ครูอศ.-ว.๑๗


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

ขอให้ทุกคนสุขภาพดี 
                ร่างกายแข็งแรง 
                                ประสบความสุข 
                                                ความเจริญ 
                                                                สมปารถนา 
                                                                                ทุกลมหายใจ
                                                       ว่าที่ร้อยตรีชอบ  สมบุญเพ็ญ
                                                       ครูชำนาญการพิเศษ
                                                       วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
.......................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
 
        ขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากครูอาชีวศึกษา  ผลการรวมคะแนนออกมาแล้ว ครูชอบ  หมายเลข 1 ได้รับคะแนน  1645 คะแนน  มาเป็นอันดับ 2 (นสพ.เดลินิวส์ 7 ม.ค. 54 กศ. หน้า 23 ได้ประมาณ 1300 คะแนน) แต่ครูชอบจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อครูเป็นสำคัญต่อไป...กระบวนการจัดการเรียนรู้จึงจะส่งผลต่อผู้เรียนเป็นสำคัญที่แท้จริงและเป็นอมตะ.....ในการสมัครเข้ารับการ เลือกตั้งครั้งต่อไปครูชอบขอรับคะแนนเข้าทำหน้าที่ผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประมาณ 3000 คะแนน ขึ้นไปถึงจะเพียงพอครับ 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                      8  ม.ค.  2554
                                                                                               
                                                        
................................................................................................................................................................
ขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากครูอาชีวศึกษา ดีใจที่สุดกับคะแนนเสียงระดับรากหญ้า ที่คุณครูมองเห็นถึงความมุ่งมั่นจะเป็นที่พึ่งของคุณครูได้ ผลคะแนนจะออกมาอย่างไรครูชอบยังพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงในการพัฒนาการทำผล งานทางวิชาการต่อไป  อันเป็นเส้นทางแห่งความสุขที่บริสุทธิ์  (ทุกข์น้อย) มีอิสระทางความคิดในเชิงวิชาการ  วิชาชีพ สนับสนุนต่อวิชาชีวิต(การดำเนินชีวิต)ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความ สุข เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเช่นนี้..ครูชอบเสนอว่าพวกเรา(ครู อาชีวศึกษา)มาเดินหน้าทำผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบกันต่อไป..ด้วยครูชอบ มองเห็นภูมิรู้ ภูมิธรรมของ คุณครูจำนวนมาก(ครูชำนาญการเต็มขั้น)ที่ทำงานเงินเดือนย่ำอยู่กับที่..(ระบบ บริหารจัดการค่าตอบแทนที่เอาเปรียบข้าราชการครู)รู้สึกไม่มีความสุข..โดย หลักการบริหารสถานศึกษา/บริหารจัดการภาครัฐ..ที่ต้องการประสิทธิภาพของงาน ต้องมีการเสริม แรงจูงใจ  เทคนิควิธีกระตุ้นบุคลากรที่ดีที่สุดคือให้ครูสามารอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสมบูรณ์พอดีไม่มีปัญหาด้านการครองชีพ หรือมีน้อยที่สุด ภูมิฐาน ครู ต้องใช้กลยุทธในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพราะผู้เรียนในห้องเดียวกันมี สติ ปัญญาที่แตกต่างกันมาก มีฐานะที่แตกต่างกันมาก มีศักดินาที่แตกต่างกันมาก ระบบบริหารจัดการค่าตอบแทนที่เอาเปรียบข้าราชการครู ทำอยู่ได้อย่างไร ต้องเปิดปลายแท่ง คศ.2 (ครูชำนาญการ) ถึงจะตอบโจทย์นี้ได้  ความเอาเปรียบต่อครูพิเศษสอน(ครูจ้างสอน) ที่ต้องย่ำอยู่กับที่อย่างบอบช้ำนานนับสิบปี สุขภาพจิตอ่อนแอลงทุกวัน หมดโอกาสร้องขอความมั่นคงในชีวิต เมื่อต้องการเพิ่มปริมาณ(จาก46%เศษ เพิ่มจนถึง 60 %)ผู้เรียนสายวิชาชีพ (โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ทำไมไม่เพิ่มปริมาณครูวิชาชีพ ลดโรงเรียนและปริมาณครูมัธยมปลาย ควรมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินครูพิเศษสอนอย่างเข็มทุก 3 เดือน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และเข้ารับการพัฒนาอย่างเข็ม ไม่ต่ำกว่า ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน(กำหนดรายละเอียดเช่นเดียวกับประเมิน ครูผู้ช่วย เป็น ครู ) แล้วให้เข้าสู่ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ต่อความมั่นคงของครูพิเศษสอนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ แบบคู่ขนาน (จุดบรรจบที่ลวงตา).........บุคลากรอีกส่วนหนึ่งที่อาชีวศึกษาลืมที่จะบำรุงขวัญและกำลังใจ และคำนึงถึงความมั่นคงในชีวิตในขณะที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่สูงมากเขาควร ได้รับการเหลียวแลโดยมีเกณฑ์กำหนดเพื่อให้เขาแสดงศักยภาพเฉพาะด้านเข้าสู่ ความมั่นคงในชีวิต...เขาเหล่านั้นคือพวกเราที่ควรได้รับการหยิบยกมาดูแล อย่างครบถ้วนและครอบคลุม  ประเด็นต่างๆที่ถูกละเลยยังมีอีกมากนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่ชี้ให้เห็นเท่านั้นครูชอบจึงขอวิงวอนผู้มีส่วนกำกับดูแลในทุกระดับโปรด เหลียวหลังดูองคาพยบของอาชีวศึกษาด้วย 
                                                                                                                                                                                                                                                                                7 ม.ค. 2554   
 
................................................................................................................................................................ 
สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2554
 
          ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบัลดาลให้ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาทุกท่าน มีความสุข ด้วยสุขกาย
  สุขใจ  สุขวาจา ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการตามแนวทางเกณฑ์และวิธีการเดียวกันมาตรฐานต้องไม่ต่างกัน จากสพฐ. เช่น ทำผลงานทางวิชาการบางส่วนของวิชา กำหนดเวลาตรวจอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการแบ่งย่อยเป็นสาขาวิชา และแขนงของสาขาวิชา ฯลฯ..............คุณครูสามารถเสนอความสุขมาที่ครูชอบ หมายเลข ๑ ได้...และได้โปรดเลือกหมายเลข ๑ เข้าไปทำหน้าที่แทนคุณครู ยินดีสู้และตั้งใจสู้เพื่อคุณครู  คุณครูจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ตามแนวทางดังกล่าว  ด้วยอุดมการณ์ที่ยืนเคียงข้างคุณครูและเข้าใจคุณครูอาชีวศึกษาในระดับรากหญ้า  ปราศจากเงื่อนงำและวาระซ่อนเร้นแม้แต่น้อย ในโอกาสที่ทำหน้าที่วิทยกรพี่เลี้ยง วิทยากรและพิธีกร ได้แสดงความจริงใจให้ประจักษ์ต่อคุณครู เสมอมา ขอคุณครูแนะนำต่อและพาเพื่อนครูลงคะแนนให้หมายเลข ๑
 
        ครูชอบ หมายเลข ๑ ได้เป็นผู้แทนครูจะมีพลังผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อครูอาชีวศึกษามีความสุขอย่างแท้จริง ในปี พุทธศักราช 2554 และปีต่อๆ ไป 
                                                            ว่าที่ร้อยตรีชอบ  สมบุญเพ็ญ

                                                                  หมายเลข ๑

                                                  ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

                       รับเป็นที่ปรึกษาและตรวจผลงานทางวิชาการเบื้องต้นให้ครูอาชีวศึกษา ทั่วประเทศฟรี
Sshobjung
 
Sshob_shob 

 
เรียน ครูอาชีวศึกษาทุกท่านครับ
 .
      5 มกรา 54  โปรดเลือกหมายเลข 1
 
 

 
       ว่าที่ร้อยตรีชอบ  สมบุญเพ็ญ (ครูชอบ)
 .
   ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 
 
   พร้อมรับใช้ครู...นำแนวคิดครูสู่ความสำเร็จ
 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครูในอ.ก.ค.ศ. สอศ.
.
ครูชอบเข้าใจครูอาชีวศึกษา..คำนึงถึงความก้าวหน้าของครู...น้อมรับความคิดในการพัฒนาครูอาชีวศึกษา..
 
 
ผลงานต่อครูอาชีศึกษาและต่อสังคม(โดยย่อ)
 
1.ประธานชมรมครูวิชาการก่อสร้างอาชีวศึกษา และผู้ได้รับฉันทานุมัติก่อตั้งสมาคมครูวิชาการก่อสร้างอาชีวศึกษา(สัมมนาครูคณะวิชาการก่อสร้าง 53 ณ จ.ราชบุรี)  ประสานขอ งปม.จัดอบรมพัฒนาครูวิชาการก่อสร้าง จำนวนมาก
2.วิทยากรอบรมและวิทยากรพี่เลี้ยงพัฒนาครูผู้ทำผลงานทางวิชาการ วฐ.ครูชำนาญการพิเศษ (หลากหลาย)
3.วิทยากรพี่เลี้ยงพัฒนาครูผู้ช่วยก่อนการแต่งตั้ง
4.วิทยากรอบรมและพิธีกรอบรมพัฒนาพนักงานราชการ(ครู)
5.พิธีกรและกรรมการดำเนินการในโอกาส..อบรมและพัฒนาครู แก่สำนักพัฒนาสมรรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจำนวนมาก
6.เลขานุการมูลนิธิช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และปฏิคมสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
7.ผู้แทนสมาชิก ชพค. ใน อศจ.ลพบุรี ดูแลด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.ที่ปรึกษาและวิทยากรสร้างบ้านดินแก่ชุมชน วัด โรงเรียนและผู้ที่สนใจ
9.ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้จัดทำผลงานทางวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ  จำนวนมาก  และช่วยตรวจการทำผลงานทางวิชาการเบื้องต้น 
 
ฯลฯ
 
                                                ขอขอบพระคุณ..คุณครูทุกท่านล่วงหน้า...มา ณ โอกาสนี้
 
                                                                ว่าที่ร้อยตรีชอบ   สมบุญเพ็ญ (ครูชอบ)
 
                                                                              หมายเลข 1
 
 

ถูกใจนโยบาย เลือกหมายเลข ๑ ครูชอบ

แนวคิดที่คัดกรองได้ ณ เวลานี้

บทสรุป

1.หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันต้องตีความในการทำผลงานทางวิชาการและตรวจผลงานคล้ายกันที่สุด วิทยฐานะเดียวกันต้องไม่ต่างกันมาก ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนถึง อาชีวศึกษาเพราะอยู่ภายใต้ ก.ค.ศ. เดียวกัน และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา เดียวกัน

2.ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่มีสิทธิ์ตรวจผลงานทางวิชาการของอาชีวศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3.ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ที่มีวิทยะฐานะไม่ต่ำกว่า วิทยะฐานะของผู้ขอ ที่มีผลงานประเภทเดียวกัน สาขาวิชาเดียวกัน จึงมีสิทธิ์ตรวจผลงานนั้นได้ (ผลงานทางวิชาการมีหลายประเภท) ไม่ตรวจผลงานทางวิชาการแบบเหมาจ่าย

4.ต้องมีความเสมอภาคในทุกภาคส่วนของการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันต้องได้รับสิทธิ์ ให้มีส่วนร่วมโดยมีตัวแทนอย่างน้อย 1 คน

5.ไม่เห็นด้วยกับการประกันคุณภาพภายในและประเมินภายนอกที่เน้นใช้กระดาษในปริมาณที่มาก นับว่าขัดต่อแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังส่งผลต่อการตัดไม้ทำลายป่าอันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  และเกิดภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างขาดความรับผิดชอบ

6.ไม่เห็นด้วยกับการทำรายงานในทุกเรื่องจำนวนหลายชุดเพื่อส่งหลายหน่วยงาน ส่งผลเช่นข้อ 5

7.ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ประเมินภายนอก เดียวกัน แต่ อาคาร  ภูมิทัศน์  งบประมาณ วัสดุ  ครุภัณฑ์ ความพร้อมด้านสื่อทุกชนิด ระดับ IQ  EQ ผู้เรียน รวมทั้ง IQ  EQ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่แตกต่าง หาความยุติธรรมต่อผู้เรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้

8.ปฏิรูปการศึกษาที่ครูต้องทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการควบคู่ไปด้วยเป็นการเบียดบังชั่วโมงที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้อย่างมาก ทำให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้ขาดคุณภาพ  เวลาสำหรับค้นคว้า จัดเตรียม เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ต้องสูญเสียที่เรียกคืนไม่ได้ อันส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรงนับว่าเป็นกรรมลิขิตของผู้เรียน

ต้องจัดบุคลากรทางการศึกษามาทำหน้าที่ครบถ้วนและเสมอภาค เมื่อโรงเรียนขนาดเล็กต้องทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่

9.ครู อันดับ คศ.1 ที่มีวุฒิตรงสาขาสูงกว่าวุฒิทางการศึกษาที่สอบบรรจุได้ ให้นับวุฒิทางการศึกษาที่สูงกว่าได้  จะทำให้มีสิทธิ์ส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้เร็วขึ้น

10.ครู อันดับ คศ.1 ที่เคยทำหน้าที่ครูพิเศษสอน มีสัญญาจ้างรายเดือน และได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 คน ที่สถานศึกษาแต่งตั้งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เช่นเดียวกับการประเมินครูผู้ช่วย ให้นับเป็นประสบการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

11.......................................

 

เสนอแนวคิดสร้างคุณภาพอาชีวศึกษาได้ที่ sshob_shob@hotmail.com  พบง่ายพบได้ทุกเวลา

 

.................................................................................................... 
 
 
 
 
 
    เพื่อพี่น้องชาวอาชีวศึกษา..ปรารถนาทำบุญสิ่งดีดี..คิดดี..ทำดี..เพื่อเป็นคนดีของอาชีวศึกษา..คนดีของสังคม..ไม่ปรารถนาทะเลาะกับใคร..ไม่ขอพิพากษาใคร..ลด ละ เลิก ได้มาก..คติพจน์เวลานี้..ทำดีทีละวัน..จะทุกข์บ้างก็ไม่นาน..นานๆก็ได้มาก..เสมือนทำบุญด้วยธรรม
    ขอครูทุกท่านสร้างเครือข่ายครูอาชีวศึกษา-ว.๑๗ และเพื่อความสำเร็จพร้อมกันหรือใกล้เคียงกันทุกท่าน..ขอทานบ๊วยดีกว่าทานลูกท้อ(ถอย)
 
ภายในเว็บนี้มีลิ้งค์มากมาย...ที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความทั่วไป บทความทางวิชาการ เกร็ดเล็กเกร็ดใหญ่ในการทำผลงานทางวิชาการของครู..เข้ามาท่องเว็บดูได้..ด้วยความยินดียิ่ง...แถบทางซ้าย..ลิ้งค์เพื่อครูอศ...
 
  ............................... 
 ว่าที่ร้อยตรีชอบ  สมบุญเพ็ญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  
 
ผู้อาสา..สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครู อกคศ.ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล้ว
 
5 มกรา 54    เลือกครูชอบ...เท่านั้น
 

เสนอแนวคิดที่สำคัญต้องแก้เพื่อครูอาชีวศึกษาและน้อมรับแนวคิดเพิ่ม

1.เสนอและติดตามเปิดแท่งเงินเดือนระดับ คศ.2 ให้สูงขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 5 ขั้น และเมื่อเงินเดือนเต็มขั้นก่อนเกษียณอายุราชการ 1 ปีงบประมาณ(12 เดือน) ในแท่งเงินเดือน คศ.2 ให้ได้รับเงินเดือนในระดับ คศ.3 และมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษพร้อมได้รับเงินวิทยฐานะ 12 เดือน

2.

เปิดเพดานเงินเดือนในช่อง คศ.2 ให้สูงกว่ากระดาษ A 4 เพื่อขวัญและกำลังใจ แก่ครูทำงานซึ่งผู้อำนวยการมีวิธีประเมินตามข้อกำหนดอยู่แล้ว มิใช่ปิดเพดานเงินเดือนย่ำอยู่กับที่นับ 10 ปี เป็นสิ่งที่โหดร้ายต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่สุด

3.

สพฐ.และอาชีวศึกษา ต้องมีใบประกอบอาชีพครูเหมือนกัน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ การจัดทำการจัดทำผลงานทางวิชาการ เสนอเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มาตรฐานต้องไม่ต่างกัน เพราะศักดิ์และสิทธิ์เท่ากัน เงินเพิ่ม+เงินวิทยฐานะที่ได้รับเท่ากัน

4.

สาขาวิชาใดมีผู้ส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะจำนวนมากให้ตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 มากกว่า 1 ชุดและกำหนดเงื่อนไขให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 4 เดือน(ประมาณ 1 ภาคเรียน) โดยต้องทราบผลการประเมินอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการมีงานที่ต้องตรวจพิจารณามาก มีงานหลายทาง ควรเพิ่มคณะกรรมการ (เช่น สพท.ลบ 1 ให้คณะกรรมการตรวจแล้วเสร็จภายใน 45 วัน และนำเสนอในที่ประชุมเพื่อสรุปและรายงานต่อสำนักอำนวยการของสพท.)

5.

ผู้ที่มีสิทธิ์ตรวจผลงานต้องเป็นผู้ที่เคยสอนในสาขาเดียวกันและมีพื้นความสามารถตรวจผลงานที่ตรงกับผลงานประเภทเดียวกัน เช่น มีผลงานหนังสือ มีสิทธิ์ตรวจผู้ส่งผลงานหนังสือ ผู้ตรวจทำผลงานเอกสารประกอบการเรียนการสอน(เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้) จึงมีสิทธิ์ตรวจผู้ส่งผลงานเอกสารประกอบการเรียนการสอน(เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้) ฯลฯ

6.

จัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา มาตรฐานอาชีวศึกษา ตรวจโดยอุดมศึกษายังมีอยู่ อุดมศึกษารู้บริบทและจัดการเรียนรู้อย่างอาชีวศึกษาได้หรือ อาชีวศึกษาใช้คำว่าจัดการเรียนรู้ หรือกระบวนการจัดกานเรียนรู้ แต่อุดมศึกษาใช้คำว่าสอน ผู้ตรวจผลงานทางวิชาการต้องเข้าใจในบริบทอย่างแท้จริง ประเด็นนี้มีแนวคิดว่าผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษาต้องตรวจด้วยครูอาชีวศึกษาและแยกสาขาให้มากยิ่งขึ้น และตรวจตรงสาขาที่สุด

7.

สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เวลานี้ ศิษย์มาเป็นครูเช่นเดียวกับครูของเขาอายุงานต่างกัน 10 - 15 ปี แต่เงินเดือนเท่ากัน เป็นไปได้อย่างไรหรือต้องการบีบครูที่มีอุดมการณ์ทำงานเพื่อศิษย์..ต้องรับเงินเดือนย่ำอยู่กับที่ 10-15 ปี ความเป็นอยู่พอเพียง สมถะ ไม่มีเวลาทำผลงาน ต้องลาออกกระนั้นหรือ ประเด็นนี้รับไม่ได้ต้องผลักดัน ตามแนวทางข้อ 1 หรือ 2

8.

ครู/คณาจารย์ที่มิเคยสอนอาชีวศึกษามาเป็นคนกำหนดหรือชี้เป็นชี้ตายอนาคตครูอาชีวศึกษา..ย่อมไม่ถูกต้อง

9.

ครูทุกคนเป็นบัณฑิต(จบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย เรียนวิชาชีพครูและมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู) แต่ถูกตรวจคุณภาพด้วยผู้ซึ่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในหลายเรื่อง..ศักดิ์ศรีครูอยู่ตรงไหน วิชาชีพชั้นสูงอยู่ตรงไหน เรื่องนี้ต้องคิดให้ละเอียด

10.

ทิศทางการศึกษาเพิ่มพูนความเป็นเสือกระดาษ..ขาดความพอเพียง.เอากระดาษมาใส่ข้อความโชว์ กันอย่างสนุก..ควรต้องแก้ไข (ไทยต้องมีความเป็นไท)

11.

ครูเกือบ 100 % มีจิตวิญญาณ มีวิจารณญาณในความเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงเป็นทุนอยู่แล้ว เสียสละในสังคมระดับท้องถิ่นแต่ถูกมองเหมือนบุคคลชั้นสอง ครูในเมืองสำคัญดูจะสำคัญเกินครู คล้ายแยกชนชั้น

12.

ครูและผู้เรียนมีความต่างอย่างมากมายในความรู้ ทักษะ เจตคติ ขณะจัดกระบวนการเรียนรู้ (สพฐ.และสอศ.)รวมทั้งต่างวัยกันก็มากแต่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู(วิชาชีพชั้นสูง) ขณะที่ผู้เรียนสูงวัยขึ้น ครูก็ไม่ต่างจากผู้เรียนมากนัก กลับมิต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู(วิชาชีพชั้นสูง) เป็นวิธีคิดที่ผิดหรือไม่

13.

งบประมาณโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เพื่อสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันอยู่ตรงไหน ยกตัวอย่างด้านเดียว ด้านพัฒนาครูและบุคลากร ครูในโรงเรียนใช้เงินส่วนตัวศึกษาต่อ ครูในวิทยาลัยใช้เงินส่วนตัวศึกษาต่อมีไปต่างประเทศเล็กน้อยในบางเรื่อง คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีเงินทุนให้ศึกษาต่อมากมายมีไปดูงานต่างประเทศมากมาย (บางคนบอกให้ไปเที่ยว) นี่หรือชีวิตครู

14.

ผู้ที่เรียนวิชาชีพตรงสาขา(เพียว)มิเคยเรียนวิชาชีพครู ท่านที่เคารพลองไปแอบดูการสอนเถอะ....?.... ! ..แต่มีอภิสิทธิ์ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ.... แถมมีอาญาสิทธิ์ (ยกเว้นคณาจารย์ผู้ซึ่งเรียนวิชาชีพครูมาและใช้จริงเป็นประจำ)

15.

ประกันคุณภาพภายใน ประเมินภายนอก เราสูญเสียกระดาษเท่าไร ถึงแม้การรวบรวมข้อมูลครั้งแรกจะประเมินไม่ผ่านแต่ในที่สุดก็ต้องผ่าน และถ้าไม่ผ่านจริงๆท่านจะทำอย่างไร...ยุบโรงเรียนหรือปลดครู ถ้ายุบโรงเรียน ย้ายผู้เรียน ถามว่าโรงเรียนและผู้เรียนเขาผิดอะไร

16.

เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ประเมินภายนอก เดียวกันแต่ อาคาร ภูมิทัศน์ งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ ความพร้อมด้านสื่อทุกชนิด ระดับ IQ EQ ผู้เรียน รวมทั้ง IQ EQ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่แตกต่าง ยุติธรรมแล้วหรือที่จะใช้เกณฑ์เดียวกัน

17.

18.

 
 
ข้อมูลที่ถูกต้อง..ติดต่อได้ที่
 
 e-mai ที่ใช้   sshob_shob@hotmail.com (ข้อมูลทำเนียบวิทยากรที่ครูสุรพงษ์จัดทำไว้..ผิดพลาดครับ)
                   sshobjung@yahoo.com    และ sshobjolasit@gmail.com
 
weblog ที่ใช้  www.oknation.net/blog/sshob    สำหรับทั่วไป
 
หรือ พบกันที่ www.krushob.com 
  ...............................
 
    วันนี้ (5 ส.ค. 53) เดินทางกลับลพบุรี(ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 20 นาที ถึงลพบุรี 22.10น.) เพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย...ให้สมบูรณ์
 
 
 ครูชอบเขียน
 
    ขอให้คุณครูที่เข้ารับการพัฒนาฯ รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดพิษณุโลก ทุกท่านอดทน ต่อทุกสภาวะ ตั้งใจแน่วแน่เพื่อมุ่งมั่นจัดทำผลงานทางวิชาการด้วยเนื้องานของตนเอง ครองตนด้วย ศีล สมาธิ  ปัญญา วางแผนการทำงาน ณ วันนี้ด้วยระบบ Barchart (ง่ายสุด) อย่าตั้งเป้าหมายในเวลาอันจำกัด  จงตั้งเป้าหมายด้วยเวลาที่เหมาะสม และเริ่มต้นอย่างมั่นใจ..  ศรัทธาตนเอง ศรัทธาต้นแบบ  ประกาศเป็นมิตรแท้ เลิกตัวอิจฉา..เป็นผู้ให้ดั่งคำที่ว่าครูคือผู้ให้นำสู่เส้นทางแห่งกัลยาณมิตรตลอดไป  เพื่อเสริมแรงจูงใจ...คุณครูจะทำงานอย่างมีความสุข...พ.ศ.นี้คุณครูอาชีวศึกษาทุกท่านโชคดีที่สุดแล้วที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เห็นความสำคัญในการพัฒนาครู (เป็นพิเศษ) เป็นครั้งแรก(รุ่นที่ 1)ที่ไม่มีกฏหมายบังคับให้ต้องทำ..คุณครูมีเพื่อนร่วมรุ่น และมีรุ่นข้างเคียง(รุ่นที่ 2 และ..........ซึ่งครูชอบอาสาจัดทำทำเนียบรุ่นแขวนเว็บให้) เพื่อให้คุณครูสามารถโยงใยเข้าหากันได้อย่างดี ประสานงานเป็นเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามสมควร  ละซึ่งลูกท้อ ลดลูกถอย เลิกอบายมุข ...ในการนี้..ครูใหญ่ขอสั่ง...ว่า.....ทั้งหมดหน้าเดิน
 
    คุณครูต้องจัดการและดำเนินการตรวจข้อมูลตนเองด้วยทีมงานของคุณครู(หรือในครอบครัว หรือในวงศ์ญาติ)จนสมบูรณ์ตามรูปแบบก่อน...(รูปแบบยึดแนวทางที่วิทยากรพี่เลี้ยงนำเสนอหรือตามแนวทางสถาบันใดสถาบันหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว ทุกเล่ม)..ทั้งนี้เนื้อหาต่างๆ ต้องไม่ลอกผลงานของท่านอื่นโดยเด็ดขาด..ถ้าจำเป็นต้องใช้เนื้อหาท่านอื่นต้องอ้างอิงให้ถูกวิธี...จึงค่อยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจดังเช่นที่ รศ.ดร.สำราญ  มีแจ้ง และรศ.ดร.สุภักตร์ พิบูลย์ แนะนำ นั่นคือแนวทางเดินที่ราบรื่น...ครับ
 
    คุณครูจะต้องเดินทางไปพบวิทยากรพี่เลี้ยงหรือไม่นั้น..อยู่ที่ความประสงค์และลักษณะเฉพาะของแต่ละท่าน..ครูผู้ทำผลงานทางวิชาการ...ต้องวางแผนช่วงเวลาที่จะสนทนาหรือนัดพบวิทยากรพี่เลี้ยง ให้ลงตัว...ช่วงที่ทำผลงานควรวางแผนทัศนศึกษานอกสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด...นั่นหมายถึง........?
 
    เมื่อมีเกณฑ์และวิธีการ...มีกรอบมีเงื่อนไขกำหนด...และวิชาชีพครูถูกกำหนดเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทน ที่ชัดเจนเช่นนี้...ต้องทำ...รัฐบาลเป็นผู้มีหน้าที่หาเงินมาจ่าย..มิได้ทำให้เพื่อนครูต้องเสียหายอะไร..วิทยากรพี่เลี้ยงได้บุญมหาศาล...และทำให้อาชีวศึกษาเข้มแข็งยิ่งขึ้น
    
    รุ่นที่ ๒ ณ รังสิต  จังหวัดปทุมธานี        และรุ่นที่ ๓ ณ หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
 
    ครูชอบมั่นใจระดับมากที่สุดว่า..วิทยากรพี่เลี้ยงทุกท่านเต็มใจยิ่ง..พร้อมให้คำปรึกษา อย่างกัลยาณมิตร......ด้วยทุกท่านพร้อมรับมิตรแท้..มีเจตนาดีต่อครูอาชีวศึกษาเสมอมา
 
 
 
ควบคุม Websites โดยว่าที่ร้อยตรีชอบ  สมบุญเพ็ญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี