มัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   (อ 21101)

อ 21101  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          ภาคเรียนที่ 1        เวลา   60    ชั่วโมง                  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

………………………………………………………………………………………………………

 

ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์  วลี สำนวน ประโยค คำสั่ง คำแนะนำ ข้อความและบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับ ตัวเอง  เพื่อน  ครอบครัว  บ้าน ชุมชน และถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ  แผนภูมิ  ตาราง 

วัฒนธรรมทางภาษา เป็นข้อความที่เป็นความเรียง ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา

มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รักการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน มีความมั่นใจในการใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจ

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ต 1.1  ม.1/1                     ต 1.1  ม.1/2                   ต 1.1  ม.1/3                     ต 1.1  ม.1/4           

ต 1.2  ม.1/1                      ต 1.2  ม.1/4                    1.3  ม. 1/1                  2.1  ม.1/1

2.1  ม.1/3                      2.2  ม.1/1                      ต 4.1 ม.1/1    

  

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.    ปฏิบัติคำสั่ง คำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังในห้องเรียน หรืออ่านจากหนังสือเรียน

2.    อ่านออกเสียงคำศัพท์  วีลี สำนวน ประโยค ข้อความและบทสนทนาสั้นๆ ได้ถูกต้อง

3.    ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับภาพหรือแผนภูมิที่อ่านได้ถูกต้อง

4.    ระบุใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง

5.    พูดและเขียนบรรยายภาพ หรือแผนภูมิ เกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ครอบครัว บ้าน และชุมชน เป็นประโยคต่อเนื่อง 5-8 ประโยคได้

6.    พูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษที่เรียนในห้องเรียน โดยใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

7.    พูดและเขียนถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือดู ได้ถูกต้องและสมเหตุผล

8.    บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้ เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

9.    ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีในการสืบค้นข้อและนำเสนอมูลเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

10.  เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความเต็มใจ

คุณลักษณะที่คาดหวัง / คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

  1.  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

  2.  ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีมารยาท ถูกต้อง ตามกาลเทศะและบุคคล

  3.  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ

  4.  ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น

  5.  ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

  6.  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ

  7.  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ

  8.  มีสุนทรียภาพทางภาษา

  9.  มีนิสัยรักการอ่าน

  10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

21101  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          ภาคเรียนที่ 1        เวลา   60    ชั่วโมง                  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

 

 

Orientation

-

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.1

1

-

 

 

Pre test and Need Survey

-

-Vocabularies

-Grammar

-Expression and Conversation

-Wants and Needs in English Classroom

1

-

 

1

About Me

ต 1.1 ม.1/1   

ต 1.1 ม.1/2

ต 1.1 ม.1/3   

ต 1.1 ม.1/4

ต 1.2 ม.1/1   

ต 1.2 ม.1/4

ต 1.3 ม.1/1   

2.1 ม.1/1

2.1 ม.1/3   

2.2 ม.1/1   

ต 4.1 ม.1/1    

Vocabulary

- Names and Jobs,

- Country and

  Nationality,

 -Cardinal and  

   ordinal numbers,

- Days and Month,

- School subjects

Structure

Present simple tense with “be”

Function

-Asking and giving information

-Describing picture

18

25

 

2

A Happy Family

ต 1.1 ม.1/1   

ต 1.1 ม.1/2

ต 1.1 ม.1/3   

ต 1.1 ม.1/4

ต 1.2 ม.1/1   

ต 1.2 ม.1/4

ต 1.3 ม.1/1   

2.1 ม.1/1

2.1 ม.1/3   

2.2 ม.1/1   

ต 4.1 ม.1/1    

Vocabulary

- Family words

- Family relation

Structure

Present simple tense with “have”

Function

-Asking and giving information

-Describing picture

12

25

 

3

A Dream House

ต 1.1 ม.1/1   

ต 1.1 ม.1/2

ต 1.1 ม.1/3   

ต 1.1 ม.1/4

ต 1.2 ม.1/1   

ต 1.2 ม.1/4

ต 1.3 ม.1/1   

2.1 ม.1/1

2.1 ม.1/3   

2.2 ม.1/1   

ต 4.1 ม.1/1     

Vocabulary

- Types of house

- Rooms in house

- Things in rooms

Structure

-Present simple tense with there is/are

- Preposition of place

Function

-Asking and giving information

-Describing picture

12

25

 

4

An Ideal Neighborhood

ต 1.1 ม.1/1   

ต 1.1 ม.1/2

ต 1.1 ม.1/3   

ต 1.1 ม.1/4

ต 1.2 ม.1/1   

ต 1.2 ม.1/4

ต 1.3 ม.1/1   

2.1 ม.1/1

2.1 ม.1/3   

2.2 ม.1/1   

ต 4.1 ม.1/1    

Vocabulary

-Places in a neighborhood

- signs and directions

Structure

-Present simple tense

-Imperative sentence  

-Preposition of place

Function

-Describing picture

-Asking and giving directions

12

25

 

7

Review

-

 

4

-

 


 

 

แบบตรวจสอบคำอธิบายรายวิชาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รหัสวิชา  อ 21101   ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

มี

ไม่มี

ได้เพิ่มเติมตัวชี้วัด

1

ทักษะการคิดระดับสูง

P

 

 

2

ทักษะชีวิต

P

 

 

3

การแก้ปัญหา

P

 

 

4

การใช้เทคโนโลยี

P

 

 

5

รักการเรียนรู้

P

 

 

6

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

P

 

 

7

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

P

 

 

 
 
 
 
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (อ 21102)

อ 21102  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          ภาคเรียนที่ 2        เวลา   60    ชั่วโมง                  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

………………………………………………………………………………………………………

 

 ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์  วลี สำนวน ประโยค คำสั่ง คำแนะนำ ข้อความและบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับ สัตว์  ความบันเทิง  อาชีพ อาหาร และการเดินทาง  และถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ  แผนภูมิ ตาราง วัฒนธรรมทางภาษา เป็นข้อความที่เป็นความเรียง ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา

มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รักการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน  มีความมั่นใจในการใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง  และเพียงพอ ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจ

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

 

ต 1.1 ม.1/1      ต 1.1 ม.1/2          ต 1.1 ม.1/3          ต 1.1 ม.1/4

ต 1.2 ม.1/1      ต 1.2 ม.1/2          ต 1.2 ม.1/3          ต 1.2 ม.1/4         

ต 1.2 1/5                               

ต 1.3 ม.1/1      ต 1.3 ม.1/2          ต 1.3 ม.1/3

ต 2.1 ม.1/1      ต 2.1 ม.1/2          ต 2.1 ม.1/3

ต 2.2 ม.1/1     ต 2.2 ม.1/2

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

ต 4.2 ม.1/1

  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้จากตัวชี้วัด  

1.       ปฏิบัติคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่านจากหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกห้องเรียน

2.       อ่านออกเสียงข้อความ บทสนทนา บทกวี หรือนิทานสั้น ๆ ได้ถูกต้อง

3.       ลำดับประโยคหรือเหตุการณ์ จากเรื่องหรือข้อความที่อ่านได้ถูกต้อง

4.       ระบุใจความสำคัญ และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง

5.       สืบค้นและเลือกข้อมูลที่สนใจโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความต้องการ

6.       พูดและเขียนบรรยาย/อธิบายภาพ แผนภูมิรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้จากการสืบค้น เกี่ยวกับสัตว์  อาชีพ กีฬา  อาหาร  เป็นข้อความสั้น ๆ ได้ถูกต้อง

7.       พูด/เขียนนำเสนอผลงานอย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือไอซีที ได้อย่างเหมาะสม

8.       ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงบทอ่านชนิดต่างๆ  ของภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้

9.       เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความเต็มใจ

 

   คุณลักษณะที่คาดหวัง / คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

  1.  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

  2.  ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีมารยาท ถูกต้อง ตามกาลเทศะและบุคคล

  3.  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ

  4.  ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น

  5.  ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

  6.  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ

  7.  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ

  8.  มีสุนทรียภาพทางภาษา

  9.  มีนิสัยรักการอ่าน

  10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 
 
 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

21102  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          ภาคเรียนที่ 1        เวลา   60    ชั่วโมง                  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

 ชื่อหน่วย

มาตรฐาน

และตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา

น้ำหนักคะแนน

Orientation

-

-หลักสูตร รายวิชา อ 21102

-การวัดและประเมินผล

1

-

Unite 5

The Animal World

ต 1.1 ม.1/1-4

ต 1.2 ม.1/1-5

ต 1.3 ม.1/1-3

ต 2.1 ม.1/1-3

ต 2.2 ม.1/1-2

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

ต 4.2 ม.1/1

 

Vocabulary

- Wild animals insects and pets

- Adjective of manner

- Health : broken leg, -ache

  Fever, flu, cough, etc.

 Structure

- Present simple tense

- Should (not) + Vinf.

 Function

- Describing picture

- Asking for and giving suggestion

12

20

Unit 6

Leisure Activities

ต 1.1 ม.1/1-4

ต 1.2 ม.1/1-5

ต 1.3 ม.1/1-3

ต 2.1 ม.1/1-3

ต 2.2 ม.1/1-2

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

ต 4.2 ม.1/1

 

Vocabulary

-Music : jazz, pop, rock, etc.

-Movie : horror, romantic, etc

-Sports and game : football,

  golf, chess, etc.

-Hobby : collecting stamps,

 drawing, compose poem, etc.

-Time :

 Structure

- Present simple tense

- Adverb of frequency

 Function

-Expressing ideas/like or dislike

-Asking for and telling about times

12

20

Unit 7

My Future

ต 1.1 ม.1/1-4

ต 1.2 ม.1/1-5

ต 1.3 ม.1/1-3

ต 2.1 ม.1/1-3

ต 2.2 ม.1/1-2

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

ต 4.2 ม.1/1

 

Vocabulary

- Jobs  

- Education : School subjects,

  educational institutes

- Conjunctions : and, but, or

 Structure

- Compound sentences.

- Future simple tense

 Function

- Giving reason

- Asking and giving information

9

20

Unit 8

Merry Christmas

ต 1.1 ม.1/1-4     

ต 1.2 ม.1/1-5

ต 1.3 ม.1/1-3

ต 2.1 ม.1/1-3

ต 2.2 ม.1/1-2

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

ต 4.2 ม.1/1

Vocabulary

- Christmas symbols

- Christmas songs

- Christmas activities

Structure

- Past simple tense

 Function

- Asking and giving information

9

20

Unit 9

Healthy Food

ต 1.1 ม.1/1-4     

ต 1.2 ม.1/1-5

ต 1.3 ม.1/1-3

ต 2.1 ม.1/1-3

ต 2.2 ม.1/1-2

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

ต 4.2 ม.1/1

Vocabulary

-Food & drinks :

  Kind of food and drinks –

 sandwiches, burger, cake, etc.

  Methods –grill, boil, fry, etc.

  Ingredient – sugar, salt, etc.

  Taste - sweet, spicy, salty, etc.

  Nutrition : Protein, minerals,  etc.

- Connectors:  next, last, first, then, before, after, second, third, etc.

Structure

- Compound sentences

- Imperative sentences

 Function

- Giving instruction

- Asking for and giving

  information

15

20

Review

-

-

2

-

 

 

แบบตรวจสอบคำอธิบายรายวิชาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รหัสวิชา  อ 21102   ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

มี

ไม่มี

ได้เพิ่มเติมตัวชี้วัด

1

ทักษะการคิดระดับสูง

P

 

 

2

ทักษะชีวิต

P

 

 

3

การแก้ปัญหา

P

 

 

4

การใช้เทคโนโลยี

P

 

 

5

รักการเรียนรู้

P

 

 

6

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

P

 

 

7

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

P

 

 

Comments