பதிவேற்றங்களை காண

மாதங்களின் மேல் CURSOR ஐ நகர்த்தவும்
மாதங்களின் மேல் cursor ஐ நகர்த்தவும்