historie

    
    Spolek rodičů (dříve Sdružení rodičů a přátel školy), je při ZŠ Švehlova legislativně veden od 1. ledna 2014.
    
    Změnou Občanského zákoníku byla všechna sdružení převedena na spolky a zapsána v Obchodním rejstříku. Tím vznikla všem spolkům povinnost do konce roku 2016 dokončit plnohodnotnou registraci spolku, jinak by se mohli dostat do situace, kdy by je soud zrušil.

    

    SRPŠ podle justice.cz vzniklo 10. dubna 1992, ale nemáme k dispozici žádnou dřívější dokumentaci. Spolek tak má vcelku krátkou doložitelnou historii, což ale nebrání jeho dynamickému rozvoji a činnostem, kvůli kterým původně (možná) vznikl.


    Organizační struktura

Členská schůze

    Spolek rodičů při ZŠ Švehlova má poměrně silnou členskou základnu. Na školu dochází více než 400 žáků a většina jejich rodičů jsou členy spolku. Členové spolku se schází třikrát ročně na tzv. Členské schůzi, která je v rámci třídních schůzek organizována po jednotlivých třídách. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku rodičů

    Každá třída volí svého delegáta do výboru spolku a jeho zástupce.


Výbor spolku

    Je voleným orgánem a tvoří jej zvolení delegáti jednotlivých tříd a je výkonným orgánem spolku. Výbor se schází minimálně pětkrát ročně a na svých jednáních formou diskuse a hlasování,stanovuje využití členských příspěvků. Výbor vede evidenci členů spolku a finance spolku.

    Hlavními úkoly výboru jsou:

  • komunikace a její předávání mezi vedením školy a členy spolku
  • vyhledávání a navrhování nových školních projektů
  • kontrola školy "očima rodičů"
  • příprava vlastních projektů a akcí pro děti a pro školu
  • vedení evidence členů spolku
  • vedení spolkového účetnictví
  • uskutečňování potřebných legislativních kroků

    Delegáti jednotlivých tříd se zúčastňují zasedání výboru a aktivně se podílí na činnostech, které výbor schválil.


Výkonná rada

    Je voleným orgánem výboru spolku a tvoří ji předseda, pokladník, disponent a zapisovatel. Výkonná rada je kolektivním statutárním orgánem spolku.


Komise

    Pro plnění úkolů a cílů spolku, je výbor oprávněn zakládat komise, které se věnují jednotlivým agendám v rámci činnosti spolku.