ขอบเขตการศึกษา

5.  ขอบเขตของเนื้อหา (โครงการสอน)

สัปดาห์ที่ /ว. ด. ป.

หน่วยที่/หัวข้อเรื่อง

กิจกรรม/การจัดการเรียนรู้

เวลา

หมายเหตุ

1

 

ปฐมนิเทศ แนะนำวิชา

ตกลงวิธีการเรียนรู้

ตกลงการวัดผล

บรรยาย

แสดงความคิดเห็น

การซักถาม, สรุปข้อตกลง

1

 

1

 

หน่วยที่ 1

-ความเค้น และความเครียด

-คุณสมบัติทางกลของของแข็ง

1.  บทนำ

2.  ชนิดของแรง

3.  ความเค้น

4.  ความเครียด

5.  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด

ทดสอบก่อนเรียน

มอบแผ่น CD ใบความรู้และแบบฝึกหัด

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

มอบหมายงาน

2

 

2

 

 หน่วยที่ 1 (ต่อ)

6.  ค่าความปลอดภัย

7.  ความเค้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

 

ทดสอบโดยการซักถาม

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

มอบหมายงาน

 

3

 

3

หน่วยที่ 1 (ต่อ)

8.  ส่วนของโครงสร้างเชิงประกอบ

 

ทดสอบโดยการซักถาม

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

ทดสอบและมอบหมายงาน

 

 

 

สัปดาห์ที่ /ว. ด. ป.

หน่วยที่/หัวข้อเรื่อง

กิจกรรม/การจัดการเรียนรู้

เวลา

หมายเหตุ

4

 

หน่วยที่ 2

-  ภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ

1.  รูปทรงกระบอกกลวงผนังบาง

2.  ความเค้นในถังทรงกลมผนังบาง

3.  การต่อโดยใช้หมุดย้ำ

 

ทดสอบก่อนเรียน

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

มอบหมายงาน

 

3

 

 

หน่วยที่ 2

-  การเชื่อมต่อ

 

ทดสอบโดยการซักถาม

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

ทดสอบและมอบหมายงาน

 

3

 

5

 

หน่วยที่ 3

-การบิด

1.  สูตรของแรงบิด

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและกำลัง

3.  พลังงานความเครียดในการบิดแบบยืดหยุ่น

ทดสอบก่อนเรียน

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

มอบหมายงาน

3

 

6

 

 หน่วยที่ 3 (ต่อ)

4.  แรงบิดบนวัสดุผนังบาง

5.  แรงบิดบนรูปหน้าตัดแบบต่าง ๆ

6.  การโก่งตัวของท่อนวัสดุและแรงบิด

 

ทดสอบโดยการซักถาม

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

ทดสอบและมอบหมายงาน

 

3

 

สัปดาห์ที่ /ว. ด. ป.

หน่วยที่/หัวข้อเรื่อง

กิจกรรม/การจัดการเรียนรู้

เวลา

หมายเหตุ

7

หน่วยที่ 4

-แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

1. แรงเฉือน  ภาพแรงเฉือน

2. โมเมนต์ดัด  ภาพโมเมนต์ดัด

3.  ฐานรองรับ,สมการการสมดุล

4.  ชนิดของคาน

5.  นน.บรรทุก

6.  เครื่องหมาย

ทดสอบก่อนเรียน

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

ทดสอบโดยการซักถาม

มอบหมายงาน

3

 

8

หน่วยที่ 4  (ต่อ)

-แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

7.  การเขียนสมการแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

 ตัวอย่างแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 1 - 30

ทดสอบโดยการซักถาม

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

มอบหมายงาน

3

 

9

หน่วยที่ 4  (ต่อ)

-แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

 ตัวอย่างแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 31 - สุดท้าย

ทดสอบโดยการซักถาม

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

ทดสอบและมอบหมายงาน

3

 

10

 

หน่วยที่ 5

-ความเค้นดัดในคาน

1.  ความเค้นดัดล้วน

2.  ความเค้นดัดธรรมดา 

3.  ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการหาค่าความเค้นดัดที่เกิดขึ้นในคาน

ทดสอบก่อนเรียน

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

ทดสอบโดยการซักถาม

มอบหมายงาน

3

 

สัปดาห์ที่ /ว. ด. ป.

หน่วยที่/หัวข้อเรื่อง

กิจกรรม/การจัดการเรียนรู้

เวลา

หมายเหตุ

11

 

หน่วยที่ 5 (ต่อ)

4.  การหาตำแหน่งของแนวแกนสะเทิน

5.  ค่าโมเมนต์ของความเฉื่อยของหน้าตัดที่สำคัญ

 

ทดสอบโดยการซักถาม

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

มอบหมายงาน

3

 

12

 

หน่วยที่ 5 (ต่อ)

 6.  วิธีหาค่าโมเมนต์ของความเฉื่อยรอบแกนสะเทินของรูปตัวที

ทดสอบโดยการซักถาม

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

ทดสอบและมอบหมายงาน

3

 

13

 

หน่วยที่ 6

-ความเค้นเฉือนในคาน

1.  ความเค้นเฉือนของคาน

2.  ความเค้นเฉือนในคานรูปหน้าตัดต่าง ๆ

ทดสอบก่อนเรียน

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

มอบหมายงาน

3

 

14

 

หน่วยที่ 6 (ต่อ)

3.  การพิจารณาทั้งโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนสำหรับการออกแบบคาน

5.  คานเชิงประกอบ

 

 

ทดสอบโดยการซักถาม

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

ทดสอบและมอบหมายงาน

 

 

 

 

3

 

สัปดาห์ที่ /ว. ด. ป.

หน่วยที่/หัวข้อเรื่อง

กิจกรรม/การจัดการเรียนรู้

เวลา

หมายเหตุ

15

 

หน่วยที่ 7

-การโก่งตัวของคาน

        1. การโก่งตัวของคาน

          2. สมมุติฐาน

          3. สมการของเส้นโค้งยืดหยุ่น (อีลาสติก)

          4. วิธีคำนวณหาการโก่งตัวของคาน

                - Moment Area                  

ทดสอบก่อนเรียน

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

มอบหมายงาน

3

 

16

 

หน่วยที่ 7 (ต่อ)

         4. วิธีคำนวณหาการโก่งตัวของคาน(ต่อ)    

              -  Moment Area

              - Conjugate Beam

 

ทดสอบโดยการซักถาม

อธิบายกฎและทฤษฎี

สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

ทดสอบและมอบหมายงาน

3

 

17

 

หน่วยที่ 7 (ต่อ)

         4. วิธีคำนวณหาการโก่งตัวของคาน 

              - Conjugate Beam

-บูรณาการความรู้ และความสามารถแบบองค์รวมระหว่างหน่วยการเรียนและระหว่างรายวิชา

ทดสอบโดยการซักถาม

การแสดงความคิดเห็น

สรุปความรู้  ความสามารถและบูรณาการเป็นองค์รวม

Discussion 

1

 

 

2

 

18

 

ข้อสอบบูรณาการความรู้ และความสามารถแบบองค์รวม

สอบปลายภาคเรียน

3

 

 

รวม  18 สัปดาห์

 

54

 

 

 

 

 

 

6.  กระบวนการศึกษา

แนะนำการศึกษาตามแนวทางหัวใจนักปราชญ์

1.   ฟังบรรยายจากครูผู้สอน (สุ)

2.   แสดงความคิดเห็น (จิ)

3.   ซักถาม และหาข้อสรุป (ปุ)

4.   บันทึกและฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อย (ลิ)

แนะนำเพิ่มเติม

5.   ศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้สื่อประสมหลาย ๆ อย่าง

6.   ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

7.   บูรณาการหัวข้อการเรียนรู้ตามเนื้อหารายวิชาเข้าด้วยกัน

8.   บูรณาการเข้ากับรายวิชาอื่นที่สอดคล้องและเกี่ยวเนื่อง

นอกจากนี้จะขอแนะนำการศึกษาตามแนวทาง วงจรคุณภาพ  PDCA 

วงจรคุณภาพของ ดร.ชิวฮาร์ท  แห่งสหรัฐอเมริกา ที่นำเสนอในญี่ปุ่นและประสพความสำเร็จ    โดย  ดร.เดมมิ่ง
P = PLAN       คือการวางแผน ( การวางแผนการเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้าย      และยังวางแผนในแต่ละวันแต่ละคาบการเรียนอีกด้วย )

D = DO          คือการปฏิบัติ ( การลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม )

C = CHECK   คือการตรวจสอบ ( การตรวจสอบผลการปฏิบัติเพื่อหาข้อดี ข้อเสียหรือข้อ

                      บกพร่อง ที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผน )
A = ACT         คือการปรับปรุง ( การปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือวิเคราะห์ได้เพื่อนำไป    ดำเนินการวางแผนใหม่ )

          การดำเนินการโดยวิธีนี้ควรตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อวางแผนใหม่และปรับปรุงใช้ในสัปดาห์ถัดไปและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ดียิ่งขึ้นในเดือนต่อไป โดยทำการหมุนวนวงจรคุณภาพตลอดช่วงเวลาการศึกษาในวิชานั้น ๆ หรือทุกรายวิชา ท่านก็จะประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอน

                                             

                        P                 ภาพแสดง

                                              A                  D        วงจรคุณภาพของชิวฮาร์ท

                                                        C                 นำเสนอโดย เดมมิ่ง

                                                                           ประยุกต์ใช้โดย อ. ชอบ

7.      การประเมินผล

การให้คะแนน  แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.  คะแนนระหว่างภาค            (80 %)

1.1  งานที่มอบหมาย         (60%)

1.1.1   แบบฝึกหัดและทดสอบ                                                     40%

1.1.2   ผลงานรายกลุ่ม                                                                10%

1.1.3   เอกสารและเครื่องคำนวณ                                                 10%

                   1.2  คุณธรรม จริยธรรม   (20%)

          คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์         20%

(มาเข้าเรียน วินัย มารยาทไทย 12 คะแนน และความสนใจใฝ่รู้...ฯลฯ  8 คะแนน )

             2.  คะแนนปลายภาค                    (20%)

          สอบปลายภาคเรียน(Final Take Home and  Final Test)      20%

     เกณฑ์การตัดสิน

  คะแนน  80 100        ได้เกรด 4

  คะแนน  75 79          ได้เกรด 3.5

  คะแนน  70 74          ได้เกรด 3

  คะแนน  65 69          ได้เกรด 2.5

  คะแนน  60 64          ได้เกรด 2

  คะแนน  55 59          ได้เกรด 1.5

  คะแนน  50 54          ได้เกรด  1

  คะแนน    0 49          ได้เกรด 0

8.  บรรณานุกรม

 

1. คณะวิชาการอาชีวศึกษา.  ความแข็งแรงของวัสดุ. กรุงเทพฯ : อักษรทองการพิมพ์, 2522

2. ชาญ          ถนัดงาน.  กลศาสตร์วัสดุ.  ม.ป.ท., 2523        

3. ชาญชัย     จารุจินดา  ทฤษฎีโครงสร้าง. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป สัมพันธ์พาณิชย์, 2534

4. วัฒนา     ธรรมมงคล  และคณะ. กำลังวัสดุ. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป สัมพันธ์พาณิชย์, 2525

5. วินิต       ช่อวิเชียร.  ทฤษฎีโครงสร้าง. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป สัมพันธ์พาณิชย์, 2521

6. สิริศักดิ์                  ปโยธรสิริ.  กำลังวัสดุ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2527

7. สุรเชษฐ์                รุ่งวัฒนพงษ์.  กลศาสตร์ของแข็ง. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2533

               

Comments