ประถมศึกษาปีที่ 1

                                                                    คำอธิบายรายวิชา

วิชำภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                         รหัสวิชา  11101                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้น  ป. 1    ภาคเรียนที่ 1-2                   เวลา 40 ชั่วโมง / ปีการศึกษา                                จำนวน   1  หน่วยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา

       ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆที่ฟัง  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งง่ายๆตามแบบที่สั่ง  บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆที่เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน   ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวเห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ  โดยสนใจร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม      รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  เกิดความเพลิดเพลิน  จากภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 

รหัสตัวชี้วัด

1.1    1/1 ,  1/2,   1/3,   1/4    

1.2     1/1 , ป1/2,   1/3,   1/4   

1.3     1/1    

2.1     1/1 ,  1/2, ป1/3      

2.2     1/1   

3.1     1/1    

4.1    1/1   

4.2    1/1

รวม   16  ตัวชี้วัด

  

โครงสร้างรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

          รหัสวิชา   อ 11101                            ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1                             เวลา 40 ชั่วโมง

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

 

1

My  Self

.1.1.1/2

1.21/3

1.21/4

1.31/1

ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  บอกความต้องการ พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

6

15

2

My  Family

1.11/3

1.11/4

1.31/1

4.21/1

ตอบคำถามเลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ เรื่องที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

7

25

3

My School

1.11/1

1.21/2

2.11/1

4.11/1

4.21/1

ฟัง พูด ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ทำท่าทางประกอบ ตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษาใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

7

20

4

Life  Style

1.11/2

1.21/1

2.11/1

2.21/1

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ปฎิบัติตามคำสั่งที่ฟัง การพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ

8

20

5

Special    Time

1.11/3

2.11/2

2.11/3

3.11/1

เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง บอกชื่อคำและคำศัพท์ที่กับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

12

20

รวมทั้งสิ้น

40

100

Comments