หนังสือส่งเสริมการอ่าน

 
         หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
    เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้รักการอ่าน และการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก ๆ                             
 ประโยชน์ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน
    ๑. ประโยชน์ต่อนักเรียน
๑.๑ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน
๑.๒ ช่วยขยายประสบการณ์และความคิดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
๑.๓ ช่วยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการใช้ภาษา
๑.๔ สร้างนิสัยให้รักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๑.๕ ช่วยปลูกฝังคุณธรรม เจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์                    
  ๒. ประโยชน์ต่อครู
๒.๑ เป็นแนวทางในการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๒.๒ ทำให้มีหนังสือส่งเสริมการอ่าน ซึ่งมีคุณลักษณะเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตร                และสภาพท้องถิ่น
 
 
 
 
ความสำคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่าน
 
 
 
 
หนังสือส่งเสริมการอ่านมีความสำคัญสำหรับเด็กมาก เพราะเป็นการหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดี ช่วยเสริมสร้างสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความมีระเบียบวินัย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างสรรค์สังคมและความเจริญของประเทศชาติ หนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ท้องถิ่น                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะเป็นการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้มายังเด็ก
        บันลือ พกษะวัน (๒๕๓๖)  ได้กล่าวถึงความสำคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่านไว้ดังนี้
๑.  ช่วยให้เด็กสามารถเพิ่มทักษะการอ่านได้ดี เพราะเด็กได้มีโอกาสอ่านคำซ้ำ ช่วยให้เกิดความแม่นยำ      ในการจำรูปคำได้ดี เพราะการจำรูปคำได้เป็นเครื่องมืออย่างสำคัญต่อการอ่านในชีวิตประจำวัน
๒.  การซ้ำคำในลักษณะที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมย่อมขยายประสบการณ์ในการเข้าใจความหมายของคำได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าคำอ่านจำซ้ำคำในลักษณะใด ๆ เช่น เพิ่มคำสองหรือสามพยางค์ และอาจใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันก็ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านได้ดี
๓.  นอกจากจะใช้ภาษาดีแล้วยังมีภาพช่วยในการที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจเรื่องราวแต่ละบทแต่ละตอน           กับความเป็นเหตุเป็นผลอย่างสืบเนื่องอีกด้วย
๔.   การที่ฝึกอ่านเอง ทำความเข้าใจภาพเองดีกว่าการเรียนรู้ที่ต้องมีผู้บอก ผู้ฝึก หรือผู้บังคับให้อ่าน           และเป็นทางหนึ่งที่เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
         ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์ (๒๕๒๗) ได้กล่าวถึงความสำคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่านว่าเป็นสื่อที่ช่วยพัฒนาความคิดของเด็กให้กว้างขวางขึ้น ฉลาดรอบรู้ เสริมสร้างจินตนาการ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หนังสือส่งเสริมการอ่านจะเป็นอุปกรณ์ที่ดีให้กับเด็กทั้งในและนอกห้องเรียน
         สุกัญญา  ศรีสืบสาย(๒๕๓๒) อ้างถึงใน  กาญจนา นุขุนครู (๒๕๓๙) ได้ให้ความสำคัญของหนังสือ     ส่งเสริมการอ่านที่มีต่อการเรียนการสอนว่า ชั้นเรียนที่ใช้วิธีการสอนโดยส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่าน และนำสิ่งที่นักเรียนอ่านมาสนทนากันในชั้นเรียนเป็นชั้นเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนมากที่สุด
         กรมวิชาการ (๒๕๔๖) ได้กล่าวถึงความสำคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่านไว้ดังนี้
๑.   สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
๒. อ่านแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของภาษา
๓. ช่วยเสริมสร้างทักษะและนิสัยรักการอ่าน
        นอกจากมีความสำคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วหนังสือส่งเสริมการอ่านยังช่วยเพิ่มพูนความรู้    ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ตามหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ   ถวัลย์  มาศจรัส (๒๕๔๐) ที่ว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านมีความสำคัญต่อการฝึกทักษะการอ่านในใจเป็นอย่างยิ่งเพราะแบบเรียนบางวิชา ไม่อาจสนองตอบความต้องการด้านความเข้าใจความหมายของเรื่องบางเรื่องได้กว้างขวางพอ รวมทั้งขยายประสบการณ์ได้มาก อีกประการหนึ่งหนังสือส่งเสริมการอ่านช่วยย้ำในเรื่องการใช้คำ ลักษณะประโยค     ความหมายของคำศัพท์ได้ดี
Comments