ประถมศึกษาปีที่ 6

                                                                     คำอธิบายรายวิชา

วิชำภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6                          รหัสวิชา  16101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้น  ป. 6    ภาคเรียนที่  1-2                  เวลา  80 ชั่วโมง /  ปีการศึกษา                                จำนวน   2  หน่วยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทางและคำแนะนำ ในการเล่นเกม การวาดภาพ   การทำอาหาร เครื่องดื่มและการประดิษฐ์   อ่านข้อความ นิทานและบทกลอน ใช้พจนานุกรมและหลักการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง   เขียนประโยค  ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และรู้ความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง  นันทนาการ สุขภาพ  สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ และเป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200 คำ  ฟังประโยค บทสนทนาในนิทานง่ายๆ  เรื่องเล่า และตอบคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง   พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ   พูดแนะนำตนเอง  เพื่อน  บุคคลใกล้ตัว   ครอบครัว  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว   และกิจวัตรประจำวัน   ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆ ในการพูดขอความช่วยเหลือ  การตอบรับ การปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  การแสดงความต้องการ   การแสดงความรู้สึกและการให้เหตุผลประกอบ       พูดคำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำที่มี 2  -  3 ขั้นตอน  เขียนกลุ่มคำและประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง   เขียนแสดงความคิดเห็น   ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เขียนกล่าวอวยพร  เขียนแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    นำเสนอข้อมูลความสำคัญของเทศกาลสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย    ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ถูกต้อง  เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย   ค้นคว้า รวบรวมและนำเสนอ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ    ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา    ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว   จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

นักเรียนมีความมุงมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย   มีความซื่อสัตย์  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีจิตสาธารณะ  และดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง 

 

ตัวชี้วัด

.1.1   .6/1  .6/2   .6/3    .6/4  ,      .1.2  .6/1  .6/2  .6/3  .6/4,  .6/5                  .1.3   .6/2  , 

.2.1   .6/1  .6/2   .6/3,            .2.2   .6/1  .6/2 ,                 .3.1.6/1 ,                    .4.1.6/1 

รวม  17  ตัวชี้วัด

 

โครงสร้างรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป. 6

รหัสวิชา  อ 16101    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    เวลา  80  ชั่วโมง

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

Myself

.1.2.6/1   

 

1. การพูด การเขียน ข้อความ  ประโยค  และบทสนทนา  ที่ใช้ในการสื่อสารอย่างง่าย ๆ

4

5

1.2.6/4  

.1.3.6/1     

2. การพูด  การเขียน คำศัพท์ สำนวนภาษา ข้อความ และ ประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน  ครอบครัว  เรื่องใกล้ตัว 

และ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

8

10

.1.3.6/3  

3. การพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว

4

5

2

English  is fun

.1.1.6/2  

.1.1.6/4  

2. การอ่าน ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  การสรุปใจความสำคัญ  การตอบคำถาม จาก ประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่าที่อ่านหรือฟัง และการใช้พจนานุกรม

8

10

3

Food  and  

Drinks

.1.1.6/3   

 

3.  การอธิบายความหมายคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม  นามธรรม  ประโยค และข้อความสัญลักษณ์ เครื่องหมาย  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ และเป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200

10

10

4

Languages    in classroom

.1.1.6/1  

.1.2.6/2  

 

 

 

 การพูด คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำ ที่มี 2 - 3 ขั้นตอน   รวมทั้งการปฏิบัติตาม คำสั่ง   คำขอร้อง  ภาษาท่าทาง  และคำแนะนำในการเล่นเกม  การวาดภาพ  การทำอาหาร  เครื่องดื่ม และการประดิษฐ์

 

8

10

5

Daily  routine

.2.2.6/1          

 

1. การอธิบาย บอกความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆของเจ้าของภาษากับของไทย

2. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

8

10

6

Culture  & Festivals

.2.1.6/1   

 

1. การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การใช้สีหน้าท่าทาง ประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือการโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ

6

10

 

 

.2.1.6/2

.2.2.6/2   

.2.1.6/3  

 

2. การนำเสนอข้อมูล ความสำคัญ และ เปรียบเทียบ เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ เครื่องแต่งกาย ฤดูกาล อาหาร เครื่องดื่ม และ การร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์

8

10

7

My  School

.3.1.6/1    

.4.1.6/1    

 

 

การค้นคว้า การรวบรวม และการนำเสนอ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

10

 

 

10

8

Directions

.1.3.6/2  

 

2. การเขียน คำ กลุ่มคำ  และประโยคที่มีความ หมาย สัมพันธ์กับภาพแผนผัง แผนภูมิและตาราง

 

6

10

รวมทั้งสิ้นตลอดปี

80

100

 

Comments