ครูชอบออนไลท์

  ขอบเขตการศึกษา

  5.  ขอบเขตของเนื้อหา (โครงการสอน)

  สัปดาห์ที่ /ว. ด. ป.

  หน่วยที่/หัวข้อเรื่อง

  กิจกรรม/การจัดการเรียนรู้

  เวลา

  หมายเหตุ

  1

   

  ปฐมนิเทศ แนะนำวิชา

  ตกลงวิธีการเรียนรู้

  ตกลงการวัดผล

  บรรยาย

  แสดงความคิดเห็น

  การซักถาม, สรุปข้อตกลง

  1

   

  1

   

  หน่วยที่ 1

  -ความเค้น และความเครียด

  -คุณสมบัติทางกลของของแข็ง

  1.  บทนำ

  2.  ชนิดของแรง

  3.  ความเค้น

  4.  ความเครียด

  5.  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด

  ทดสอบก่อนเรียน

  มอบแผ่น CD ใบความรู้และแบบฝึกหัด

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  มอบหมายงาน

  2

   

  2

   

   หน่วยที่ 1 (ต่อ)

  6.  ค่าความปลอดภัย

  7.  ความเค้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

   

  ทดสอบโดยการซักถาม

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  มอบหมายงาน

   

  3

   

  3

  หน่วยที่ 1 (ต่อ)

  8.  ส่วนของโครงสร้างเชิงประกอบ

   

  ทดสอบโดยการซักถาม

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  ทดสอบและมอบหมายงาน

   

   

   

  สัปดาห์ที่ /ว. ด. ป.

  หน่วยที่/หัวข้อเรื่อง

  กิจกรรม/การจัดการเรียนรู้

  เวลา

  หมายเหตุ

  4

   

  หน่วยที่ 2

  -  ภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ

  1.  รูปทรงกระบอกกลวงผนังบาง

  2.  ความเค้นในถังทรงกลมผนังบาง

  3.  การต่อโดยใช้หมุดย้ำ

   

  ทดสอบก่อนเรียน

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  มอบหมายงาน

   

  3

   

   

  หน่วยที่ 2

  -  การเชื่อมต่อ

   

  ทดสอบโดยการซักถาม

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  ทดสอบและมอบหมายงาน

   

  3

   

  5

   

  หน่วยที่ 3

  -การบิด

  1.  สูตรของแรงบิด

  2.  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและกำลัง

  3.  พลังงานความเครียดในการบิดแบบยืดหยุ่น

  ทดสอบก่อนเรียน

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  มอบหมายงาน

  3

   

  6

   

   หน่วยที่ 3 (ต่อ)

  4.  แรงบิดบนวัสดุผนังบาง

  5.  แรงบิดบนรูปหน้าตัดแบบต่าง ๆ

  6.  การโก่งตัวของท่อนวัสดุและแรงบิด

   

  ทดสอบโดยการซักถาม

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  ทดสอบและมอบหมายงาน

   

  3

   

  สัปดาห์ที่ /ว. ด. ป.

  หน่วยที่/หัวข้อเรื่อง

  กิจกรรม/การจัดการเรียนรู้

  เวลา

  หมายเหตุ

  7

  หน่วยที่ 4

  -แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

  1. แรงเฉือน  ภาพแรงเฉือน

  2. โมเมนต์ดัด  ภาพโมเมนต์ดัด

  3.  ฐานรองรับ,สมการการสมดุล

  4.  ชนิดของคาน

  5.  นน.บรรทุก

  6.  เครื่องหมาย

  ทดสอบก่อนเรียน

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  ทดสอบโดยการซักถาม

  มอบหมายงาน

  3

   

  8

  หน่วยที่ 4  (ต่อ)

  -แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

  7.  การเขียนสมการแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

   ตัวอย่างแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 1 - 30

  ทดสอบโดยการซักถาม

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  มอบหมายงาน

  3

   

  9

  หน่วยที่ 4  (ต่อ)

  -แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

   ตัวอย่างแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 31 - สุดท้าย

  ทดสอบโดยการซักถาม

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  ทดสอบและมอบหมายงาน

  3

   

  10

   

  หน่วยที่ 5

  -ความเค้นดัดในคาน

  1.  ความเค้นดัดล้วน

  2.  ความเค้นดัดธรรมดา 

  3.  ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการหาค่าความเค้นดัดที่เกิดขึ้นในคาน

  ทดสอบก่อนเรียน

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  ทดสอบโดยการซักถาม

  มอบหมายงาน

  3

   

  สัปดาห์ที่ /ว. ด. ป.

  หน่วยที่/หัวข้อเรื่อง

  กิจกรรม/การจัดการเรียนรู้

  เวลา

  หมายเหตุ

  11

   

  หน่วยที่ 5 (ต่อ)

  4.  การหาตำแหน่งของแนวแกนสะเทิน

  5.  ค่าโมเมนต์ของความเฉื่อยของหน้าตัดที่สำคัญ

   

  ทดสอบโดยการซักถาม

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  มอบหมายงาน

  3

   

  12

   

  หน่วยที่ 5 (ต่อ)

   6.  วิธีหาค่าโมเมนต์ของความเฉื่อยรอบแกนสะเทินของรูปตัวที

  ทดสอบโดยการซักถาม

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  ทดสอบและมอบหมายงาน

  3

   

  13

   

  หน่วยที่ 6

  -ความเค้นเฉือนในคาน

  1.  ความเค้นเฉือนของคาน

  2.  ความเค้นเฉือนในคานรูปหน้าตัดต่าง ๆ

  ทดสอบก่อนเรียน

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  มอบหมายงาน

  3

   

  14

   

  หน่วยที่ 6 (ต่อ)

  3.  การพิจารณาทั้งโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนสำหรับการออกแบบคาน

  5.  คานเชิงประกอบ

   

   

  ทดสอบโดยการซักถาม

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  ทดสอบและมอบหมายงาน

   

   

   

   

  3

   

  สัปดาห์ที่ /ว. ด. ป.

  หน่วยที่/หัวข้อเรื่อง

  กิจกรรม/การจัดการเรียนรู้

  เวลา

  หมายเหตุ

  15

   

  หน่วยที่ 7

  -การโก่งตัวของคาน

          1. การโก่งตัวของคาน

            2. สมมุติฐาน

            3. สมการของเส้นโค้งยืดหยุ่น (อีลาสติก)

            4. วิธีคำนวณหาการโก่งตัวของคาน

                  - Moment Area                  

  ทดสอบก่อนเรียน

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  มอบหมายงาน

  3

   

  16

   

  หน่วยที่ 7 (ต่อ)

           4. วิธีคำนวณหาการโก่งตัวของคาน(ต่อ)    

                -  Moment Area

                - Conjugate Beam

   

  ทดสอบโดยการซักถาม

  อธิบายกฎและทฤษฎี

  สร้างความเข้าใจและการยอมรับ

  ศึกษาตัวอย่างร่วมกัน

  สรุปยืนยันกฎและทฤษฎี

  ทดสอบและมอบหมายงาน

  3

   

  17

   

  หน่วยที่ 7 (ต่อ)

           4. วิธีคำนวณหาการโก่งตัวของคาน 

                - Conjugate Beam

  -บูรณาการความรู้ และความสามารถแบบองค์รวมระหว่างหน่วยการเรียนและระหว่างรายวิชา

  ทดสอบโดยการซักถาม

  การแสดงความคิดเห็น

  สรุปความรู้  ความสามารถและบูรณาการเป็นองค์รวม

  Discussion 

  1

   

   

  2

   

  18

   

  ข้อสอบบูรณาการความรู้ และความสามารถแบบองค์รวม

  สอบปลายภาคเรียน

  3

   

   

  รวม  18 สัปดาห์

   

  54

   

   

   

   

   

   

  6.  กระบวนการศึกษา

  แนะนำการศึกษาตามแนวทางหัวใจนักปราชญ์

  1.   ฟังบรรยายจากครูผู้สอน (สุ)

  2.   แสดงความคิดเห็น (จิ)

  3.   ซักถาม และหาข้อสรุป (ปุ)

  4.   บันทึกและฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อย (ลิ)

  แนะนำเพิ่มเติม

  5.   ศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้สื่อประสมหลาย ๆ อย่าง

  6.   ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

  7.   บูรณาการหัวข้อการเรียนรู้ตามเนื้อหารายวิชาเข้าด้วยกัน

  8.   บูรณาการเข้ากับรายวิชาอื่นที่สอดคล้องและเกี่ยวเนื่อง

  นอกจากนี้จะขอแนะนำการศึกษาตามแนวทาง วงจรคุณภาพ  PDCA 

  วงจรคุณภาพของ ดร.ชิวฮาร์ท  แห่งสหรัฐอเมริกา ที่นำเสนอในญี่ปุ่นและประสพความสำเร็จ    โดย  ดร.เดมมิ่ง
  P = PLAN       คือการวางแผน ( การวางแผนการเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้าย      และยังวางแผนในแต่ละวันแต่ละคาบการเรียนอีกด้วย )

  D = DO          คือการปฏิบัติ ( การลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม )

  C = CHECK   คือการตรวจสอบ ( การตรวจสอบผลการปฏิบัติเพื่อหาข้อดี ข้อเสียหรือข้อ

                        บกพร่อง ที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผน )
  A = ACT         คือการปรับปรุง ( การปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือวิเคราะห์ได้เพื่อนำไป    ดำเนินการวางแผนใหม่ )

            การดำเนินการโดยวิธีนี้ควรตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อวางแผนใหม่และปรับปรุงใช้ในสัปดาห์ถัดไปและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ดียิ่งขึ้นในเดือนต่อไป โดยทำการหมุนวนวงจรคุณภาพตลอดช่วงเวลาการศึกษาในวิชานั้น ๆ หรือทุกรายวิชา ท่านก็จะประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอน

                                               

                          P                 ภาพแสดง

                                                A                  D        วงจรคุณภาพของชิวฮาร์ท

                                                          C                 นำเสนอโดย เดมมิ่ง

                                                                             ประยุกต์ใช้โดย อ. ชอบ

  7.      การประเมินผล

  การให้คะแนน  แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  1.  คะแนนระหว่างภาค            (80 %)

  1.1  งานที่มอบหมาย         (60%)

  1.1.1   แบบฝึกหัดและทดสอบ                                                     40%

  1.1.2   ผลงานรายกลุ่ม                                                                10%

  1.1.3   เอกสารและเครื่องคำนวณ                                                 10%

                     1.2  คุณธรรม จริยธรรม   (20%)

            คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์         20%

  (มาเข้าเรียน วินัย มารยาทไทย 12 คะแนน และความสนใจใฝ่รู้...ฯลฯ  8 คะแนน )

               2.  คะแนนปลายภาค                    (20%)

            สอบปลายภาคเรียน(Final Take Home and  Final Test)      20%

       เกณฑ์การตัดสิน

    คะแนน  80 100        ได้เกรด 4

    คะแนน  75 79          ได้เกรด 3.5

    คะแนน  70 74          ได้เกรด 3

    คะแนน  65 69          ได้เกรด 2.5

    คะแนน  60 64          ได้เกรด 2

    คะแนน  55 59          ได้เกรด 1.5

    คะแนน  50 54          ได้เกรด  1

    คะแนน    0 49          ได้เกรด 0

  8.  บรรณานุกรม

   

  1. คณะวิชาการอาชีวศึกษา.  ความแข็งแรงของวัสดุ. กรุงเทพฯ : อักษรทองการพิมพ์, 2522

  2. ชาญ          ถนัดงาน.  กลศาสตร์วัสดุ.  ม.ป.ท., 2523        

  3. ชาญชัย     จารุจินดา  ทฤษฎีโครงสร้าง. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป สัมพันธ์พาณิชย์, 2534

  4. วัฒนา     ธรรมมงคล  และคณะ. กำลังวัสดุ. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป สัมพันธ์พาณิชย์, 2525

  5. วินิต       ช่อวิเชียร.  ทฤษฎีโครงสร้าง. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป สัมพันธ์พาณิชย์, 2521

  6. สิริศักดิ์                  ปโยธรสิริ.  กำลังวัสดุ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2527

  7. สุรเชษฐ์                รุ่งวัฒนพงษ์.  กลศาสตร์ของแข็ง. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2533

                 

  Comments