หลักเกณฑ์ วิธีการ ฯ ว.๑๗

หลักเกณฑ์ วิธีการ และที่เกี่ยวข้องตามที่ กคศ.กำหนด เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
เปิดดูได้จากไฟล์ข้างล่าง
หรือที่งานบุคลากร...ทุกสถานศึกษาของอาชีวศึกษา
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:30
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:40
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:43
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:35
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:36
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:38
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:43
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:48
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:48
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:48
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:48
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:49
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:49
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:49
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:29
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:28
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:28
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:27
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:53
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:59
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:59
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 09:00
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 09:00
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 09:01
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 09:02
ĉ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
2 ส.ค. 2553 08:57
Comments