นายยุรวัฒ  ทองผา
สาธารณสุขอำเภอ

นายชนะ  หอมจันทร์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

ฝ่ายบริหาร
นางจตุทิพย์  โรจน์รัตนะธานี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
รับ-ส่งรายงาน 

ฝ่าย NCD
นางรัชวรรณ  เจริญชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รับ-ส่งรายงาน

ฝ่ายส่งเสริม
นางจีระนันท์  คำแฝง
นักวิชาการาธารณสุขชำนาญการ

ฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต
         นางภิญญภัทร  การินทร์
   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
              รับ-ส่งรายงาน
           

            ฝ่ายโรคติดต่อ
   น.ส.กนกวรรณ  ชาวอุบล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รับ-ส่งรายงาน
   นางสาวศศิธร  บุญหาญ    
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
รับ-ส่งรายงาน
ปฏิทินงาน สสอ.เขื่องใน

ฝ่ายยุทธศาสตร์

นายพีรพล  เหนือเกาะหวาย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รับ-ส่งรายงาน

ฝ่ายพัฒนารูปแบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางเสาวณี  กิตติพิทยานนท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
รับ-ส่งรายงาน

ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางจันทร์เพ็ญ  ศิลารักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
รับ-ส่งรายงาน

ฝ่ายเภสัช/คุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์   มีศิลป์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
รับ-ส่งรายงาน   
นายวชิระ  เลือดหนองหาร     
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายอนุชิต  ภาระพล
     
พนักงานขับรถ


นางสาววรรณวิสา  ร่มเย็น     
พนักงานพิมพ์

 นางสาววรรณพร  ทองแปลง    
พนักงานพิมพ์