Сребърна-


Богата и красива природна местност в Северозападна България. Сребърна е обявен за резерват през 1948 г., а от 1983 г. става един от природните паркове на територията на страната, които са включени в списъка със световното природно налседство на международната организация ЮНЕСКО. Преди това, през 1975 г. Сребърна е включена в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение, а през 1977 г. е обявен за биосферен резерват от ЮНЕСКО.Comments