ครูชอบออนไลท์

  การวิบัติของอาคาร

  3106-2208        การวิบัติของอาคาร                                                                                    2               (2)

                                  (DISASTER OF BUILDING)

  จุดประสงค์รายวิชา

  1.       เพื่อให้สามารถ  วิเคราะห์  สาเหตุ  และปัญหาการวิบัติของโครงสร้างอาคาร  ส่วนประกอบอาคาร


  2.       วางแผนป้องกัน  และแก้ไข  และซ่อมแซมอาคารที่วิบัติ

  3.       มีกิจนิสัยรอบคอบ  ช่างสังเกต  รู้วิธีป้องกันอันตราย  และรักษาสภาพแวดล้อมอาคารวิบัติ

  มาตรฐานรายวิชา

  1.       วิเคราะห์สาเหตุการวิบัติของโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบของอาคาร

  2.       กำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขอาคารที่วิบัติ

  3.       สังเกตการวิบัติของอาคารและการป้องกันอาคารวิบัติ

  4.       รักษาความปลอดภัย  และสภาพแวดล้อมอาคารวิบัติ

  คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษา สาเหตุและปัญหาการเกิดวิบัติของโครงสร้าง  อาคาร  การป้องกัน  แก้ไขโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบที่วิบัติ  การซ่อมแซม  และศึกษากรณีตัวอย่างที่ทำให้เกิดการวิบัติ
   
   
  ข้อตกลงการจัดการเรียนรู้(ขอปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้)
  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และภาระงานในรอบ 18 สัปดาห์
  ไม่มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ไม่เกิน 20%
  ได้แก่ ขาด, หนีเรียน(มาลงชื่อแล้วหนีไปไม่ทราบสาเหตุ/ไม่มีเหตุอันควร), ลากิจ, ลาป่วย(ป่วยปกติและอุบัติเหตุ), ลาเกี่ยวกับรด.
  มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 80%
   
  มาเรียนรู้ในรายวิชา ประเภทในระบบก็ยังยากที่จะรู้ได้
  ไม่มาเรียนรู้ในรายวิชา ประเภทในระบบจะรู้ได้หรือ
  จอมยุทธยังต้องมีคัมภีร์ ครูและดาบ  ผู้เรียนที่ดีต้องมีครู ตำราและอุปกรณ์การเรียน
   
  ปล่อยวางซึ่งความทะยานอยาก  มักใหญ่ใฝ่สูง ถือสันโดด  ทำงานที่มีสุข..ลด ละ เลิกทุกข์..คือเส้นทางชีวิต
   
  เกณฑ์คะแนน
  1.คะแนนคุณธรรมจริยธรรมฯ        20 คะแนน  ทุกสป. รวม 18 สป.
      วินัย/ความตรงต่อเวลา/ความสนใจใฝ่รู้/กตัญญูกตเวที...เกี่ยวกับเวลาเรียน  12 คะแนน
          ขาด/หนีเรียน หัก 4 คะแนนต่อครั้ง
          ลา หัก 3 คะแนนต่อครั้ง
          สายมาก (สายเกิน 25 นาที) หัก 2 คะแนนต่อครั้ง
          สาย(สายเกิน 15 นาที) หัก 1 คะแนนต่อครั้ง
              สายมาก 3 ครั้ง  = ขาด 1 ครั้ง
              สาย 6 ครั้ง         = ขาด 1 ครั้ง
      คุณธรรมจริยธรรมฯ อื่นๆ         8 คะแนน
  2.หนังสือ/เอกสาร 4 คะแนน และทำสื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 6 คะแนน รวม 10 คะแนน เริ่มตั้งแต่ สป.3-สป.17
  3.นำเสนอสาเหตุและการแก้ไขการวิบัติของอาคารจากสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ชิ้น 5 คะแนน และInternet /แหล่งที่ทันสมัย 1 ชิ้น 5 คะแนน รวม  
      10 คะแนน นำเสนอก่อนและส่งทาง sshobjolasit@gmail.com  ส่งระหว่าง สป.5-สป.8 
  4.ทดสอบกลางภาคเรียน 20 คะแนน  (กรณีต้องให้ทำซ้ำ ส่งทาง sshobjolasit@gmail.com ) ประมาณ สป.8 - สป.18
  5.แฟ้มพัฒนางานผู้เรียนในรายวิชา(พร้อมแนบงานที่ทำในภาคผนวกงานข้อ 5. และงาน....) 10 คะแนน 
      ส่งทาง sshobjolasit@gmail.com  ส่งภายใน สป.16
  6.ฝึกหาสาเหตุการวิบัติของอาคาร การแก้ไข พร้อมคำแนะนำ 2 งาน 20 คะแนน ส่งทาง sshobjolasit@gmail.com  ส่งภายใน สป.14
  7.สอบบูรณาการปลายภาคเรียน 20 คะแนน สป.17-สป.18
                          รวม 100 คะแนน
   
   
  เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้
   
  คะแนน  80-100    ผลการเรียน  4
  คะแนน  75-79      ผลการเรียน  3.5
  คะแนน  70-74      ผลการเรียน  3
  คะแนน  65-69      ผลการเรียน  2.5
  คะแนน  60-64      ผลการเรียน  2
  คะแนน  55-59      ผลการเรียน  1.5
  คะแนน  50-54      ผลการเรียน  1
  ต่ำกว่า     50            ผลการเรียน  0
   
  กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บจัดการเรียนรู้...เนืองๆ
   
   
   
   
   
   
   
  ............................................................................................
   
   
  ภาคเรียนที่ 2 / 53
   
  ปวส.1 กลุ่ม 3  และปวส.2 กลุ่ม 1-2
  แผนการจัดการเรียนรู้   ดู  ดาวน์โหลด ที่ ไฟล์แนบ
   
                          เสียใจ..นะ...ต้องรอก่อน
   
  ............................................................................................
  สรุปความสนใจในการเรียนรู้
  สป.ที่ 1  วันจันทร์ที่ 18 ต.ค. 53
  ปวส.1 กลุ่ม 3          มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 คน
  ปวส.2 กลุ่ม 1-2       มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 0 คน 
  สป.ที่ 2  วันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 53
  หยุดชดเชย
   
  สป.ที่ 3  วันจันทร์ที่ 18 ต.ค. 53
   
  ปวส.1 กลุ่ม 3    และ ปวส.2 กลุ่ม 1-2
  มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ เกือบครบทุกคน
   
  Comments