ทำเนียบครู

ทำเนียบครู อาจารย์โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
ข้อมูลโดย นักเรียนชั้นม.1/1
ขอขอบใจนักเรียนทุกคนมากนะครับ
และความร่วมมือผู้เยื่ยมชมทุกท่าน
กรุณาแจ้งข้อผิดพลาด ข้อมูลต่างๆ  เช่น ระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการที่่นี่ หรือรูปภาพ ที่ webscwy@gmail.com และขออภัยสำหรับท่านที่ยังไม่ชื่อนะครับ

ทำเนียบครู

posted Feb 18, 2009, 11:02 PM by sung yung   [ updated Mar 26, 2010, 2:34 AM by wong tong ]

เพิ่มชื่อบุคลากรโรงเเรยนศรีชมภูวิทยา ทั้งเก่า-ใหม่

1. นายพิกุล ชาเคน 2528-2542
2. นางเสาวนี ยุทธมานพ 2528-2530
3. นายประชนชัย สำรวมรัมย์ 2528-2539
4. นายสง่า ดาศรี 2528-2535
5. นางวิสาข์ กองแก้ว 2529-2531
6. นายสุทธิพงษ์ พราหมจร   2529-2533
7. นายสมภพ ไชยสิทธางกูล 2530-2533
8. นายจรัส วงศ์หล่มแก้ว 2531-2533
9. นายทวี กาลจักร 2532-2535
10. นางสาวนิยม อยู่รัมย์ 2532-2535
11. นางพรรณี กาษากูล 2533-2535
12. นางพรพนา ช้างสุวรรณ 2533-2535
13. นางสิริมา  ใบภักดี 2534-2536
14. นายเทวัญ วิรัญชัย 2534-2536
15. นายคมคาย คำก้อน 2534-2536
16. นางจิตลดา รีรมย์ 2534-2536
17. นายทรงชัย รีรัมย์ 2534-2536
18. นายไพทูรย์ กวนหลวง 2534-2536
19. นางรุ่งทิวา คำก้อน 2534-2536
20 นางอนงค์ ทิพย์อุทัย 2534-2535
21. นางวิศนี มิเถาวัลย์ 2534-2543
22. นายสุทัศน์ ใจขาน 2535-2538
23. นายสหัลดง สาบ้านบัว 2536-2537
24. นายสลักจิตร สุขช่วย 2536-2538
25. นางจันทิวา ศรีมะโฮงนาม 2536-2543
26. นายสมชัย การมาโส 2537-2539
27. นางศิรประภา วิไลปทุม 2537-2543
28. นางนงค์เยาวน์ ธนาฤกษ์มงคล 2538-2541
29. นางปิยวรรณ อุนาสี 2538-2542
30. นางสาวจุฑามาส โคตรชุม 2539-2541
31. นายละม่อม วิไลปทุม 2539-2543
32. นางเต็มเดือน อินไชยา  2539-254
33 นายเรืองพจน์ สังข์หนุน 2529-2544
34.นางสาวเพ็ญประภา(ธัญวรัตน์)  บัวระภา
35. นางสุดคนึง ดาศรี
36. นางพรรณี กาษากูล
37. นางนวลปรางค์  มะโยธี
38. นางยุวดี บัวหลวง
39. นายธัชทรง พงษ์ศิทธิศักดิ์
40. นางนวลปราง มะโยธี

ขอขอบคุณ
คุณครูเรืองพจน์ สังข์หนุน
คุณครูพรรณี กาษากูล
และ นามว่า  โต้ง

1-1 of 1

วิชาการอ.วุฒิ

มุมผู้ดูแลระบบ

Recent site activity