มัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

อ 22101  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2          ภาคเรียนที่ 1        เวลา   60    ชั่วโมง                 จำนวน  1.5  หน่วยกิต

………………………………………………………………………………………………………

ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนและปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ  ถูกต้องตามหลักการ  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว   สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อเท็จจริงข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  กระบวนการเรียนแบบค้นพบความรู้  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริง  นำเสนอรายงานในชั้นเรียน ใช้คำถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช้เกมจำลองสถานการณ์  ระดมความคิด  แก้ปัญหา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้

                เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

1.1  .2/1- ม.2/4

1.2  .2/1-2/5

1.3  .2/1- ม.2/3   

2.1  .2/1-ม.2/3 

2.2  .2/1-ม.2/2 

3.1  .2/1, 

4.1  .2/1, 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดรายวิชาภาษาอังกฤษ ม. 2 (อ 22101)

 

1.1

     .2/1  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

     ม.2/2  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

     .2/3  ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน

     .2/4   เลือก/ ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text

                information)ที่อ่าน

 

1.2

    .2/1   สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ ใน

                ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

    ม.2/2   ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ     คำชี้แจงและคำอธิบายตามสถานการณ์

    ม.2/3   พูดและเขียนแสดงความต้องการและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ  และ  ปฎิเสธการให้

                ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  

    ม. 2/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ

                อ่านอย่างเหมาะสม

    ม.2/5    พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกกรม

                และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

 

.1.3

    .2/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่

               อยู่ในความสนใจของสังคม

    .2/2   พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ / แก่นสาระหัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์

               เรื่อง/ข่าว/ เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

   .2/3   พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว และประสบการณ์

              พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

 

2.1

   . 2/1    ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและ

                  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

    .2/2     อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

    .2/3    เข้าร่วม/กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ

. 2.2

    .2/1   เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค

                ชนิดต่างๆและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

   .2/2    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ

               วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

 

3.1

     .2/1   ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก

                แหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/ การเขียน

 

4.1

     .2/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้น ในห้องเรียนสถานศึกษา

                และชุมชน

 

 

**************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

22101  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          ภาคเรียนที่ 1        เวลา   60    ชั่วโมง                  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

ลำดับ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนัก(คะแนน)

 

Orientation / Review / Preparation /

Pre Test /Classification

5

 

1

Who’s First in Line?

1.1 .2/2-ม.2/4

1.2 .2/1,ม.2/4

ต 1.3 ม.2/1

2.1 .2/1,.2/3

2.2 .2/1,ม.2-2

3.1 .2/1

4.1 .2/1

อ่านออกเสียงบทสนทนา เข้าใจบทสนทนาที่อ่านและฟัง เขียนกรอกฟอร์มของสถานศึกษาพูดนำ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสร้างโปสเตอร์/แผ่นปลิวแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ

 

6

10

 

2

I’m Going on Vacation

1.1 .2/1-2,  

         .2/4

1.2 .2/1-2,  

         .2/4

ต 1.3 ม.2/1

2.1 .2/1,.2/3

2.2 .2/1,ม.2/2

3.1 .2/1

4.1 .2/1

อ่านออกเสียงบทพูดโต้ตอบระหว่างผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสายการบินและระหว่างผู้โดยสารด้วยกัน ฟังประกาศที่สนามบิน พูดบรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น และสร้างโครงงานเขียนบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ทำ

 

7

10

3

What Do You Like To Do?

1.1 .2/1- ม.2/4

1.2 ม.2/5

1.3 .2/2

2.1 .2/1,.2/3

2.2 .2/1

3.1 .2/1

4.1 .2/1

อ่านออกเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของบุคคล ฟังคำพูดของบุคคลและตีความเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ เขียนประโยคบรรยายสิ่งที่ตนเองชอบทำและไม่ชอบทำในยามว่าง และพูดบรรยายสิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบทำในยามว่างพร้อมทั้งเหตุผล

 

10

10

 

ลำดับ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวล(ชั่วโมง)

น้ำหนัก(คะแนน)

 

Mid Term Test

2

10

4

 

 

What Do You Want to Be?

1.1 .2/1- ม.2/4

1.2 .2/3,ม.2/5

1.3 .2/2,ม.2/3

2.1 .2/1,ม.2/3

2.2 .2/1

3.1 .2/1

4.1 .2/1

 

นักเรียนฟังคำพูดของบุคคลเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตอ่านข้อความเกี่ยวกับความชอบและความต้องการของบุคคล พูดโต้ตอบเกี่ยวกับอาชีพและเหตุผลในการเลือกอาชีพนั้นๆและเขียนรายงานผลสำรวจอาชีพที่เพื่อนในชั้นนิยมมากที่สุด

 

10

10

5

What Is There for Lunch?

1.1 .2/1-.2/4

1.2 .2/3

1.3 .2/1

2.1 .2/1- ม.2/3

2.2 .2/1, ม.2/2

3.1 .2/1

4.1 .2/1

 

บทสนทนาระหว่างพนักงานเดินโต๊ะกับลูกค้า อ่านข้อความบรรยายอาหาร พูดโต้ตอบเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่ชอบ และเขียนเมนูอาหาร

10

20

6

What Time  Do You Get Up?

1.1 .2/1- ม.2/4

1.2 .2/1

1.3 .2/1

2.1 .2/1, .2/3

2.2 .2/1, ม2/2

3.1 .2/1

4.1 .2/1

 

ฟังคำพูดของบุคคลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตน     อ่านข้อความบรรยายวิธีการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนคนหนึ่ง  พูดโต้ตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน  เขียนอีเมลถึงเพื่อนบอกกิจกรรมสุดสัปดาห์และเขียนบทสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงและพูดนำเสนอในชั้นเรียน

 

8

20

 

จิตพิสัย

 

10

 

Final

2

20

รวมเวลาเรียน-คะแนน/ภาค

60

   100

 
 
 
 
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

22102           รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปะเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน  60 ชั่วโมง               จำนวน   1.5   หน่วยกิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฟัง  พูด  อ่านและเขียน สื่อรูปแบบต่างๆ ที่เลือก สามารถระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำภาษามาใช้สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างเหมาะสม  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอเผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง  พูด  อ่าน เขียน  กระบวนการเรียนแบบค้นพบความรู้  นำเสนอรายงานในชั้นเรียน ใช้คำถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช้เกมจำลองสถานการณ์  ระดมความคิด  และแก้ปัญหา  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารได้

                เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

 

1.1  .2/1, .2/3,   

1.2 .2/2, .2/3   

1.3  .2/1, .2/3, 

2.1 .2/2, .2/3, 

2.2  .2/2, 

3.1  .2/1, 

4.1  .2/1, 

4.2  .2/1, .2/2 

  

 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดรายวิชาภาษาอังกฤษ ม. 2 (อ 22102)

1.1

     .2/1  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

     .2/3  ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน

1.2

    ม.2/2   ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ     คำชี้แจงและคำอธิบายตามสถานการณ์

    ม.2/3   พูดและเขียนแสดงความต้องการและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ  และ  ปฎิเสธการให้

                ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  

.1.3

    .2/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่

               อยู่ในความสนใจของสังคม

   .2/3   พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว และประสบการณ์

              พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

2.1

    .2/2     อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

    .2/3    เข้าร่วม/กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ

. 2.2

   .2/2    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ

               วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

3.1

     .2/1   ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก

                แหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/ การเขียน

4.1

     .2/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้น ในห้องเรียนสถานศึกษา

                และชุมชน

4.2

     .2/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า/รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ

               และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

     .2/2 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ

 

**************************************************

 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

22102      วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                           

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 2                         เวลา  60  ชั่วโมง               จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก(คะแนน)

1

 

What Does He Look Like ?

 

1.1 .2/1

1.1 .2/3

1.3 .2/1

1.3 .2/3

ต 4.2 ม.2/1 

 

ฟังข้อมูลบรรยายลักษณะทางกายภาพและบุคลิกภาพของบุคคลต่าง ๆ เขียนบรรยายลักษณะของบุคคล อ่านแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และพูดอภิปรายผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม

 

10

15

     2

What’s the Matter?

1.1 .2/1

1.1 .2/3

1.2 .2/2

1.3 .2/1

2.1 .2/2

2.1 .2/3

2.2 .2/2

ต 4.2 ม.2/1

ต 4.2 ม.2/2

 

ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย อ่านบทความบรรยายเรื่องสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค พูดอภิปรายเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยใช้ยาแผนโบราณ และเขียนบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค

 

 

 

 

 

10

15

  

ลำดับ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก(คะแนน)

3

What Can You Do There?

ต 1.1 ม.2/1

ต 1.1 ม.2/3

ต 1.2 ม.2/3

ต 1.3 ม.2/3

ต 2.1 ม.2/2

2.2 ม.2/2

ต 4.2 ม.2/1

4.2 ม.2/2

 

 

อ่านออกเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับการไปพักผ่อนสุดสัปดาห์ ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการตอบรับและปฏิเสธคำเชื้อเชิญ พูดอภิปรายแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจในท้องถิ่นของตนเอง และเขียนบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

 

 

      10

15

 

 

 

4

What Are You Going to Do?

1.1 .2/1

1.1 .2/3

1.2 .2/3

1.3 .2/3

2.1 .2/2

2.1 .2/3

2.2 .2/2

4.2 .2/1

4.2 .2/2

 

ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลจะกระทำ อ่านข้อความบรรยายเกี่ยวกับการฉลองการสำเร็จการศึกษา พูดอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คนไทยกระทำในโอกาสพิเศษหรือวันสำคัญต่าง ๆ และเขียนบรรยายวันสำคัญหรือการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของคนไทยและนำเสนอในชั้นเรียน

 

 

10

15

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

         สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

5

Who Were They?

1.1 .2/1

1.1 .2/3

1.3 .2/1

2.2 .2/2

4.2 .2/1

4.2 .2/2

 

ฟังบทสนทนาและบอกรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นคู่สนทนาพูดสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวในอดีต อ่านบทความเกี่ยวกับพหุปัญญาและเขียนบรรยายบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของไทย

 

10

20

6

What Did They Do Yesterday?

1.3 .2/1

1.3 .2/3

ต 2.1 ม.2/2

ต 4.2 ม.2/1

ต 4.2 ม.2/2

 

คำพูดแก้ตัวของบุคคล อ่านประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียงพูดโต้ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำไปแล้ว และเขียนเล่าประวัติและผลงานของนักแสดงที่ชื่นชอบ

 

 

10

20

 

รวมเวลาเรียน-คะแนน/ภาค

 

 

60

 

100

 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดรายวิชาภาษาอังกฤษ ม. 2 (อ 22102)

 

1.1

     .2/1  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

     .2/3  ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน

1.2

    ม.2/2   ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ     คำชี้แจงและคำอธิบายตามสถานการณ์

    ม.2/3   พูดและเขียนแสดงความต้องการและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ  และ  ปฎิเสธการให้

                ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  

.1.3

    .2/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่

               อยู่ในความสนใจของสังคม

   .2/3   พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว และประสบการณ์

              พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

2.1

    .2/2     อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

    .2/3    เข้าร่วม/กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ

. 2.2

   .2/2    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ

               วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

3.1

     .2/1   ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก

                แหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/ การเขียน

4.1

     .2/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้น ในห้องเรียนสถานศึกษา

                และชุมชน

 

 

**************************************************

 

 

 

Comments