การประมาณราคาก่อสร้าง (ปรับพื้น)

3106-0006        ประมาณราคาก่อสร้าง                                                                              2               (3)

                                (CONSTRUCTION  ESTIMATION)

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้เข้าใจหลักการประมาณราคาก่อสร้าง

2.     เพื่อให้สามารถประมาณการหาปริมาณวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ค่าแรง  และจัดทำบัญชีรายการ  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องใช้  ค่าแรง  ของอาคารที่พักอาศัย

3.       เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ  ประณีต  เรียบร้อย

มาตรฐานรายวิชา

1.       คำนวณหาปริมาณวัสดุ  อุปกรณ์    เครื่องมือ  เครื่องใช้  ค่าแรง

2.       สามารถจัดทำบัญชีรายการค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าดำเนินการ ภาษี กำไร การทำบัญชีรายการ

3.       บันทึกรายการต่าง ๆ ในเอกสารการประมาณราคา

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติ ขั้นตอนของการประมาณราคา  การหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์  ค่าแรงงานของอาคาร  ส่วนประกอบอาคาร  งานตกแต่ง  ไฟฟ้า  ประปา  การจัดทำบัญชีรายการวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงของอาคารที่พักอาศัย
 
 
ข้อตกลงการจัดการเรียนรู้(ขอปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้)
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และภาระงานในรอบ 18 สัปดาห์
ไม่มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ไม่เกิน 20%
ได้แก่ ขาด, หนีเรียน(มาลงชื่อแล้วหนีไปไม่ทราบสาเหตุ/ไม่มีเหตุอันควร), ลากิจ, ลาป่วย(ป่วยปกติและอุบัติเหตุ), ลาเกี่ยวกับรด.
มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 80%
 
มาเรียนรู้ในรายวิชา ประเภทในระบบก็ยังยากที่จะรู้ได้
ไม่มาเรียนรู้ในรายวิชา ประเภทในระบบจะรู้ได้หรือ
จอมยุทธยังต้องมีคัมภีร์ ครูและดาบ  ผู้เรียนที่ดีต้องมีครู ตำราและอุปกรณ์การเรียน
 
ปล่อยวางซึ่งความทะยานอยาก  มักใหญ่ใฝ่สูง ถือสันโดด  ทำงานที่มีสุข..ลด ละ เลิกทุกข์..คือเส้นทางชีวิต
 
เกณฑ์คะแนน
คะแนนคุณธรรมจริยธรรมฯ (จิตพิสัย)       20 คะแนน  ทุกสป. รวม 18 สป.
    วินัย/ความตรงต่อเวลา/ความสนใจใฝ่รู้/กตัญญูกตเวที...เกี่ยวกับเวลาเรียน  12 คะแนน
        ขาด/หนีเรียน หัก 4 คะแนนต่อครั้ง
        ลา หัก 3 คะแนนต่อครั้ง
        สายมาก (สายเกิน 25 นาที) หัก 2 คะแนนต่อครั้ง
        สาย(สายเกิน 15 นาที) หัก 1 คะแนนต่อครั้ง
            สายมาก 3 ครั้ง  = ขาด 1 ครั้ง
            สาย 6 ครั้ง         = ขาด 1 ครั้ง
    คุณธรรมจริยธรรมฯ อื่นๆ         8 คะแนน
 
กำหนดน้ำหนักคะแนนการวัดผลการเรียนรู้ โดยรวม
 
เฉพาะหัวข้อนี้ยกเลิกปี2554 สำหรับปี2555ปรับใหม่ตามไฟล์แนบในหน้า ปร.2/55    

เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้                  10  คะแนน
(หนังสือ+เครื่องคำนวณ ตรวจบันทึก สป.ที่ 3 เป็นต้นไป)
สมุดแสดงวิธีคำนวณอย่างละเอียด                       15  คะแนน
(ตรวจบันทึก สป.ที่ 3 เป็นต้นไป)
แบบก่อสร้างที่สมบูรณ์เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง    10  คะแนน
(ตรวจและเริ่มใช้ สป.ที่ 5 เป็นต้นไป)
แบบปร.4 - ปร.5 สำหรับกรอกข้อมูลและสรุป         15  คะแนน
(ตรวจบันทึก สป.ที่ 12 เป็นต้นไป)
แบบทดสอบบูรณาการระหว่างเรียน                      20  คะแนน
(ทดสอบระหว่าง สป.ที่ 12 -18)
คะแนนคุณธรรมจริยธรรมฯ(จิตพิสัย)                     20  คะแนน
(ประเมินระหว่าง สป.ที่ 1 -18)
แบบทดสอบบูรณาการทุกหน่วยการเรียน              10  คะแนน
(ทดสอบบูรณาการทุกหน่วยการเรียน สป.ที่ 18)
 
เกณฑ์การประเมินผล
 
คะแนน  80-100    ผลการเรียน  4
คะแนน  75-79      ผลการเรียน  3.5
คะแนน  70-74      ผลการเรียน  3
คะแนน  65-69      ผลการเรียน  2.5
คะแนน  60-64      ผลการเรียน  2
คะแนน  55-59      ผลการเรียน  1.5
คะแนน  50-54      ผลการเรียน  1
ต่ำกว่า   50           ผลการเรียน  0  
 
กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บจัดการเรียนรู้...เนืองๆ
Comments