புகைப்படங்கள்

        
  இங்கு தரப்படும் புகைப்படங்கள் தெளிவானவையாக இருப்பதால் பக்தர்கள் தேவைப்படின் பதிவிறக்கம் செய்தும்,   அச்சிட்டும் வழிபட வைத்துக்கொள்ளலாம்.

https://doc-0s-9o-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/qultthdesneofaavdp632d8duh9ooe08/kv2rp4s7q4vhtmaenuceoq25ic98rf9s/1432310400000/07634186812404294380/07634186812404294380/0B3w39ypjKytBQlpOSzIxSkVQZ3BiaXJiVVh5ZENHZExGdjhn?e=download

https://sites.google.com/site/sriannanswamigal/events/resources/downloads/photos/sri%20annan.jpg?attredirects=0&d=1

ஸ்ரீ அண்ணன் சுவாமிகள்

 

https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B3w39ypjKytBSWlvamdET1RIaG8&export=download

 புதூர் ஜீவ சமாதி பீடம்



http://goo.gl/kGWWtI

 கோமல் ஸ்ரீ அருணாலய சன்னதி



https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B3w39ypjKytBZ3c2elJheXZqVFU&export=download

விளமல் சரணாலய சன்னதி 






https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B3w39ypjKytBbnhYVG9ERTFlUW8&export=download