต.โคกสูง
    1.  นายสุธรรม เคนนาดี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ผอ.รพ.สต.  มหาชัย
    2. นายประวิทย์ นามอำนาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    3. นางสาว
    4. นาง
    5.
    6.
    7.

รพ.สต.โคกสว่าง
    1.  นายสุธรรม เคนนาดี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ผอ.รพ.สต.  มหาชัย
    2. นายประวิทย์ นามอำนาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    3. นางสาว
    4. นาง
    5.
    6.
    7.

รพ.สต.หนองเทาใหญ่
    1.  นายสุธรรม เคนนาดี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ผอ.รพ.สต.  มหาชัย
    2. นายประวิทย์ นามอำนาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    3. นางสาว
    4. นาง
    5.
    6.
    7.

รพ.สต.หนองฮี
    1.  นายสุธรรม เคนนาดี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ผอ.รพ.สต.  มหาชัย
    2. นายประวิทย์ นามอำนาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    3. นางสาว
    4. นาง
    5.
    6.
    7.

รพ.สต.นาดอกไม้
    1.  นายสุธรรม เคนนาดี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ผอ.รพ.สต.  มหาชัย
    2. นายประวิทย์ นามอำนาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    3. นางสาว
    4. นาง
    5.
    6.
    7.

รพ.สต.กุตาไก้
    1.  นายสุธรรม เคนนาดี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ผอ.รพ.สต.  มหาชัย
    2. นายประวิทย์ นามอำนาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    3. นางสาว
    4. นาง
    5.
    6.
    7.

รพ.สต.นามะเขือ
    1.  นายสุธรรม เคนนาดี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ผอ.รพ.สต.  มหาชัย
    2. นายประวิทย์ นามอำนาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    3. นางสาว
    4. นาง
    5.
    6.
    7.

รพ.สต.โพนสวาง
    1.  นายสุธรรม เคนนาดี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ผอ.รพ.สต.  มหาชัย
    2. นายประวิทย์ นามอำนาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    3. นางสาว
    4. นาง
    5.
    6.
    7.
Comments