Conté el nom dels carrers de 1930 i a llapis hi ha anotat alguns dels canvis que es van fer amb posterioritat. Aquest mapa serveix de base d'un altre que es farà l'any 1941 i que contindrà els noms dels carrers canviats després de la victòria franquista de 1939.


Paper. Escala 1:1.000

Servei d’Arxiu Municipal
Núm. de registre: 2258