โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

นักเรียนโรงเรียนวัดโคกแจง  ได้นำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชื่อโครงงาน โครงงาน  โคกแจง  สร้างวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น้อมนำวิถีชีวิตพอเพียง  ที่ สพท.ชัยนาท เมื่อวันที่ 14กันยายน  2553  ได้รางวัลชนะเลิศระดับชั้นประถมศึกษา  สรุปย่อโครงงานดังนี้

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีการศึกษา  2553  ระดับประถมศึกษา

ชื่อโครงงาน  โคกแจง  สร้างนิสัย  ใส่ใจจิตอาสา   น้อมนำพาวิถีชีวิตพอเพียง

( Khokjang  build  the habit  attend  the  mind  volunteers   and  bow  sufficiency   economy )

โดยเยาวชน        กลุ่มจิตอาสา    พาสังคมเราร่มเย็น  โรงเรียนวัดโคกแจง  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์

จังหวัดชัยนาท  สพท.ชัยนาท

หลักธรรมสำคัญ:ค่านิยมพื้นฐาน   อิทธิบาท  4      หิริโอตตัปปะ   สติสัมปชัญญะ   ขันติ     

พระราชดำรัส/พระราชดำริ : พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นปัญหาหลัก :ปัญหาของโรงเรียนเราคือ  โรงเรียนมีต้นไม้มากอยู่รอบบริเวณสนามของโรงเรียน เช่นต้นตะแบก

ต้นโพธิ์  ต้นลีลาวดี  ต้นขนุน  ต้นกระท้อนและต้นมะม่วง  ซึ่งใบของมันจะล่วงหล่นเป็นจำนวนมาก

พวกเรานักเรียนก็จะช่วยกันกวาดและเผาใบไม้   และการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  พร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม   ในตัวนักเรียนโรงเรียนวัดโคกแจงมีน้อย  เมื่อเราได้เข้าอบรมโครงการคุณธรรมสำนึกดีขึ้น  พวกเราและครูที่ปรึกษาได้ประชุมหาทางวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะเก็บใบไม้ขายให้ชาวสวนส้มโอ   แล้วนำรายได้บางส่วนไปทำจิตอาสาต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียนโรงเรียนวัดโคกแจงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมเด่น :   1.เด็กไทย   ก้าวไปอย่างพอเพียง   2. เก็บใบไม้  ขายของเก่า  นำพาเรา  สุขสบาย    3. จิตอาสา  พัฒนาชุมชน

ผลที่เกิด :นักเรียนร่วมกันทำงาน ทำให้นักเรียนโรงเรียนวัดโคกแจงรู้จักการประหยัดและออม  พร้อมทั้งน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน   สามารถนำสิ่งที่ไม่มีค่า มาทำให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างเงิน  สร้างงานได้    มีคุณลักษณะนิสัย  ความมีน้ำใจและจิตสาธารณะ เพื่อโรงเรียนและชุมชนสะอาด  น่าอยู่เมื่อทุกคนปฏิบัติด้วยจิตสำนึก  ด้วยวินัยในตนเอง  ทำให้เกิดผลที่ยั่งยืน

ชื่อกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน        กลุ่มจิตอาสา    พาสังคมเราร่มเย็น

ชื่อ-สกุล                                       ตำแหน่ง                              ชั้น

1. เด็กหญิงณัฎฐา  เดชพ่วง             ประธาน                           ป.6

2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดแก้ว     รองประธาน                        ป.6

3. เด็กหญิงนารีรัตน์     พัฒน์ศรี     รองประธาน                        ป.6

4.  เด็กชายไชยวัฒน์    บุณนาค     เลขานุการ                           ป.6 

5. เด็กชายวสันต์         ยอดแตง    เหรัญญิก                             ป.6

6. เด็กชายจิรวัฒน์       จูมะโรง     ประชาสัมพันธ์                    ป.6

7. เด็กหญิงศิริวิมล       โพธิ์มูล      สวัสดิการ                           ป.5

8. เด็กหญิงนภัสสร  แตงเส็ง         สวัสดิการ                           ป.5

 

 

พระสงฆ์ที่ปรึกษา                     

พระสุจิน  กิตติปาโล                    โทร. 083 - 2176528

ผู้บริหารที่ปรึกษา

                                นายวสัน  โฉมชัย                       โทร. 081 - 0361038

ครูที่ปรึกษา

                                1. นางสุกัญญา   เธียรถาวร         

                                2.นางเสาวลักษณ์  สิงห์โตทอง    

                                3.นางจงกล  กรมขุนทด                                              

                               

 

สนับสนุนโดย           -     กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ ( กคพ )

-         ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

-         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
Comments