รับ-ส่ง เอกสาร

- หมายเหตุ 
    1. ขนาดไฟล์เอกสารที่ส่งไม่ควรมีขนาดเกิน 1 Mb  
    2. ไม่ควรส่งเป็นไฟล์รูปภาพ
    3. หากเป็นไฟล์สแกน หรือ ไฟล์ PDF ควรลดขนาดไฟล์ก่อนส่ง เพื่อการส่งไฟล์ที่สมบูรณ์
*******กรุณาออกจากระบบทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
ċ
เอกสารลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้.rar
(293k)
suksasongkhow maehongson,
Aug 15, 2017, 9:17 PM
Comments