การวิบัติของอาคาร

3106-2208        การวิบัติของอาคาร                                                                                    2               (2)

                                (DISASTER OF BUILDING)

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้สามารถ  วิเคราะห์  สาเหตุ  และปัญหาการวิบัติของโครงสร้างอาคาร  ส่วนประกอบอาคาร


2.       วางแผนป้องกัน  และแก้ไข  และซ่อมแซมอาคารที่วิบัติ

3.       มีกิจนิสัยรอบคอบ  ช่างสังเกต  รู้วิธีป้องกันอันตราย  และรักษาสภาพแวดล้อมอาคารวิบัติ

มาตรฐานรายวิชา

1.       วิเคราะห์สาเหตุการวิบัติของโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบของอาคาร

2.       กำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขอาคารที่วิบัติ

3.       สังเกตการวิบัติของอาคารและการป้องกันอาคารวิบัติ

4.       รักษาความปลอดภัย  และสภาพแวดล้อมอาคารวิบัติ

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา สาเหตุและปัญหาการเกิดวิบัติของโครงสร้าง  อาคาร  การป้องกัน  แก้ไขโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบที่วิบัติ  การซ่อมแซม  และศึกษากรณีตัวอย่างที่ทำให้เกิดการวิบัติ
 
 
ข้อตกลงการจัดการเรียนรู้(ขอปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้)
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และภาระงานในรอบ 18 สัปดาห์
ไม่มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ไม่เกิน 20%
ได้แก่ ขาด, หนีเรียน(มาลงชื่อแล้วหนีไปไม่ทราบสาเหตุ/ไม่มีเหตุอันควร), ลากิจ, ลาป่วย(ป่วยปกติและอุบัติเหตุ), ลาเกี่ยวกับรด.
มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 80%
 
มาเรียนรู้ในรายวิชา ประเภทในระบบก็ยังยากที่จะรู้ได้
ไม่มาเรียนรู้ในรายวิชา ประเภทในระบบจะรู้ได้หรือ
จอมยุทธยังต้องมีคัมภีร์ ครูและดาบ  ผู้เรียนที่ดีต้องมีครู ตำราและอุปกรณ์การเรียน
 
ปล่อยวางซึ่งความทะยานอยาก  มักใหญ่ใฝ่สูง ถือสันโดด  ทำงานที่มีสุข..ลด ละ เลิกทุกข์..คือเส้นทางชีวิต
 
เกณฑ์คะแนน
1.คะแนนคุณธรรมจริยธรรมฯ        20 คะแนน  ทุกสป. รวม 18 สป.
    วินัย/ความตรงต่อเวลา/ความสนใจใฝ่รู้/กตัญญูกตเวที...เกี่ยวกับเวลาเรียน  12 คะแนน
        ขาด/หนีเรียน หัก 4 คะแนนต่อครั้ง
        ลา หัก 3 คะแนนต่อครั้ง
        สายมาก (สายเกิน 25 นาที) หัก 2 คะแนนต่อครั้ง
        สาย(สายเกิน 15 นาที) หัก 1 คะแนนต่อครั้ง
            สายมาก 3 ครั้ง  = ขาด 1 ครั้ง
            สาย 6 ครั้ง         = ขาด 1 ครั้ง
    คุณธรรมจริยธรรมฯ อื่นๆ         8 คะแนน
2.หนังสือ/เอกสาร 4 คะแนน และทำสื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 6 คะแนน รวม 10 คะแนน เริ่มตั้งแต่ สป.3-สป.17
3.นำเสนอสาเหตุและการแก้ไขการวิบัติของอาคารจากสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ชิ้น 5 คะแนน และInternet /แหล่งที่ทันสมัย 1 ชิ้น 5 คะแนน รวม  
    10 คะแนน นำเสนอก่อนและส่งทาง sshobjolasit@gmail.com  ส่งระหว่าง สป.5-สป.8 
4.ทดสอบกลางภาคเรียน 20 คะแนน  (กรณีต้องให้ทำซ้ำ ส่งทาง sshobjolasit@gmail.com ) ประมาณ สป.8 - สป.18
5.แฟ้มพัฒนางานผู้เรียนในรายวิชา(พร้อมแนบงานที่ทำในภาคผนวกงานข้อ 5. และงาน....) 10 คะแนน 
    ส่งทาง sshobjolasit@gmail.com  ส่งภายใน สป.16
6.ฝึกหาสาเหตุการวิบัติของอาคาร การแก้ไข พร้อมคำแนะนำ 2 งาน 20 คะแนน ส่งทาง sshobjolasit@gmail.com  ส่งภายใน สป.14
7.สอบบูรณาการปลายภาคเรียน 20 คะแนน สป.17-สป.18
                        รวม 100 คะแนน
 
 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้
 
คะแนน  80-100    ผลการเรียน  4
คะแนน  75-79      ผลการเรียน  3.5
คะแนน  70-74      ผลการเรียน  3
คะแนน  65-69      ผลการเรียน  2.5
คะแนน  60-64      ผลการเรียน  2
คะแนน  55-59      ผลการเรียน  1.5
คะแนน  50-54      ผลการเรียน  1
ต่ำกว่า     50            ผลการเรียน  0
 
กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บจัดการเรียนรู้...เนืองๆ
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................
 
 
ภาคเรียนที่ 2 / 53
 
ปวส.1 กลุ่ม 3  และปวส.2 กลุ่ม 1-2
แผนการจัดการเรียนรู้   ดู  ดาวน์โหลด ที่ ไฟล์แนบ
 
                        เสียใจ..นะ...ต้องรอก่อน
 
............................................................................................
สรุปความสนใจในการเรียนรู้
สป.ที่ 1  วันจันทร์ที่ 18 ต.ค. 53
ปวส.1 กลุ่ม 3          มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 คน
ปวส.2 กลุ่ม 1-2       มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 0 คน 
สป.ที่ 2  วันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 53
หยุดชดเชย
 
สป.ที่ 3  วันจันทร์ที่ 18 ต.ค. 53
 
ปวส.1 กลุ่ม 3    และ ปวส.2 กลุ่ม 1-2
มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ เกือบครบทุกคน
 
Comments