หน้าแรก


แสดงบทความ 1 - 10 จาก 388 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผู้บริหาร สสอ.ปลาปาก
นายประกอบ  สุภาพรหม 
สาธารณสุขอำเภอปลาปาก

สสอ.ปลาปาก  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  ถูกกำหนดขึ้นภายใต้แนวคิดการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  กระทรวงสาธารณสุข   มีบทบาท  ภารกิจในการนำแนวคิด  นโยบาย  กรอบแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพระดับจังหวัด  เชื่อมโยงประสานสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง  เชื่อมโยงกับพันธกิจ  ภารกิจ  บทบาทหน้าที่  ที่กำหนดในระดับองค์กรหน่วยงาน-คณะทำงาน  ทุกหน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปลาปาก  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  โดยมีอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอำเภอปลาปาก  ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ในอำเภอปลาปาก กำกับดูแล  ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอปลาปาก