Home‎ > ‎

BIBLIJA COVJEKA BEZ VJERA BY SLOBODAN PIVLJANIN & IRIS DE VRIES

 
 

 

 

  

 

 

 

 

    y1pn31KDOoQTghGiV8CdkN-eSP5Y2ARZxHBYr_wncWikID5V_q9rXfnjV2VL7DM_sZHYCK-HKF8_mE  
  
SRBSKA ARMIJA

SRBSKA ARMIJA JE SRBSKI NAROD!

SRBSKI NAROD JE SRBSKA ARMIJA!

   

srbska.armija@gmail.com

the.serbianarmy@hotmail.com

 l.armee.serbe@gmail.com


Get a scroller sign at http://www.crazyprofile.com.com!

KOSOVO JE SRCE SRBIJE

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

SLOBODAN PIVLJANIN

DIREKTOR & IZDAVAC

IRIS DE VRIES

4 JANUARI 1942 - 10 JANUARI 2006

L'ATELIER DE LA LIBERTE 

 

IRIS SA NEBA  GLEDA ... 

 

 

 

 
 
 
 
 
L 'ATELIER BRIEWPAPIER =BL 'ATELIER BRIEWPAPIER =CL 'ATELIER BRIEWPAPIER =D
 
 

 
 
=L' ATELIER DE LA LIBERTE=
ZVEZDA ANDJELA BY IRIS
LOGO:
L'ATELIEER DE LA LIBERTE = LABORATORIJA SLOBODE 
 
 
https://sites.google.com/site/latelierdelaliberte/

 

  

 
IRIS & SLOBODAN
 
 
 
 

DE BIJBEL VAN DE MAN ZONDER GELOOF

http://pomozbog.spaces.live.com/blog/cns!463B5C480B69237E!985.entry

 

 

 

BIBLIJA
^OVJEKA BEZ  VJERE
 

SLOBODAN RADOJEV MITRI]

&

IRIS DE VRIES

 
 

 

SLOBODAN RADOJEV MITRI]

 

 

 

IRIS

 

 

 

 IRIS DE VRIES

 

 

 

 

BIBLIJA COVJEKA BEZ VJERE

https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=7bedba3c-a9ff-4068-ba2c-4101222ee638

 

 

 

 

 

  POINT OF NO RETURN  - BY IRIS DE VRIES

oleverf  met fluoriserende en iriserende verven -193 x 193 cm.

RAD 1982 te Amsterdam

  

 

 

 

 

BIBLIJA

^OVJEKA BEZ  VJERE

 

PRVO LATINI^NO IZDANJE NA SRPSKO-HRVATSKOM

IZDAVA^KA KU}A

L’ATELIER DE LA LIBERTE

AMSTERDAM

September 1984 godine

 

Prvo izdanje na Holandskom jeziku

BIJBEL VAN DE MAN ZONDER GELOOF

ISBN 90 7058 702 7

Uitgeverij:

KARATE EUROPE

AMSTERDAM

September 1984 godine

 

 

PRVO ]IRILI^NO IZDAWE NA SRBSKOM

IZDAVA^KA KU]A

LABORATORIJA SLOBODE

AMSTERDAM

OKTOMBAR 2008

 

 

 

BIBLIJA

^OVJEKA BEZ  VJERE

 

P O E Z I J A

 

POZORI[NI KOMAD U ^ETIRI ^INA

 

SLOVA SU GLINA

RE^I SU CIGLE

RE^ENICE ZGRADE

SAMO VJE[T PISAC MO@E SA WIMA DA ZIDA

GRADOVE

 

DOK GENIJE

SVEMIR

BOGOVE

 

Slobodan Slobodan

 

 

 

 

 

PRVI DEO

 

 

P I T A W E

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na pozornicu dolazi jedan mlad ~ovek, podi`e ruke iznad sebe  , recituje:

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Ko mo`e meni `ednom

izvor da poka`e?

Izvor!

Pravi izvor

Gde voda bistra

Ko suza nevine djevojke

@UBORI!

Tra`e}i taj izvor  

svuda:

lutam - pitam: 

QUDI

BOGOVI

POSTOJE LI SUZE NEVINIH DJEVOJKI?
 
 

 

Na binu istovremeno sa obe strane dolaze dva ~ovjeka. Jedan je obu~ u belo sve{teni~ko odelo (predstavqa Patrijaha) drugi u elegantno civilno odelo ( prestavqa Nau~nika).

 
PATRIJAH
 

 Patrijah recituje:

 

PATRIJAH

^ujem vapaj ne~ijeg glasa

POKAJ SE!

KLEKNI!

Poqubi pra{wavu zemqu.

PRA[INU!

Od we poti~e{.

Tek tada }e pustiwom tvoga sveta

pote}i potoci

mo`da i REKE.

 
 
 

NAU^NIK

Tra`iti cve}e u pustiwi...

U cvetnom parku kamewe...

Klawati se nekom:

JEHOVI

ISUSU

ALAHU

To su bajke odrasle djece

Koja naviknuta pred spavawe

Bajkama se hrane.

BOG NEPOSTOJI!

To je kao tvorevina

kapqica ki{e {arenih boja

koju kad iznenada Sunce spr`i

DUGOM - nazivamo.

 

 

PATRIJAH

Reci mi ti u~eni stvore

kog PROFESOROM nazivaju

kad tako dobro brbqati zna{

Ko stvori OVO {to SVET zove{?
 
 

 

NAU^NIK

Od jednog oblaka vreloga

GASA

Stvori se masa zvana

ZVEZDA

Ta zvezda:

GORA[E

SVETLIJA[E

Milijonima godina

I kao {to tvoje sve}e

GORE PA DOGORE

Zvezda se UGASI

 

Ta vrela masa PLANETA posta

OHLADI SE

PREOBRAZI SE

Od `alosti za vje~itim sjajom

Brizn u pla~ i stvori

MORE

Iz kog pote~e sve {to zemqom

GMI@E

I pusti korewe svakojekog biqa

Da prve MAJMUNE nahrani.

 
 
 

PATRIJAH

Kreste}i se , pokazuje rukom na ^ovjeka vez vjere:

 

To su re~i \avoqskijeh snaga

Okani se ti dijete moje

Teorije SATANSKOGA  kroja

Svijet posta od BO@IJE ruke

U BIBLIJI obadva zavjeta

Nema mjesta -  SATANSKOJ RABOTI

Mi smo djeca svemo}nga BOGA

Ti se pokaj i BOGU se moli

Za grijehe koje qudi ~ine.

 
 

^OVJEK BEZ VJERE

Moje tijelo dvije ruke ima

Moje tijelo dva oka ima

Obadvoje volim podjednako.

Moje tijelo dvije noge ima

Obadvjema kora~am svijetom

Tek sam po{o

ALI SE UMORIH.

 

Patrijah, Nau~nik i ^ovjek bez Vjere napu{taju podijum.

 

ZAVJESA PADA

 

 

 

 

 

DRUGI DEO
 
 

 

 

 

 BOGOVI GOVORE

 

 

 

Na binu dolazi jedan staro Egipatski kalu|er, obrijane glave i obu~en u staro egipatsku no{wu kalu|era.

 

EGIP]ANIN
 

Glas svemira

Uzdah piramida

zalutala qudska radoznalost

mo`e na}i  na{im spisima
 
 
 
 
 

Spisima BOGOVA

Spisima PIRAMIDA

ATUM KHEPARA* Spisima
 
 
 
 
 

U cvetmom vrtu

koga  svijet nazivamo

prije : MISLI & RE^I

bi samo VODA
 
 
 
 
 
Voda obavijena MRAKOM
 
 
 
 
 

Od vrele potrebe

Za `eqom postanka

Voda se ispari...
 
 
 
 
 

U DUHU `eqe

Stvori se ostrvo bajki

OSTRVO SNA
 
 
 
 
 

Na tom ^AROBNOM  ostrvu

Nastani se BOG SUNCA.

 

 

 

 

ATUM KHEPERA

Sagradi grad HELIOPOLIS*

tu nastani blizace

stvorene iz BALE svojih usta 

 

 

 
 
 
 

SJU* - Boga vazduha

TEFNUT* - wegovu suprugu

 

 

 

 

 

 

Zvezdanom qubavqu

Bla`enstvom parewa

Stovri{e se:

 

 

 

 

Bogiwa neba – NUT*

Bog zemqe – GEB*

 

 

 
 
 
 

Da Bo`anstvo nebude BAJKA

Da `ivot smisao primi

Bogovi NUT i GEB

napravi{e PANTHEON

 

  

 

 

  

Na~iniv{i jo{ dva para blizanaca

ISIS* i OSIRIS*

sjedne
 

 

 

 

NEPHTYS i SETH

sdruge strane
 

  

 

 

Razlu~iv{i za dovek

NEBO od ZEMQE

 

 

 

   

Egip}anin nap{ta podijum.

 

 

Sve re~i koje su sa * ( zvezdicom)  ozna~ene

u koliko neznate wihovo zna~ewe potra`ite na kraju kwige u 

 INDEXU ...

 

 
 

Na binu dolazi  jedan starogr~ki kalu|er , obu~en u starog~ku no{wu...

 

GRK

 

 

U po~etku bi

PROSTRANSTVO

PRAZNINA

NI[TA

 

Od pramena praznine

Rezana makazama `eqe

Postade Bogiwa GAEA*

To bija{e po~etak stvarawa.

 

 

 

GAEA lebdija{e nad svodom

Postade Bogiwa ZEMQE

USAMQENA ---

A divna ko zrela planinska jagoda.

 

Onda se stvori Bog sna`ne po`ude

EROS*

 

To mu~a{e Bogiwu GAEAU

i vi|e GAEA da je sama.

 

Plamenom `udwe ,

~e`wu}i za qubavqu

Prokliwa{e GAEA Boga EROSA:

 

Na~ini lik dostojan meni

Ugasi `e| ogwa strasti

 

 Pro`et sna`nim nesalomqivim `eqama

Prikovan uz zid beskona~nosti

Smilova se EROS GAEINOJ  `eqi.

Svojim Bo`ijim prozra~nim rukama

Stesa od jednog stabla `eqa

O{trim glijetom upornosti

Stvorewe nalik na  GAEAU

Onako

Kako ga po`udno ma{tawem

Sama Bogiwa zamisli.

 

Tako se stvori novi Bog:

^eli~nih mi{i}a

Nebeskih o~i

Oki}en krunom sjajnih zvezda

URANUS* bi mu ime.

 

 

 

Poetskim glasom, `eqna qubavi

Obgrli GAEA Boga NEBA.

 

 

 

U ludoj qubavi:

Bqeskom muwa

Zvukom lire

Rikom groma

Rodi se skupa dvanest Bogova.

 

Svi lepi i nedoku~ivi

KAO ZVEZDE

 

TITANI* --- Prozva ih GAEA

 

 

 

 

I jo{ bje{e tu qubavi

Iz koje niko{e tri CYCLOPA*

Jednooka

Golema ko planine

 

I tri CENTIMANA*:

Sa po trista ruku.

 

Strast ubrizganu od Boga EROSA

Poklawa{e GAEA svojim sinovima

Iako Bogiwa bje{e slaba

Zovu maj~inog instikta.

 

QUBAV pro`ima

QUBAV voli

QUBAV nema nesalomqivih prepreka

Izuzev a`daje QUBOMORE.

  

 

 

 

QUBOMORA:

RAZARA

Pali - ~ak i kamen

Zasqepquje `arko SUNCE

 

@aoka qubomore

Ubrizga otrov u srce URANUSA

 

URANUS pohvata sve svoje sinove

Baci ih u  TARTARUS* - tamnicu podzemqa.

 

Presta da plamti plamen strasti

Kojeg EROS GAEAI dade

Pretvori se u ledenu mr`wu.

 

 

 

 

 

Zakle se GAEA nedoku~ivim prostransvom 

Svoje sinove da }e osvetiti

Skova KOMPLOT za~iwen mr`wom

Sa KRONUSOM*

Najmla|im Bogom od TITANA.

Kad URANUS le`e i zaspa

Manu KRONUS o{trim srpom

Otse~e URANUSU polne organe

Rawena oca baci u more

Spasi bra}u od grozne tamnice

 

 

 

 

Tada na presto nebeskog svoda

Zavlada KRONUS sa svojom bra}om

POSTANAK SVETA BI PONOVQEN.

 

KRONUS o`eni }erku Bogova

GAEA i URANUSA

Vitku ko duga

Lepu ko ZORA

Svoju

Qudskim umom prevedeno

SESTRU RHEA*

 

Bi svadba

Bi veseqe

Ceo zvezdani svod bi pozvan

~ak i onaj iz nedoku~ivih GALAKSIJA.

 

Od strasti date od EROSA

Nasle|ene u krvi KRONUSA

Opijena poqupcima

Drhtajem sre}e

Zatrudwe Bogiwa RHEA

 

Kad prvog sina porodi

Dade ga u ruke Bogu KRONUSU

Da bi prvenca sre}no slavijo.

 

Umesto poqupca radosti

Svojim zubima o{trim ko litice

Rastrga Bog ro|ena SINA.

 

Tad vrisnu RHEA rawna srca

Briznu u pla~ kao stihija.

 

Prije r|ewa maloga Boga

Prore~e  ORAKEL* Bogu KRONUSU

Gledaju} sudbinu u stadu zvezda

Da }e ga wegov sin satrti

PRESTO NEBESKI ZASE UZETI

Tako KRONUS pla{qiv za vlast

Sve svoje sinove od  RHEA `dera{e.

 

 

 

 

 

 

Skova plan misao opstanka

Da nadmudri sebi~nu pohlepu.

 

Zatrudwe RHEA al nere~e ni{ta

Kriju}i rodi maloga Boga:

Od koga zadrhta praznina svemira

A zvezde plamen leluja{e.

 

Wegovo ime bi ZEUS*

 

RHEA ga skloni kod majke GAEA

Gde potajno dozna za sudbinu bra}e.

 

Kad procveta snaga `ivota

Do|e ZEUS u nebeske dvore

Skinu KRONUSU krunu nebesku

Ispquva KRONUS pro`drte sinove

ZEUS ga protjera iza granice nedoku~ivosti.

 

Tako zavlada nebeskom pu~inom

Nova generacija Bogova.

 

Kao zmije - spletene u klupko

Intrigom i zavi{}u zadojeni

Dvono`na zemaqska bi}a zvani QUDI

Tako i na nebu raweni qubomorom

Bogovi TITANI bra}a KRONUSA

Neodole{e nagonu zavisti

Objavi{e Rat Bogu ZEUSU.

To bija{e krvav Rat.

RAT

Gde zvezde raweno je~a{e

RAT

Gde planete od bola tiwa{e

RAT

Gde svi TITANI  glavom plati{e

 

I bi MIR

I bi ponovo RAT

 

Sa mesta gde telo URANUSA bi palo

Po|o{e horde GIGANATA*

Napado{e OLIMP* nebeskih Bogova

Ali ih ZEUS sve uni{ti.

 

I bi MIR

I bi ponovo RAT

 

Ugledav{i ponor palih sinova

Slomqena srca Bogiwa GAEA

Vo|ena instiktom slijepe mr`we

Osvetu TITANA tra`a{e uporno.

 

Tako posla golemog TYPHONA*

Gotovo ve}eg od planine OLIMP

Monstrumskog izgleda sa sto glava

Iz kojih plameni jezici lajhu.

 

Spaziv{i Bogovi neman tiransku

Kako iz daleka OLIMPU hodi

Razbje`a{e se - ko Golubovi od Orla.

 

Jedino smeo plamnu u o~i

Prkosnim pogledom dubinu gledati

Bija{e to Bog Bogova

Vladar OLIMPA

Zvezdang svda

ZEUS.

 

Prvi napad monstruma TYPHONA

Ceo OLIMP spr`i i satra.

 

Tada se vinu oblaku u krilo

Brzinom misli ako ne br`e

BOG ZEUS

Ali ga TYPHON pra}a{e u korak.

 

 

 

 

 

 

Kad bijahu mora preleteli

Iznad Sicilije ZEUS se tr`e

Svojim {tapom – Koji muwe bquje

Probi oklop munstrumu TYPHONA

Spr`i ga `iva ko drvo sgromom.

 

TYPHON se sru{i na brdo ETNA*

Gde ga ZEUS sve~ano sahrani

Pa se vrati na spr`eni OLIMP

Gde svoju bra}u ponovo skupi

TAKO ZAPO^E OBNOVA SVETA.

 

 

 

 

Bogovi `ivqahu iznad planina

Gde samo UM popet se mo`e

Dok smrtnici pa{wacima zemqe

Znojem vrelim dane broja{e

Ponizno `rtve na oltar nosi{e.

 

Bog ZEUS `edan qubavi

U Pastuva preru{en djevojke zavo|a{e.

 

Jedan put ko Bik iznenada

Dok jedna `ena rubqe pra{e

Svoje strasti ZEUS ugasi.

 

 

 

 

 

Drugi put se u Labuda preru{ijo

Da bi LEDA*- `enu od TYNDAREUSAobqubijo.

 

Nije mu bilo dovoqno

Bogiwe mlade nage baliti

Nimfe ~arobne rukama pr{titi

Ve} i `ene od qudi otima{e.

 

U kraqevini Tyris zivqa{e ALCEMINA*

Najqep{a kraqica koja zemqom kro~i

Lice joj bi od neba krojeno

Kosa protkata planinskim cve}em

Usta joj bijahu kao mandarine

A o~i kao izvor vrela

Kada se kreta{e li~a{e na brezu

Koju proqetni vjetrovi quqaju

I nebi toga ~oveka na zemqi

skojim bi mu`a AMPHITRYO* prevarila.

 

 

 

 

 

Na  takav zalogaj jagwe}eg mesa

Navre{e  ZEUSU bale na usta

Te skova plan Bo`ijim mislima

Kako bi tu ru`u otrgo.

 

Pa uze lik wenoga mu`a

Da joj qubi dojke  vrat.

 

Kradeno vo}e i Bugu je slatko.

 

Strastvena qubav lepe ALCAMINE

Dovede Boga do qutskog ludila

Tako jedanput opijen qubavqu

Spazi ALCAMENA da je prevarena

Briznu u pla~ al bi kasno

Morade da rodi ZEUSU sina.

 

 

 

 

 

Nebeskog lica

Zvezdane kose

Mesto srcaduh BO@IJI

Ime mu bi HERKULES* smeli

Lavovske snageUMA bez ko~nica

Kao da je pustiwski vjetar

Zaslepqen mr`wom Bogiwe HERE*

Od prvih koraka po~e da ru{i.

 

Sviraju} jednom o zlatnu LIRU

U naletu besa kao oluja

Ubi svog u~iteqa LINUSA*

 

Al bje{e lep ko letwi dani

Koji se nagi u nebu kupaju.

To se pro~u po celoj GR^KOJ

Pozva ga u goste kraq THESPIUS*

Koji imade pedeset }eri

HERKUL ih zavede za jednu no}

Posta otac pedeset sinova.

 

 

  

 

 

 

Kad se o`eni sa lepom MEGARE*

U naletu besa zaveden od LISSE*

Koju posla Bogiwa HERA

Da bi HEKULU mozak zamutila

Ubi HERKULES MEGARE i djecu.

 

Tad planu u wemu vapaj o~ajawa

 Da bi okajo svoje grehe

Dvanest godina mrade robovat

Stra{noga Kraqa EURISTHEUSA*

vladara  Ergosa i Mycene.

 

 

 

 

Godinama HERKULESA smrt dra`a{e

Kraq ga EURISTHEUS htede slomiti

Davaju} bezbroj opasnih zamki:

Hrvec se slavom NEMEISCHE

I sedmoglavom zmijom HYDRA

A da bi kroz kapiju u{ao u HADES*

Morade ubiti troglavog CORBERUSA

Velikog psa vratara podzemqa.

 

Kradu}i Lance sa dragim kamewem

Qube}i kraqicu HIPPOLITE*

Koja vlada stra{nijem AMAZONOM

Zamalo da ga smrt ne {~epa.

 

 

 

 

A kad se vrati iz HESPERIDENA*

Lijepih }erki i nimfi od ATLASA*

Tri zlatne jabuke morade ukrasti

Koje grozni ZMAJ ~uva{e

Kraq EURYSTHEUS dade mu slobodu.

 

Lutaju} arhipelom Egejskog mora

^u HERKULES {ta qudi zbore

Da Kraq EURYTHUS* {ampijon lukom

Onome ko ga u ga|awu nadma{i

Da }e mu dati }erku IOLE*.

 

 

 

 

 

Kad HERKULES kraqa pobedi

Poput }udi zemaqskih qudi

Kraq pogazi zadatu re~.

 

U plamenu besa spr`en prevarom

ubi HERKULES kraqevog sina.

 

Zbog toga ga osudi ORAKEL iz DALPHI

Da mora slu`it kraqicu OMPHALE

Kao rob godinu dana.

 

 

 

 

 

Op~iwen plesom kraqi~inih udi

Opijen mirisom ~arobnog parfima

Obu~en u rubqe kao devojka

Qubqa{e  HERKLES OMPHALININE* grudi.

 

Pobiv{i du{mane dr`ave  LYDIE

Zaklav{i ma~em velikog monstruma

Prije isteka wegove kazne

Dade mu kraqica `eqenu slobodu.

 

Ne potraja dugo OPSANST sama

Zakuca na vrata jakog HERKLESA.

 

Kraq TROJE* obe}a }erku

Ako je HERKULES od  smrti spasi

Koja bija{e kao `rtvenik

Morskom monstrumu na oltar data.

 

Jakom mi{i}ima re`u}i ~elik

Ubi  HERKULES o morsku A@DAJU

Spasi HESIONE* od u`asne smrti

Ali ga i ovaj kraq prevari.

 

Zbog tog  HERKULES naquti se jako

Pa se povrati sa flotom GRKA

Celu TROJU sa zemqom sravni

La`qivcu kraqu vrat zavrnu

A svom prijatequ ELAMONU*

Pokloni divnu Kraqevu }er.

 

Posle dugo luta{e morima

Davqa{e A@DAJE

Pro`dira{e VATRU

Dok wegova snaga nebi obuzdana

i duh tihi mi{i}e umiri

Kao jaha~ divqega pastuva

Kad mu uzde u ~equsti stavi

Ode HERKULES na brdo OETA*

Gde ga instikt nagonski tjera{e.

 

Sjede u kola Bogiwe ATINE*

Uz prasak gromova

Milijone muwa

Koje ogromne oblake pravqahu

VERSPAN* ga pope u dvorce BOGOVA.

 

Boguwa HARE zbog svih podviga

Kroz koje HERKULES obi pro{ao

U ime pomirewa

Dade mu za poklon }erku HEBE*

 

HERKLES POSTA ^OVEK-BOG

DA ^UVA ZAKON QUDI I BOGOVA.

 

 

 

Gr~ki sve{tenik napu{ta podijum.

 

Na pozornicu dolazijedan rabin obu~en u no{wu staroizraelskog sve{tenika...

 

 

IZRAELIT

 

JAHWEH

 

Ko stvori pticu

PLAVU LASTU

I drvo kupinovo.

  

 

 

Ko stvori ribu

[ARENU MLADICU

I {iroku reku JORDAN.

 

 

Ko stvori uzda zaqubqenih

I cvrkut VRAPCA pod krovom.

 

 

 

Ko stvori PLIMU i  OSEKU.

A ko BELOG PASTUVA

U krdu divqih kobila.

 

 

 

Ko stvori pijesak na pla`i

I VITKE UDOVE DJEVOJKI.

 

 

 

Ko stvori RADOST ZA @IVOTOM

I SJAJ JATA ZVEZDA

Koje pra}ene glasom SLAVUJA

Zlo~astu djecu tje{e.

 

 

 

To sve stvori gospodar svemira

Tvoriteq Sunca i zvezda

Na{ BOG JAVE...

 

Izraelac pripoveda:

 

 

 

 

U po~etku bi praznina

PUSTA

PROZRA^NA

NEPOSTOJNA

 

 

 

I onda stvori Bog Svet.

 

Zemqu bez obli~ja

Pustu kao pustiwa

Pokrivenu tamom vje~itog mraka

Nad vodom lebdija{e DUH BO@IJI

 

 

BY : IRIS & SLOBODAN

 

 

Tad re~e BOG

DA SVJETLOST TAMU SATRE

I BI SVJETLOST

Svjetlost nazva BOG:

DAN

Tamu :

NO]

O BI PRVI ZEMAQSKI DAN

 

 

 

 

BOG stvori svod nad vodom

Nazva ga NEBO

TO BI DRUGI ZEMAQSKI DAN

 

BOG naredi da se voda povu~e

Da stvori kopno na sred vode

Kopno nazva BOG:

ZEMQA

Vodu:

MORE

 

 

 

Zemqi naredi da pusti

Svakojako korewe

Drve}a i cve}a

TO BI TRE]I ZEMAQSKI DAN

 

 

 

BOG na~ini vidjela

Vidjelo mawe da upravqa no}u

I ZVEZDE

Vidjelo ve}e da vlada danom

Vidjela po kojim

DANE

MJESECE

GODINE

VEKOVE

BOG BROJI

TO BI ^ETVRTI ZEMAQSKI DAN

 

 

 

Pa stvori sve vrste riba

Po morima i rekama

A po zemqi

Sve vrste ptica

TO BI PETI ZEMAQSKI DAN

 

 

 

Onda stvori BOG sve vrste

ZVERI

STOKE

@IVOTIWA

^OVEKA

^ovjeka po obli~ju BOGA

Da bude gospodar svega

{to BOG na zemqi stvori

TO BI [ESTI ZEMAQSKI DAN

 

 

 

I vidje BOG da je dobro

Divqa{e se BOG svom stvarala{tvu

I le`e BOG da se odmori

TO BI SEDMI ZEMAQSKI DAN

 

Izrajelac ponovo recituje:

 

 

 

Ta so~na

OBLA

RUMENA

Ona je svemu kriva

Kriva znoju qudskom

Kriva wegovim patwama

 

 

ADAM & EVA - BY : IRIS & SLOBODAN

 

TA SO^NA

ZRELA JABUKA

 

JABUKA

Znawa

DOBROG I ZLA

 

JABUKA

ZMIJA

EVA

 

 

 

 

 

Od stvorewa ADAMOVA

Do potopa NOVAKOVA

Koji bi OPOMENA

Al}oravimnevi|ena

Algluvimane~uvena

A LUDIMABOG IM PRA[TA

 

 

Ipak BOG je obe}ao

Nikad vi{e POTOP ne}e

Da podavi gre{ne qude.

 

Image and video hosting by TinyPic

 

 

Od JAKOVA do MOJSIJA

Znojem svojim PRAMIDE

EGIP]ANA mi pravismo

I sve wine TESTAMENTE

Na{im znojem ZAPISASMO

 

 

 

ISTINA JE EGIPATSKA

KO KAP VODE ISPARENA

 

 

 

NA[EG BOGA IZRAJELA

NE NADMDRI QUDSKA LA@

PODI@U]I PIRAMIDE

Da zabludu la`nu siju

Sve wihove iluzije

ZATRPO JE PIJESKOM VJETAR

 

 

 

Tad MOJSIJE svojim [TAPOM

Odvede nas u RAJ BO@IJI

 

 

 

Da zidamo novi hram

Koji nije PIJESKA LA@

JERUSALEM BOGU NA[EM

 

 

 

KO GOD BIJO OVIM SVETOM

I poku{o na nas po}i

Poruka mu glasi GLASNO

 

 

 

IZRAJEL JE ZAMAK BO@JI

OD ISTINE SATOPQEN JE

 

 

 

 

 

 

 

DAVID UBI GOLIJATA

KAMEN^I]EM SVOJE PRA]KE

DOK JOB SATRA SVOJOM VOQOM

SVA \AVOQSKA ISKU[EWA

 

 

IZRAJEL JE IZVOR REKE

SVIM KASNIJIM BUNARIMA

 

Rabin napu{ta podijum.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Na binu dolazi jedan kalu|er iz Indije, obrijane glave u no{wi wegove vjere:

 

 

INDIJAC

 

U po~etku bi samo nebo ATMAN*

[to zna~iDU[A

BOG nalik na ^OVEKA

PURUSHA*

Lebdija{e svemirom

Krase}i nebesa.

 

Tako spazi da je sam

Tad re~e BOG PURUSHA

JA SAM SAM"

JA bi ro|eno.

 

 

Neopisivi strah zahvati BOGA

Da se  PURUSHA pani~no skriva{e

Nepotraja dugo

Nova misao poni~e

^EMU STRAH ?

JA SAM SAM

NA NEBU NIKOG DO MENE NEMA

SVE ZVEZDE SU MOJE

Tad strah ute~e

Rodi se USAQENOST

 

 

PURUSHA se za`eqe 

RADOSTI

Kao pustiwski cvet vode.

 

 

 

Onda on razdvoji svoje telo

Stvori BOGIWU QUBAVI

Koja mu porodi drugog ^OVJEKA

Od koga poteko{e BJICE QUDI.

 

 

 

NEVOQA nastupi stidom.

 

Deo koji PURUSHA  qubqa{e

Pita{e se sa u`asom

KAKO MO@E ON DA SE SAMNOM PARI

KAD SAM JA OD WEGA POSTALA?

 

 

 

Tog momenta ute~e sa neba

Uze oblik jedne KRAVE

Da bi BOGU trag zavarala.

 

PURUSHA

Brzinom muwe

Preobrazi se u BIKA

TAKO PARE]I SE

POTEKO[E SVA GOVEDA

 

 

 

Onda ONA u ludom begstvu

Uze oblik SLONICE

PURUSHA SLONA

 

ONA OBLIK PATKE

ON PATKA

 

ONA OBLIK KOBILE

ON PASTUVA

 

ONA OBLIK TIGRICE

ON TIGRA

 

ONA OBLI MRAVICE

PURUSHA MRAVA

 

 

 

 

Kad sve oblike ONA promeni

Ostavqaju}i za sobom potomstvo

 

 

Tad se rodi nova misao

JA SAM STVARALAC

JER SAM JA SVE TO STVORIJO

Re~e BOG  PURUSHA

DIVE]I SE CARSTVU @IVORTA

  

 

Indijac napu{ta podijum

 

 

 

 

Na pozornicu dolazi jedan Viking, obu~en u ratni~ku no{wu Skandnavaca sa ma~em u ruci...

 

 

VIKING

 

Kod nas

Gde no}i

Dugemjesecima bdiju

A sneg pokrivaslast `ivota

Uz pi}e vina i muziku vjetra

Slavimo svi na{eg mo}nog BOGA.

 

 

 

OTKAKO SE ZEMQA KOTRQA SVEMIROM

OKAKO SU NA[A MORA ZALE\ENA

OTKAKO SE SUNCE PO^ELO DA SMIJE

NIJE BILO BOGAKAO ODIN* [TO JE.

 

 

 

Nametima snega i je~awu vjetra

Koracima smjelim kroz vje~nost prkosi

ODIN!

 

ODIN!

BOG SVIH HRABRIH RATNIKA

ODIN!

OTAC SKANDINAVIJE

ODIN!

NA[ PUTOKAZ KROZ VJE^NOST

 

 

 

Od postanka sveta skrojenog iz ma{te

Vlada ODIN sa BOGIWOM FRIG*

Nadletawem ~avki HUGIN i MUNIN

Nadgledaju} svet sa prestola ASGARD.*

 

 

 

ODIN je kolekcijonar

Sakupqa DRAGO KAMEWE

QUDSKOGA RODA

BRU[ENO U BORBI

 

 

 

 

 

Samo junaci mogu vino piti

Sjede}i za trpezom SBOGOM ODINOM

Gde divqu sviwu kao `rtvenik

Svaki dan koqu

Ta ista divqa sviwa

Ponovo o`ivi

U RAJU HEROJA VALHALA*

 

 

 

 

Ja ~ovjek sa sjevera

Pri~a}u vam istinu `ivu

 

Jedne studene zimske no}i

Grejasmo se oko vatre

Nas trideset VIKINGA

 I hrabri ratnik SIGMUND

Sin od heroja SIGIJA

Koji poti~e iz qubavi

BOGA ODINA i smrtne `ene.

 

 

 

 

Pred nas iza|e UTVARA

Nalik na ~ovjeka

Obu~ena u mantil od lipove kore

[e{irom{irokog obru~a

]orava u jedno oko

Pru`i svoj MA^

Re~e po put groma

 

ONAJ! KO OVAJ MA^

IZVAD IZ KORA

WEMU GA POKLAWAM

 

 

 

Svi poku{asmo po sto puta

Ali samo UNUK BOGA

Neustra{ivi SIGMUND

USPE.

 

 

 

UTVARE NESTA

SIGMUND  MA^ ZADR@A

Proslavi se  mnogim bojevima

Sjeku}i glave drskih du{mana.

 

 

 

 

 

Tako jedanput u jeku boja

Pred SIGMUNDA stade UTVARA ista

Sna`no manu drvenim kopqem

PREBI MA^ NA DVA DELA

 

 

 

 

 

Tad shvati SIGMUND da mu je kraj

Da ga BOG u VALHALA zove

DA KITI SA WIM SVOJU RIZNICU.

 

Prije nego ma~ protivnika

SIGMUNDOVU glavu odrubiti htede

Zamoli SGMUND mo}noga ODINA:

 

 

 

 

 

SVEMO]NI BO@E  NAS VIKINGA

USLI[I MOJU POSLEDWU @EQU

SASTAVI MA^ KOJI SLOMI

POKLONI GA MOME SINU.”

 

 

 

Tad pade SIGMUND na bojnom poqu.

ODIN USLI[I WEGOVU @EQU

DADE MA^MALOM SIGURDU

 

 

KOJI PO\E STAZAMA \EDOVA

SJEKU]I GLAVE NA[IH DU[MANA

DA BI JEDAN PUT UBIJEN U BOJU

BIJO POZVAN U ODINOV RAJ

^EKAJU] DAN BORBE SA DEMONOM

KOJI HO]E SVIJET DA UNI[TI...

 

 

 

 

Viking napu{ta podijum.

 
 
 
 
 
 
 

Na binu dolazi jedan Japanski kalu|er

obrijane glave i obu~en u sv{teni~ko kimono.

 

 

 
 
 
JAPANAC
 

 izanagi=japanski kaludjer

Pita te me

Od ~ega  SVET -posta?

Ko je tvorac nas qudi?

 

NAS NEVA@NIH

Kao pesak u vreloj

PUSTIWI.

 

 izanagi op japans

 

TVORAC NA[

BOG JEIZANAGI*

Sa svojom suprugom svilene kose

A usta kao jagode

Obadvoje izleglih

IZ KOKO[IJEG JAJETA*

 

BOG NEBAIZANAGI

BOGIWA ZEMQEIZANAMI

Bijahu jedno telo

Samo onom voqom

Koju BOGOVI poznaju

RAZDELI[E SE.

 

BOG IZANAGI

Draguqima i{aranim kompqem

Razdeli more

Na~ini ostrvo plodno

JAPAN!

 

JAPAN

CENTAR POSTANKA SVETA

CIVILIZACIJE

 

Posledwa se rodi BOGIWA VATRE

SPR@I BOGIWU ZEMQE

OZLIJEDI

SMRTNO RANI

 

U posledwem trzaju `ivota

Rodi IZANAMI JO[ DVA BOGA:

VODE

RATARSTVA

Da nama qudima `ivot sre}i

 

Klonuv{i BOGIWA IZANAMI

Strmoglavi se niz liticu nebesku

Pade na tlo JAPANA

 

Slomqena srca BOG NEBA

Tra`a{e BOGIWU ZEMQE

 

 

 

 

Na|e je

Kako raspadnuta

CRVIMA

Svog carstva

NESTAJE

 

BOG  IZANAGI

Poklopi provaliju stewem u`asa

Da spasi vje~nost nebesku

Od CRVA  zemaqskih

Razlu~iv{i za dovek

NEBO od ZEMQE.

 

Japanac napu{ta podijum.

 

 

 

 

 

 

 

TRE]I DEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUDI GOVORE

 

 

 

 

Na  pozornicu dolazi ^ovjek bez Vjere.

blackholebelch_big 

^OVJEK BEZ VJERE

 

 

 

 

  

 

f_606e3d66f3

   SLOBODAN SLOBODAN (2)aSLOBODAN SLOBODAN=b

   

^OVJEK BEZ VJERE

 

 

O BO@E !

Ti koji stvori iz ni{ta javu.

Ti koji plete{ konce zla i sre}e.
Nebeski divu.
Crvu drveta.
Ti.

 36111

A zna{ li?
Da pored nule, ti{ine
postoji putanja koja se nevidi.
Za{to oplakuje{ oblakom tugu?
Za{to zasmejava{ suncem nebesa?
Zar ti nije `ao; ~eqad i dugu?
koja se trnu, posle tvoga sme{ka.

 estrela

Bo`e opevani.
Bo`e iz ma{te.
Poka`i `equ celoga `ivqa.
Utrni jednom tu la`nu lampu.
Primi nas skupa u `al visine.

 

 

f_606e3d66f3

globe2

Nemisli da smo , opojni drogom.
Mirisom qubavi.
La`ima sre}e.
@ivot nam vredi koliko zrno.
Poka`i lice iz la`ne sene.

 

Ti se nepla{i nakaza na{ih.
Koji nam lik tvoj dade.
U istinu, svi smo `eqni `ivota.
Ne ~ini vi{e qudima jade.

  

f_606e3d66f3SVETO TROJSTVO f_606e3d66f3
 
 

Ti Bo`e ako postoji{.
Objavi re~i plotunom muwe.
Zagrmi stra{no, duni olujom.
Zapqusni opet potopom novim.

molpravilo 

Ja prvi Bo`e pla{it se ne}u.
Jer qubav smrti koju nam nudi{.
Danas il sjutra primi}u jedro.
Prihvatit zov, grudima i srcem.

 f_768427bea8

Bo`e po~uj, iz kaveza vapaj ~uj.
Beton i `eljezo okovi kleti.
Za{to mi Bo`e Ti `ivot dade.
Za{to mi neda{ mir smrti.

 jesusbendice

Po sto te puta imenom zovem.
A Ti se smije{ kroz prozor tame.

Ili me dobro ~uti nemo`e{.
Ili su ti dodijale te qutske {ale.

 IERIS KAO ANDEO NEBESKI - 1

Na visini u daqini.
Gde ni ma{ta put ne ume.
Tamo ~ami{, tamo trune{.
A qudi te tako vole.

 jesus-1

Si|i knama, mi smo la`.
U~ini nas pravom javom.
Zar ne~uje{ zvona crkve?
Zar ne~uje{ glas od hoxe?

 Image and video hosting by TinyPic

Ti postoji{ al daleko.
Te{ko je ktebi do}i.
Put je gladak poput leda.
Na po puta,kqu~a izvor.

logo_php 

@ivot daje} i uzima{.
Kakvu korist reci ima{?
Pu{ta{ javu, trne{ zvezde.
A na zemqi pakao je.

 

 

L' ATELIER DE LA LIBERTE

KRST PLAVIhanukkah78  mandalaani   HOLLY QURAAN
 
 

Tvoj sam rob.
Tvoj sam sin.
Da te tatom mo`da zovem.

Da li ~uje{ o~e moj?
Da li ~uje{ jecaj vrela?

 
 
 

A i ptice spomiwu te.
U hroktanju vetra ~ujem.
Tvoje hladne uzdisaje.

 

O~e si|i sin te zove.
Sin tvoj.
Sin bez svesti.
Sin tvoj.
Sin nebesa.
Od umora sav se topim.
Ho}u o~e da te vidim.

 

Samo jednom o~e do|i.
Cijo svijet bi}e boqi.
U me te svih ja molim.
Ja te o~e zbiqa volim.

 

Crna no} je davno pala.
A kod tebe vatra gori.
U tamnici telo strada.
Do|i o~e pa me vodi.

 

Za{to dade telo meni?
Kao {to ga zver ima.
Za{to pusti da mi du{u.
Vuku moji iste gra|e?

 

O~e do|i , ja te molim.
I ku}i me tad povedi.
Ovde vi{e `ivqet ne}u.
Ovde `ivot zrna peska vredi.

 

Slobodan Slobodan
Den Haag - 1977 Godine...

 

 
 

 

 

 

Na binu dolazi Isus, na glavi ima krunu od trwa .Iz ruku mu kapqe krv:

 

ISUS

 

@ivot tvoj jo{ je pupoqak

Od prvog trna koji te ranijo

Hteo bi nebo u podrum da skloni{

 

Zar nisi ~uo jecawe li{}a

Koga gaze jutarwi {eta~i

[uma zato BOGA ne kune

 

Od prvog trna koji te ubo

Na stazi `ivota gde tek puzi{

Pla~qivim glasom kune{ jutro

A tek {ta }e{

Za PODNE re}i

 

Udahni snagom datih ti plu}a

Poslu{aj vjetar koji sa juga

BUDU]NOST GAZI

STROJEVIM KORAKOM

 

^OVJEK BEZ VJERE

Ko si ti da tako zbori{ ?

Da li su o`uqci na tvome licu

Tragovi trwa od PODNE

Il JUTRA

Mo`da tvrdi{ da si SVJEDOK

Tako|e:

SUMRAKA BIJO

 

ISIS

 

Moji o`qci kidaju} ru`e

U ba{tama drugih `vota

Vidim

Da O^I tvoje vide

VJERUJ!

Ja sam tek svjedok JUTRA

BIBLIJU SVETU OBA ZAVJETA

Umjesto jastuka stavqam pod glavu.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Zna~i pupoqkom kojim me nazva

Ako }u jednom cvijet postati

Uz liticu `ivota posutu trwem

Na kraju dana li~i}u na sito

^EMU ONDA OBA ZAVJETA ?

 

ISUS

 

Sito su qudi zbog br{na stvrorili

BOGOVI SIJU KROZ SITO DUH

Vjeruj da rupe na takvom situ

OTPATKE NE PROPU[TAJU

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Slu{aju} vjetar tada sjeverac

Kako crepove pro{losti moje

OBARA

Tvoje misli

DAJU MI NADE

 

Tog momenta na binu otr~a \AVO. Odgurnu sna`no ISUSA na stranu ma{u}i sa upaqenom bakqom.Onda obgrli ^ovjeka bez Vjere i sarkasti~no veli...

 

\AVO

 

Kuda }u ?

Ha! Ha! Ha!

Kad su tvoji klanci neprohodni

 

I `edno ~eznem za slobodom .

^ujem i ja kako li{}e je~i

Ha! Ha! Ha!

Poga`eno tvojim nogama

Dok si prolazijo stazama pro{losti.

 

\avo bakqom pokazuje prema Isusu:

 

Jecawe li{}a !

Ha! Ha! Ha!

Vaqda od ki{e tvojih sje}awa

^ujem i ja muziku jutarweg vjetra

Kako strojevim korakom

Misli mi u budu}nost

MANIPULIRA

 

\avo sa blagim tonom obra}a se ^ovjeku bez Vjere:

 

[ta si zino?

Ko provalija BESKONA^NOSTI!?

Neslu{aj muziku wegovih misli

Hiqadama majki i crno je zavijo

ON ISUS !

PIJAVICA QUDSKE KRVI

U tople letwe dane

MRAZOM PRETI

HA! HA! HA!

A ~emu to? Molim lepo !?

 

On kleve}e Da zakon moje zubqe

JEDINO ZLU JE PUT

HA! HA! HA!

MOLIM LEPO !?

 

\avo ponovo povisi ton:

 

RO\ENI NA U@ARENOJ LOPTI

VRLINA ZLA NAM JE HRANA

U ORGIJAMA SPLETENIM U KLUPKO

^OPOROM OTROVNIH ZMIJA

JA MRZIM SVETLOST

MRAK MI JE VJE^ITA HRANA

POSLU[AJ UZDAH SJEVERNOG VJETRA

 

^ovjek bez Vjere otrgne se od \avola gurnuv{i ga na stranu dograbi buktiwu koju \avo bi ispustijo:

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Pje{~anim svodom pustiwe

Puze}i pola `ivota

Imo sam prilike ~esto

Hranit se tvojim vjetrom

BOG mi je svjedok jedan

Gadim se tvoga duha.

 

Tog momenta ^ovjek bez Vjere baci buktiwu na \avola koji pani~no pobje`e sa bine. Isus napu{ta podijum.

 

Na binu dolazi Gr~ki filozof Sokrat*. Odeven u staro gr~ku no{wu filozofa, rukom pokazje na rasko{no ukra{enu pozornicu:

 

SOKRAT:

 

Koliko stvari ja ovde vidim koje meni nisu potrebne

 

Sokrat pokazije rukom na publiku:

 

A vi dole?

Da vi tamo u tami

Vama je lak{e

Tama vas pro`dire.

VJERUJETE LI VI JO[ UVEK DA BOG POSTOJI ?

IDETE LI VI JO[ UVEK NEDEQOM U CRKVU?

Onda Sokrat podi`e obe ruke iznad sebe:

^OVEK BIVA VO\EN PO STRUKTURI. ON BIVA VO\EN ONIM ^IME ON U SVOJOJ MA[TI PRIZIVA.”

Sokrat se obra}a ^ovjeku bez Vjere:

 

Ti koji jo{ nisi okusijo sapuna

I o{tricu britve

Kom jo{ uvek brada

Glatka kao u cure

Borbu sa prirodom vodi.

JA SAM ISPIJO NAPITAK KUKUTE*

Nazdravqaju}i pokoqewima.

 

BJE@I !

Dok jo{ mo`e{

Od tra}a kafane i ~ar{ije

Ja sam protivnik "ABORTSA

Gde drugi tvoj DUH vade

Rodi svoj DUH

ILI POPI NAPITAK KUKUTE.

 

Sokrat  pokazuje obema rukama prema publici:

VIDIM !

Jo{ ista tema sveta nije se promenila

Jedino svi qudi druga~ije haqine nose.

 

Da i vi tamo u mraku

Gledaoci ste vje~ite propasti

QUDSKE SLABOSTI

Va{im re~ima tobo`e

QUDSKE SUDBNE.

 

Sokratus napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

^itah davno u nekim starim

Kwigama Gr~kim

Da on Sokrat

Skitnica Atine

Ispi napitak ta{tine

 

O wemu samo tra} `ivi

HTEO JE DA POMOGNE PRI PORO\AJU DUHA.”

 

Na binu dolazi Gr~ki filozof Plato*

 

PLATO

 

 

 

Kako vidim !

Svi smo uzalud `iveli

ZNOJILI SE

NAPIRALI

Vama poruku da po{aqemo

Da nastavite tamo 

Gde smo mi stali

 

Zato jo{ jedanput

OPOMIWEM:

 

Ja sam gledalac svih vremena , celog postojawa.

Ubacivawe nove sorte muzike, mora se spre~iti , zato {to ona celu dr`avu u opasnost vodi, jer stilovi u muzici nemogu nikad tokom svirawa da se {timuju, da samim tim najva`nije politi~ke baze ne ugroze.

O pravoj jezgri moga znawa nepostoji bukvar od mene pisan i nikad taj ne}e postojati, jer ovo nedopu{ta sebi kao druge stvari , koje ~ovjek nau~iti mo`e, pi{u}i o tome uxbenike, nego iznenada se rodi, kao da iz jednog oblaka muwa sevene i pogodi svetlo{}u u du{u koja se tog momenta i nadaqe sama PROSVETI.

 

Plato napu{ta podijum

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Pre se sviralo na liri

Duvalo u trube

Udaralo prstima po klaviru

 

DANAS!

Danas lupamo o kante

Zve~imo ~aktarima koje su krave nosile

Udaramo prstima o dowu usnu.

 

Na binu dolazi Gr~ki filozof Aristotel*.

 

ARISTOTEL

 

^ovjek je jedna dru{tvena tvorevina , za svoj opstanak i usavr{avawe on je primoran da `ivi  u zajednici sa drugima.

Duh je besmrtan, on se neraspada istog momenta kao i telo.”

 

Aristotel napusta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Do{lo je vreme kad ~ovjek

Radije sa PSOM u zajednici `ivi

DANAS NEZNA[

Ili je ~ovjek PAS

Ili pas ^OVJEK

MO@DA OBA U ISTO VREME.

 

Na binu dolazi Gr~ki filozof Epikurus*.

 

EPIKURUS

 

NU@DA STVARA BOGOVE.

 

Epikuris napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Ne samo nu`da puni crkve

U na{oj du{i tiwa `i{ka duha

Ko god ho}e mo`e

VATRU DA UPALI.

 

 

Na binu dolazi prorok Mojsije* , nosi dve plo~e zapovijesti.

 

MOJSIJE

 

Mojsije predikuje:

 

Gore na planini SINAJI

Bog vam je dao ove zapovijesti:

 

JA SAM BOG TVOJ, KOJI SAM TE IZVEO IZ ZEMQE MISIRSKE IZ DOMA ROPSKOG.

NEMOJ IMATI DRUGIH BOGOVA UZA ME.

NE GRADI LIKA REZANA, NITI KAKVE SLIKE OD ONOG [TO JE GORE NA NEBU, ILI DOQE NA ZEMQI, ILI U VODI ISPOD ZEMQE.

NEMOJ IM SE KLAWATI NITI IM SLU@ITI , JER JA SAM GOSPOD TVOJ BOG RAVNITEQ , KOJI POHODIM GRJEHE OTA^KE NA SINOVIMA OD TRE]EG DO ^ETVRTOG KOQENA, ONIH KOJI MRZE NA MENE:

A ^INIM MILOST NAD TISU]IMA ONIH KOJI ME QUBE I ^UVAJU ZAPOVIJESTI MOJE.

NE UZIMAJ ZALUD IMENA GOSPODA BOGA SVOJEGA  . JER NE]E PRED GOSPODOM BITI PRAV KO UZME IME WEGOVO UZALUD.

SJE]AJ SE DANA OD ODMORA DA GA SVETKUJE[.

PO[TUJ OCA SVOJEGA I MATER SVOJU, DA TI SE PRODUQE DANI NA ZEMQI KOJE TI DA GOSPOD BOG TVOJ.

NE UBI.

NE ^INI PREQUBU.

NE KRADI.

NE SVEDO^I LA@NO NA BLI@WEG SVOJEGA.

NE PO@ELI KU]E BLI@WEGA SVOJEGA, NE PO@ELI @ENE  BLI@WEGA SVOJEGA, NI SLUGE WEGOVE, NI SLU[KIWE WEGOVE, NI AUTO WEGOVO, NI [TEDNE KWI@ICE WEGOVE, NITI I[TA [TO JE BLI@WEGA TVOJEGA.

 

Mojsije recituje:

 

Ja sam

IZRAJELAC

JEVREJIN

JUDA

Mrzak svima ko BOGA mrzi

 

Ja sam onaj JEVREJIN

Kog vi

U AU[VICU

BERGEN BELSENU

JASENOVCU

 

GASOM TROVASTE

Ja sam JEVREJIN

Kog vi jo{ uvek

U KAM^ATKI

MORDAVIJI

QUBQANKI

KONCENTRACIJONIM KAMPOVIMA I LUDNICAMA SOVJETSKIM

MU^ITE I SMRZAVATE.

 

Ja sam JEVREJIN

KOGA U JERUSALEM NEPU[TATE

 

MOJ JERUSALEM

JEVREJSKI JERUSALEM

MOG OCA JERUSALEM

 

HRI[]ANI !

MUSLIMAN !

A I VI BEZBO@NICI !

 

BIJO SAM JEVREJIN JERUSALEM JE BIJO MOJ

JA SAM JEVREJIN JERUSALEM JE MOJ

UVEK ]U BITI JEVREJIN JERUSALEM ]E UVEK BITI MOJ

Koga mi dade

BOG JAVE

 

Mojsije pjeva HIMNU Izrajela – NATIKWAH:

 

Dok god  u srcima duh  JEVREJSKI `ivi

Ne}e oko nade po~inuti na isto~nu

Stranu da gleda

Jo{ nije na{a nada odletela

Nada vjekovima duga

Da kao slobodan narod

U na{oj zemqi `ivimo

ERETS TSION I JERUSALEM

 

Mojsije napu{ta podijum

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Bibliju svetu oba zavjeta

Umesto jastuka stavqam pod glavu*.”

Govora{e onaj drugi

Tako|e JEVREJIN

SIN OD BOGA po vama HRI[]ANI

SIN OD STOLARA po vama JEVREJI

ISUS NAZERET]ANIN po Vama NAU^NICI

 

Ista RU@A mirisom svojim

Noseve na{e razli~ito dra`i

Jednima miri{e i `ivot daje

Dok drugi tvrde SMRDI KO GOVNO.

 

ISUS I MOJSIJE OBADVA RU@E

IZ VRTA BO@IJEG.

 

 

 

 

Na binu dolazi Cezar Nero, sa par svojih pratilaca u ruci dr`i jednu malu liru , svira i kre{tavo pjeva:

 

NERO

 

Ko jo{ nije moj glas slu{o

Zbog kog SLAVUJ qubomorno pla~e

Ja sam glavom

CEZAR mo}nog Rima

Onog starog

Kasnje spaqenog

 

DA SPAQENOG

 

Moja slava

Svima zavidnim

Veliki trn u oku je

 

Ja proslavqeni pjesnik

Mo}ni CEZAR

SLAVNI NERO

 

Da mi je onda u moje ruke

Umesto vatre

ATOMSKA BOMBA BILA

 

VERIJ TE MI

NEBIH JA ZAPALIJO SAMO RIM

NEGO NI VI GLEDAOCI

SADA NEBI BILI

 

Savetnik Nerove prawe Tegelins*, lukavo ulizuje se:

 

TEGELINS

 

DA! NERO JE BIJO

I OSTAO GENIJE.

 

Drugi savetnik Nerove pratwe Petronius* smelo i o{tro:

 

PETRONIUS

Veliko zlo Nero je na~inijo

Zato smo svi krivi

Najve}e zlo ~ine oni

Koji muziku ludaka slu{aju.

 

Rimqani napu{taju podijum

 

^OVJEK BEZ VERE

 

Nero je cezar - @IVEO CEZAR

Nero je ludak - @IVEO LUDAK

 

Iz usta bez duha pokoqewa grme

 

Samo Petronius smelosti ima{e

S’jeku}i vene

PORUKU DA [AQE

POKOQEWIMA

Ne od straha

Ve} SMR]U

OD ZLA DA UTE^E.

 

Na binu dolazi Buda* obu~en u  pocepano svileno ruho.

 

BUDA

Bijo sam cvet ~uvan u vrtu

Wegovan i zaqevan limunadom

Prste i vrat

Kit{e mi

DRAGIM KAMEWEM

 

Moj otac silni KRAQ

Ponosa{e se mojim telo

Dok jo{ beba bijah GOVORA[E

 

Ovaj moj dragi sin

Bi}e lava zemqe

Pred wim }e da drhti

Drvqe i kamewe.”

 

U vrtu dvora gde rastijah

Bijahu samo

PTICE I CVE]E

 

Divih se daru svemo}nog BOGA

Da nama qudima RAJ dade

 

Pobjegoh jednom iz vrta o~eva

Tek tada vidjeh CVET @IVOTA

Milijone RU@A kosom poko{enih

LIJEPIH

MIRISNIH

TU@NIH

 

Pro{etah tada tim BUWI[TEM

Kako ga moj otac zva{e

Tad zbacih sa sebe zlato i svilu

Obukoh trawe jednog prosjaka

 

U ba{ti dvora moga oca

Koga visoki zidovi ~uvah

BJE[E RAJ

BJE[E DIVNO

DA MOJE O^I OSLIJEPI[E

 

Tek kada PROSIJAKOVE trawe

Po mom telu miris prosu{e

POGLEDAH NANOVO

^UH PONOVO

Kako me poqa poko{nih RU@A

Gladnim licem pla{qivo zovu.

 

Nikad se vi{e oprostit ne}u

Od zadaha

TRAWA PROSJAKOVIH

Jer svaka RUPA na ovom rubqu

OD DRAGOG KAMENA VREDNIJA JE.

 

Buda napu{ta podijum

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Taj zadah prosjakovih trawa

Jednom princu po~ast ~ine

Dok vi dole GLEDAOCI U MRAKU

Jo{ uvek parfimu

KLAWATE SE.

 

Ovaj BUDA koji kroz pro{los

Opomenu svima

SLA[E

Jo{ uvek suznih o~i

OTRGNUTE RU@E

ZAQEVA.

 

Na binu dolazi prorok Muhamed* obu~en u ode}u islamskog sve{tenika.

 

MUHAMED

ALAH ! ALAH ! ALAH !

Moj PUT

VIJUGAV

PROSUT

 

Ponekad posrne{ nogom o kamen

Takvog kamewa na svim putevima ima

 

KAMEWA

TRWA

ALI I CVE]A

 

Putovati bilo kojim putem

Kao modrice spoticawa

Tako miris zinulih ru`a

Svakom putniku to je sudbina

 

U zemqi peska vreloga sunca

Jo{ kao de~ak Koze ~uvah

Sretah putnike

JEVREJE

HRI[]ANE

Putuju} stazom gotovo istom

Prepirku wihovu nosa{e vjetar

Da ja ~oban POSTIWSKO DETE

Po wima BOGA nemam

 

Moja rodbina Od krvi i duha

Klawa{e se zakonu opstanka

Mladog i jakog ko brdo

O`eni{e me udovom starom

Starom ali bogatom

Govora{e moja rodbina

MUHAMEDE ti si sre|an

 

Pje{~ani madrac sure pustiwe

Zvezdani jorgan svemo}nog neba

Zameni{e mi svilom i pamukom

 

A uzice lanenog konpa

Skojima koze na pa{u vo|ah

Okova{e na vrat moga tela

Te{ki sin|ir od suva ZLATA

 

^ISTO ZLATO AL IPAK SIN\IR.

Ona udova

DEBELA

BOGATA

 

Bogata pra{inim ovoga sveta

Pokrepqena gladnom halapqivo{}u

Moje }oraverodbine

]ORAVOG NARODA

Htede da ispije posledwu kap

@IVOTA VODE

U VRELOJ PUSTIWI

 

Legoh ponovo na madrac pje{~ani

Pokrih telo zvezdanim nebom

U snu mi do|e GABRIJEL NA ZEKANU

Pru`i mi zavjet pisan od BOGA

 

TI MHAMED pustiwsko dete

Koji odbi svilenu la`

Koji prezre od zlata lance

U IME BOGA

EVO TI ZAVJET.

Prikupi sve zalutale ovce.

 

Kada se sjajnom sun~anom niti

Zvezdani svod istopi

I jutarwu radost pje{~ane pustiwe

U hour ptice najavi{e

Trgnuh se iz sna sastanka sBOGOM

Ali u ruci DR@AH ZAVJET.

 

Sada stazama ka JERUSAEMU

Susre{ }e{ nove rane putnike

Koji posr}u} o isto stewe

Po kojima JEVREJI I HRI[]ANI gaze

SBLAGOSLOVOM ALAHOVIM

ZDRAVO TI NAZIVAJU.

 

Muhamed napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

U svim srcima zemaqske naprave

Koju BOG ~ovjekom nazva

Kli~u vrline ~e`we za sre}om

Ni{ta mawe i kod bra}e MUSLIMANA

 

Na proplanku planinskom

Gde se sunce kupa

MJESTA JE CVE]U SVAKOJAKIH BOJA.

 

Na binu dolazi Ruski car Vladmir*.

 

CAR VLADIMIR

 

Duge zimske no}i bijahu stepama

Ko nije muziku vjetra

I pjesme zavijawa gladnih VUKOVA

Ispijaju}i vrelu votku

U zagrqaju divnih `ena

SLU[AO

Boqe bi mu bilo- da se ni rodijo nije.

 

U moje vreme kad Rusijom golemom

BOG TORA VLADA[E

Bijahu takve no}i

Sve dok ~udom

Neki zov u mojoj du{i

ZAPRETI

Da odbacim tradiciju barbara.

 

Poslah zato ~etiri vazala

Na sve strane sveta

 

DA SLU[AJU

DA GLEDAJU

I DA MI JAVE

 

Do|e prvi iz zemqe Himelaja

Sretah sve{tenike glave obrijane

Obu~ene u `uto ruho

Nekog BUDU spomiwahu

Carstvo nebesko jedino primiti mo`e{

Odrekni se zlata

DRAGOG KAMEWA.”

 

Drugi vazal pohode} Jerusalem

Re~e ni{ta boqim glasom

Carstvo nebesko primiti mo`e{

U ime jedinog BOGA JAVE

Kloni se pi}a

Krme}eg mesa

Jednu `enu dr`ati mo`e{.

 

Tre}i vazal kro~i smelo

Mani se pi}a

Krme}eg mesa

Ali `ena koliko ti voqa

Mo`e imat tvoja du{a gre{na

Tek onda mo`e{ u ime MUHAMEDA

Primiti carstvo svemo}nog ALAHA.

 

Tad kro~i predame ~etvrti vazal

Bijo sam care svih mo}nih RUSA

U dalekoj zemqi pokraj RIMA

Video sam tamo BOGA PRIKOVANOG

Poruku PAPE nosim ti vjerno

Mani se pi}a

Jedi krme}eg mesa

Samo jednu `enu imati mo`e{

 

Uz put sam ~uo sveti CARE RUSA

Da u CARIGRADU istog BOGA slave

Wihova poruka glasi ovako

Pozdravi CARA sih mo}ni RUSA

Vreme je povratku na presto pradedova

On mo`e piti koliko mu voqa

On mo`e jesti krme}e meso

@enit se hiqadu puta

Sve grehe wegove

PLATIJO JE HRISTOS”.

Taj glasnik ~etvrti

Prava Ruska du{a

Otjera TORU na{eg starog BOGA

PRIMISMO HRISTA IZ CARIGRADA

 

Car Vladimir napu{ta podijum

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Ugasiti ~e`wu `e|i

Gutqajima ilizija

Zavarati pomam IDA

Zavarati samog sebe.

 

 

 

 

 

Na binu dolazi Martin Luter*.

 

MARTIN LUTER

 

Piju}i vino

Koju ISUS svojom krvqu nazva

Na{i trbusi bijahu nabrekli

Li~ismo na vampire

Zaboravismo jecaj HRISTA

I pla~ djece i `ena u Rimskoj arena

Kako ih NERO zbog zabave

LAVOVIMA

I gladnim TIGROVIMA

BACA[E

 

Pjevasmo pjesme po manastirima

Lomismo hleb telo HRISTOVO

Ali najvi{e vremena provedosmo

Piju}i vino ko krv VAMPIRI.

 

Zato sam smelo u ime HRISTA

Odvrno slavine svakojakih vina

Ne da odlijem krv SPASITEQA

Ve} da spasim pijane glave

 

Moja je @eqa druga~ija bila

Ne da razlu~im ovce jednog BOGA

Koje se sad BODU I KOQU

Nego da skupa trezvene glave

SPROVODE BO@IJU VOQU.

 

Martin Luter napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

Putuju} bosim nogama Judeje

Ru{e}i tada du}ane u crkvi

Pita{e jednom neko GOSPODA.

RAVI ! Iza nas ide jedan nepoznati.On nije sa nama.

Koji u tvoje ime ~ua ~ini. [ta moramo o wemu misliti?”

ISUS se nasme{i qudskoj maloumnosti.

Ko u moje ime i u ime mog OCA  koji je na nebesima carstvo nebesko pripvijeda nije protiv vas SA VAMA JE.

 

Na binu dlazi Karl Marks*.

 

KARL MARKS

 

IMPERIJALISTI

KAPITALISTI

KRVOPIJE

 

Bog vam je zaklon ne zakon

ALI BOG NEPOSTOJI

 

RADNICI

STUDENTI

SEQACI

SVI POTLA^NI

Uzmite ponovo motiku i toqagu

Udrite po svakom

UGOJENOM GADU

 

Karl Marks napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Od r|e ~elik

TREBA

Debelim premazom farbe ~uvati

Tako MOSTOVI

Koji spajaju

PROVALIJE

SVETOVE

Bezbedno godinama prkose vremenu

A I QUDIMA

 

R\A

OVA NOVA R\A

Koja podmuklo

KOMUNZAM SE ZOVE

Mostove na{e BUDU]NOSTI

RAZARA

Ako ve} nije sve  i uni{tila.

 

Gvozdeni most spaja dve provalije

Kojima prolaze mnoge generacije

 

A ^OVJEK JE MOST VJE^NOSTI

Wegovim truwewem

NE]E [TAFETA

Koju od PRA^OVJEKA uporno nosimo

KBOGU

NIKAD SVOJ CIQ STI]I.

 

Na binu dolazi Fredrich Engels*.

 

FREDRIH ENGELS

 

Metalni JARAM

VUCITE VOLOVI

Orite zemqu KAPITALISTA

 

Masnice bi~a

Bolove u`asa

DOKLE DA TRPITE?

 

Ili orite bez re`awa

Ili ko qudi sebe cenite

 

^emu strah {a~ice gwida

Koji jaram nama name}u

 

Mi nismo VOLOVI

Ve} smeli QUDI

DELE]I PRAVEDNO ZNOJAVI HLEB

 

@IVJELA REVOLUCIJA

@IVEO KOMNIZAM

SMRT KAPITALIZMU

 

Fridrih Engels npu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

I ovaj cvet iako kopriva

Tvoriteq je mora krvi

 

Nismo gluvi ali smo }oravi

U kwizi novoga zavjeta PI[E:

Do}i }e vreme , kada }e hiqadama la`nih profeta ustati.

Tvrdi}e

JA SAM SPASIEQ

NE NIJE ON

JA SAM

NESLU[AJTE WIH ONI LA@U

JA SAM

 

Milijoni vas zato }e stradati. I samo onaj ko zov moga OCA koji je na nebesima do posledweg momenta slu{a BI]E SPA[EN.”

 

Na binu dolazi Lewin*.

 

LEWIN

 

Prognan lutah svetom

Sretah druge prognate

@eqa mi bi

MIR DA NA\EM

Sebi i drugim prognanim.

 

Da moje re~i

Sad drugi zbore

ONAKO kako to wima godi

NIKO NEMA PRAVO

MENE DA KRIVI.

 

Lewin napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Ki{a padne iz navrela oblaka

Upije je `edna zemqa

Poto~i}i ponesu tad ~istu vodu

Nose je  ve}i potok

Par takvih potoka - ^INE REKU.

A sve reke teku u jedno MORE

 

TO ISTO MORE IMA HIQADAMA IMENA

ONO ^UVA KI[U DA SE NE POKVARI.

 

Na binu dolazi Hitler.

 

HITLER

 

Ja sam SVETLOST

Ja sam PUT

JEDINO KROZ MENE BI]ETE SPA[ENI

 

Da li ste ~itali MOJ KAMP?

Ti prokleti JEVREJI

Svemu su krivi.

 

Na binu dolazi iznenada Staqin , dere se:

 

STAQIN

 

Nevjerujte mu

On je LA@OV

Ja sam SPASITEQ

Jedino kroz mene

BI]ETE SPA[ENI

 

SMRT LA@OVU

SMRT NACIZMU

 

Hitler prete}i:

 

HITLER

 

TI SI LA@OV

SMRT LA@OVU

SMRT KOMUNIZMU

JEVREJI SU SVEMU KRIVI.

 

Staqin se malo zamisli a onda lkavo sme{e}I se:

 

STAQIN

 

Ima{ pravo prijatequ stari

U zabludi `ivjesmo vekove

Za{to da se zbog zveri koqemo

Kad obadva PRIJATEQI bismo

Pru`i ruku na{eg pomirewa

Da pijemo iz istog bokala.

 

Hitler pru`a ruku Staqinu. Grle se i qube pa onda u jedan glas:

 

HITLER I STAQIN

 

JEVREJI SU ZBIQA

SVEMU KRIVI

 

Hitler i Sraqin zagrqeni napu{taju podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Smejete se

OSU\UJETE IH

Do nedavno

SLAVILISTE IH

 

Za nedela po~iwena

Svi smo krivi

SVI

 

XORX VA[INTON rekao je.

Da do bezpromqewivih prava ~ovejk mora u SLOBODI da `ivi i da te`i SRE]I i da ako vlada tim pravima na put stane DA NAROD PRAVO POSEDUJE TU VLADU DA ODBIJE ILI NASILNO SKINE”.

 

Na binu dolazi Sigmund Freud*.

 

SIGMUND FREUD

 

Korakom ~vrstim

Ozbiqna lica

Iz o~iju wegovih

Varnice tuku

Komandu gromku

Dava{e VO\A

~oporu prvih

^OVJE^IH MAJMUNA

 

Ali ga ipak

{~epa{e ruke

Svojih sazrelih

za `etvu sinova

koji ubistvom

svoga OCA

navikli urlikawu

STRAHOPO[TOVAWA

Tra`ahu ne{to

Iznad oblaka

Pa ga prozva{e

Imenom BOG.

 

Sigmnd Freud napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Video VUK pun mesec

Pa zavija u preriji

Gladan je VUK

MESEC bi pojeo

 

Video PAS pun mesec

Pa zavija u avliji

Gladan je PAS

VUKOV MESEC bi pojeo.

 

Na binu dolazi Karl Gustav Jung*

 

KARL GUSTAV JUNG

 

Bio sam slep

Vjerovao u Freda

Mog u~iteqa

Moju zabludu

 

Zato {to nikog

Nena|osmo u SVEMIRU

To nije dokaz

Da BOGA nema

Ili IMA

 

VJERA je ne{ta

{to telo nezna

Ali ga DU[A

Dr`i na dlanu

Dr`i u pesnici

Dr`i u zagrqaju

 

Gubitkom VJERE

Gubimo SVETLOST

VOQU i QUBAV

Bivamo STOKA

 

Ko u{i ima

Neka me slu{a

VERA U NE[TO

NA[A JE HRANA

 

Karl Gustav Jong napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Li`u}i dlanove

~ak tabane

Ko zna mo`da i zadwicu

Za `ivota Fredova

To bi otmeni Doktor Jong.

 

Kad magarcu

Gospodin crkne

Wi{ti MAGARAC

Da najavi svoje PODNE.

 

Na binu dolazi Albert Ajn{tajn*.

 

ALBERT AJN[TAJN

 

Brzina svtlsti je trista hiqada kilometara u sekundi

Svaka `i{ka koja nebo krasi

DOHVATQIVA JE

TORIJA RELATIVITETA.

 

Albert Ajn{tajn napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

U proqe}e jabuka cveta

U qeto raste

U jesen beremo je

Da bi se hranili

TOKOM HLADNE ZIME.

 

Na binu dolazi Tito*.

TITO

 

Postao sam o bravara

Vladar tvoje zemqe

Patio sam

Borijo se

Tebi BUDU]NOST da dam

 

Ginuli smo kao pqusak

Nije nam bilo `ao

ZNALI SMO

TEBI BI]E BOQE

 

Jo{ }emo ginuti

Boriti se

Ne}emo klonuti

TEBI

I SVIMA VAMA

Moji ladi

Da bude kao BO@IJI RAJ

VA[ TITO

 

Tito napu{ta podijum

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Dragi predsjedni~e

OBE]AVAM

Da nikad vi{e ne}u

Vala pa i da ade glava

Vala pa da izgubim

Ono {to nemam

A HTEO BIH

I ono {to sam stvarijo

ULIZJU]I SE

Vala i zbog toga

OBE]AVAM

 

Da nikad vi{e ne}u

NASJESTI TVOJIM

BEZVEZNIM

GLUPIM

NADUTIM

BEZOBRAZNIM

KRIMINALNIM

LA@NIM

UGLA\ENIM

ZAJEBANIM

ALI MASNIM

VALA NAJ MASNIJIM

SAVETIMA

 

TVOJ ^OVJEK BEZ VJERE

 

Na pozoricu dolazi Dra`a Mihailovi}

 

DRA@A MIHAILOVI]

 

Jecaji HRISTA SPASITEQA

I na{eg SVECA SAVE

Zakonom CARA DU[ANA

I hrabro{}u MILO[A BLI]A

Koji raspori MURATOV drob

Ne`ale} svoga `ivota...

 

Juna{tvom MARKA KRAQEVI]A

Koji brawa{e SRBSKI rod

Svakom ranom STARINE NOVAKA

I bolovima MALOG RADOJICE

Kom Turci nokte ~upa{e

 

Mrkim pogledom CRNOGA \OR\A

Neustar{qivo{}u OBRENOVI] MILO[A

Obadva zbog SRBSTVA palih.

 

Zlatnim perom VUKA KARAXI]A

Dijamantskim mislima VLADIKE WEGO[A

Koji SRBSTVO do neba podigo{e

 

Patwama KRAQA PETRA PRVOGA

I svim ranama BORACA SOLUNA

Patwama KRAQA PETRA DRUGOGA

I svim ranama BORACA RAVNOGORACA

KOJI PADO[E BRANE]I SRBSTVO

 

Zbog svega toga

Oteh strah gologa `ivota

OSTAH U [UMI NARODA SVOG

DA GINEMO PO TRADICIJI

 

Kur{umi :

WEMACA , BUGARA , MA\ARA, ALBANACA

Koji proli{e more SRBSKE KRVI

Nebijahu bolni

KAO KUR[UMI

Na{e bra}e

HRVATA i KOMUNISTA

 

SVAKA KAP PROLITE SRBSKE KRVI

PROKLIWE TE DA JE NEOBRUKA[.

 

Dra`a mihailovi} napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Bolovi wihovi

Bolovi rana tvojih

Koji pogodi{e kur{umi Slobode

Kako nas djecu PITA[E

Vjeruj mi

BOLE ME.

 

Na podijum dolazi Gichn Funakoshi* obu~en u karate kimono , radi jednu karate katu* HEIAN GODAN* i onda recituje:

 

GI[IN FUNAKO[I

 

Korak po korak

Zenkutsu Dachi*

 

Blok po blok

Shuto Uke*

 

Udarac po udarac

Oi Zuki*

 

To su pokreti

Telesne snage

Koji ~oveka

Ka nebu vode

 

KARATE*

To je ru~ak du{e

KARATE

To je san du{e

KARATE

Na{ je put `ivotu

 

Funakoshi napu{ta podijum

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Letjeti

Hteli smo od postanka

Ali krila

BOG nam ne dade

Ti si nas nau~ijo

Bez krila letjeti.

 

Na bin dolazi jedna lepa djevojka obu~ena u modernu ode}u.

 

QEPOTICA

 

Posle MRAZA I SNEGA

Prvi cvet

QUBI^ICA

Sme{i se prkose} zimi

Nahrani se wenog mirisa

 

Qepotica napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Protkanom proslo{}u

Nalik na perziski }ilim

Ruwavih vremena

MINULIH

A i{aranih svim bojama

Pa i `utom

KAO JAGOR^EVINA

A pitkom

KAO STUDENA VODA

Iz OKA izvora

IZNIKLA SI

PROSULA SE

PROCVETALA

 

A voje pletenice

Tako|e protkate

Svilenim koncem

Krase ti qupku glavu

Nalik na QUBI^ICU

Onako usamqenu

Tek usu|enu

Da se pomoli ispod

Posledweg belog omota~a

Surove na umoru

ZIME.

Tvoj pogled

PLAVIH

NEBESKIH O^I

Zasenijo mi pamet

Pa samo balim

 U prazno gledam

 

Da nisi bila tako usamqena

I da ja nisam bijo taj

Koji te otrgnuh kao prvi cvet

Mog `ivotnog buketa

VJERUJ

Jo{ uvek bi balijo

I nebih priznao da je to

Od STIDA

Nego bih kao

MANGUP

LA@OV

LOPOV

Jo{ uvek ~ekao da se sneg

Potpuno otopi

 

Ali tada tvoju

QEPOTU

MIRIS

Ukralo bi ostalo

PROQETNO CVE]E.

 

Na binu dolazi druga qepotica

 

DRUGA QEOTICA

 

Ja prestavqam `enu EVU

Onu na{u MAJKU RAJSKU

Protjeranu zbog ISTINE

Kad nam o~ne kapke ODVI.

 

Qepotica napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Li~ila si na jabuku

A sad si odba~en

OGRIZAK

A kako ti je onda divno mirisala

KO@A

I nokti ti tada bijahu modri

MO@DA SE VARAM

Jer je bila ZORA

A crveni lak bija{e izvjetrijo

Dok sun~ani zraci spali{e tvoje obraze

I pretvori{e tvoju glatku ko`u

Koju sam danima balijo

U VJE^ITU BRONZU

 

Postala si SPOMENIK mog sje}awa

Tako|e dosadna GROBNICA mojih patwi

Da li si zbiqa bila java?

 Ili me je zapqusnula

ILUZIJA LA@I.

 

Tre}a qepotca dolazi na binu:

 

TRE]A QEPOTICA

 

Zato {to sam krala

KOM[IJINE TR[WE

{aputahu zli qudi glasno

Da mi je haqina

Ona pocepana na PLOTU

Krade}i VO}E lepog kom{ije...

A ti bar ZNA[

DA TELO TRAGOVA NEOSTAVQA

Ipak zli jezici laju

JEBE SE KO KOBILA.

 

Qepotica odlai sa podijuma.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Pi{em ti slovo po slovo

Zalivam ih

SUZAMA

UZDAHOM

Ovim posledwim ko GROMOM

A suzama

Ko jesewom KI[OM

 

Pi{em ti pismo bez re~i

Da ovo pismo

Koje samo no} u mojoj }eliji ~ita

 

Ti si zagrqena jorganom sre}e

Toplih re~i

USANA

Koje te bale

ZNAM

Nemoj zbog toga

Jorgan

Wegove }elave glave kriviti

A zato te progawa SAVEST

BUDI SRE]NA DA JE IMA[

 

KA@EM TI

Da slova zalivena SUZAMA

NABREKNU

Ko krastavci posle ki{e

 

U }o{ku moje }elije

U KOM ]O[KU?

Kao da to stvar mewa

Od vlage jesewih suza

Poniko{e

OTROVNE PE^URKE.

 

Na binu dolazi jedna mlada `ena  naru~j nosi jedno dete.

 

@ENA

 

Sadijo si vinograd

Rodih ti sina

A ti kao DUGA

Spr`ena SUNCEM

Od prvog zraka

Na{e SRE]E

POBE@E

ZA[TO SI ME ONDA LAGAO?

 

@ena napu{ta podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Ostavi me

Onako kako si me prona{la

I nepla~i za na{im u`ivawem

Beru}i kupine u jesen

Radije se sjeti proqetnih tre{awa

ONIH NAKISLIH

Ali zrelih kao tvoje usne

I vri{tawa rawenog jelena

Koga sam ustrelijo iz razonode

Tebi da poka`em

KAKO SAM JA ETO VE[T STRELAC

 

Zaboravi la`i i obe}awa

Ta divna velika kola

MOJE STOSPRATNICE

Kao i to da }e{ postati

POZNATA

SLAVNA

BOGATA

Celo moje bogatstvo

Bilo je i ostalo u MA[TAWU

 

A lagao sam te zbog tvojih

NABREKLIH GRUDI

Koje sam

PR[TIJO

BALIJO

MILOVAO

I ako iz wih nije potekla ni jedna kap mleka

BA[ NI ZA LEK

 

 I tvoju kosu sam milovao

UZINAT

I jahao sam te kao `drebicu

 UZINAT

Samo zato {to si bogata

MATERIJOM

NOVCEM

NEPOKENINOM

Zato sam te lagao da sam i ja bogat

 

LAGAO SAM TE UZINAT.

 

 

Na binu dolazi otac  ^ovjeka bez Vjere.

 

OTAC

 

 

Ti si deo moga tela

U~ih te razumu

 

Za{to odbaci

Savet tvoga OCA?

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa ja sam PARTIZAN

KOMUNISTA

Duhom i telom

ZA TITA

 

Otac napu{ta podijum

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Razum nema granica

Nema ~eli~nih zidina

QUBAV I VJERA

NEPRAVE SE KALUPOM

 

Na binu dolazi majka ^ovjeka bez Vjere

 

MAJKA

 

Sine moj PRVEN^E

Tvoja te majka u~a{e

Ako ti u~iteq ka`e

Da BELA kreda CRNA je

RECI CRNA JE

Za{to onda ne poslu{a majku

Ve} mlad trune{ u TAMNICI

 

Majka napu{ta podiju

 

^ovjek bez vjere

 

Sve {to sija

BQE[TI

I kao vid put pokazuje

MAJMUNI OBU^ENI U ODELA

U BETONSKE TAMNICE ZATVARAJU

 

Na binu dolaze istovremeno dva generala. Jedanje USA general drugi SSSR. Oba na ostojawu gledaju krvn~ki jedan u  drugog.

 

GENERAL SSSR

 

Zdravo DUGOVI i DRUGARICE

Budite sre}ni da mi postojimo

Za{titnici SLOBODE i  MIRA.

 

Ne}emo dozvoliti ni jednom GADU

Gmizavcima na{e planete

Da svojim lakomim otrovnim jezcima

Ru{e tekovine SLOBDE

 

Znojem stvorene

Skrvqu stvorene

MILIJONIMA PALIH @RTAVA

Za dobro nas

Za dobro svih VAS

 

U wihovo ime

Zbog wihovih @EQA

Zapjevajmo skupa

INTERNACIJONALU

 

GENERAL USA

 

GOSPO\E i GOSPODO zdravo

Otrovnom zadahu CRVENE KOLERE

Istu poruku kao fa{izmu

Od na{eg srca [AQEMO

 

BOG je na na{oj strani

I samo preko na{ih LE[EVA

Pro}i }e horde CRVENIH BARBARA

 

Obdv generla napu{taju podiju

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

U jednom vrtu cveta{e RU@A

MIRISNA

DIVNA

NABREKLA

Ceo osvet divqa{e se toj RU@I

To bi ~arobna RU@A

RU@A PRESA\ENA IZ RAJA

 

Danima kolone sa svih strana

Pohod{e park

Da vide RU@U

 

A RU@A svima dava{e

OSMJEH

MIRIS

 

^aroban miris

DA QUDI QUDI POSTA[E

 

Pro~u se o toj ~arobnoj RU@I

Na sve krajve sveta

 

Tada posla{e dva DIVA

Svoje savjetnike

Da vide RU@U

 

Dva DIVA {etahu kasnije parkom

Gle  divne RU@E- Re~e prvi

To je moja RU@A.

Ne! Nije tvoja nego moja”- Re~e drugi.

A RU@A prosipa{e miris jutra

 

Mani se glupost ta RU@A je moja

Re~e prvi

GLUPOST

DRSKST

BEZOBRAZLUK

Kako tvoja

RU@A je ~ovje~e moja

Re~e drugi

 

U vrtu nebija{e BOGA

Staja{e jedino tabla

VELIKA TABLA

NEGAZI TRAVU

Staja{e i jedan broj PARAGRAFA

Ali BOGA nebje{e

 

Divovi bijahu OBRAZOVANI

Jedan na KOLEXU studirao

Drugi LEWINOV STITUT zavr{ijo

 

Velika BA[TA

Ali jedna RU@A

 

 

Zna{ {ta” – re~e prvi

Slu{am”- Dodade drugi

 

OGRADIMO ONDA OBA RU@U

Re~e prvi

Sklonimo je od ki{e i nevremena

Re~e drugi

 

[ta dva diva u sva|i reko{e

Istog momenta u djelo strovedo{e

 

Ogradi{e RU@U bodqikavom `icom

Prekri{e RU@U betonskim zidom

^ELI^NOM KONSTRUKCIJOM

NEPROBOJNIM STAKLOM

Sa obe strane PROZOR napravi{e

Do zuba naoru`anu stra`u postavi{e

 

^uva{e RU@U

OD KI[E

SUNCA

@IVOTA

 

Sada {eta~i u dugom stroju

SA OBE SRANE

Specijalnu propusncu imaju

Da bi vidjeli jednom RU@U

 

UMIRU]U RU@U

 

RU@U kako ih pla~qivim glasom

MOLI

PROKLIWE

 

Spazi{e dva diva

Da RU@A umire

 

RU@A }e umrijet”- re~e prvi

To i ja vidim”- re~e drugi

[TA DARADIMO” – reko{e oba

SKLONI BODQIKAVU @ICU

re~e prvi

SKLONI BETONSKE ZIDOVE

re~e drugi

Prvo ti ukloni ~eli~nu plo~u

Re~e prvi

Tek kad povu~e{ svoju STRA@U

Re~e drugi

HA! Taj TRIK znamo. HO]ETE RU@U SAMI ZASEBE

Re~e prvi – “Ako vi @ICU SKLONITE MINE POVADITE, MI ]E MO BEONSKE ZIDOVE SRU[ITI

TAJ TRIK TAKO\E I MI ZNAMO- VI PRVO ZIDOVE SRU[ITE

Re~e drugi

NI[TA ONDA OD TOGA GRADI]EMO JO[ DEBQI ZID

Re~e prvi

A MI ]E MO ONDA I ONE MALE PROZOR^I]E ZABETONRATI

Re~e drugi

 

Jo{ uvek duge povorke u stroju ~ekaju

Posledwu po~ast UVELOJ RU@I

Kroz otvor betonski u hladnoj tami

DA ODAJU

 

Beton i ~elik

^VRST

NEPROBOJAN

Od suza povorki sa obe strane

ZAR\ALE PLO^E SVEDO^E

Od te vlage posledwim trzajima

@IVI RU@A

Ona nije vi{e

BELA-

ROZA-

CRVENA-

 

Nije vi{e ni mirisna

Bar wen miris nerodire kroz betonske zidine

Ona je na umoru

GOTOVO IZDAHNULA

 

SAMO DUGE POVORKE [ETA^A

SA OBE STRANE

NOSI]E JE VE^NO U SE]AWU!

 

 Na binu dolaze jedan Mohikanac* Crnac i Eskimos

 

MOHIKANAC

 

Pa{wacima cvjetnim

Pasijahu stada BIVOLA

Onih BIVOLA

~ije skelete

U MUZEJU VIDI[

SKELETE BIVOLA

U istom redu

DINOSAURESA

MAMUTA

 

U nekim kwigama na KOLEXU stoji

MAMUTI

DINOSAURESI

Pomrli od velike studeni

HLADNO DOBA

 

BIVOLI

Za wih nepi{e ni{ta

 

Bivoli pasijahu cvenim pa{wacima

Lovi{e ih hrabri ratnici

Par svake zime

O MANITU* SVEMO]NI BO@E

CRVENIH KO@A

Reci mi

Sad kad

NAS

BIVOLA

VI[E NEMA

Reci mi je li i zato

Tako|e  krivo

HLADNO DOBA

 

ESKIMOS

 

MESO KITA

Koga lovismo HARPUNOM

Bi nama dnevna HRANA

 

Kod nas

VE^ITOG HLADNOG DOBA

KRIVI]E VRELO QETO.

 

CRNAC

 

Jo{ ~ujem zveku lanaca

MOJE MAJKE I OCA

Prikovane na galiji

Kad nas vozi{e preko mora

 

I jecaj TANTORA SLONA

Ubijenog zbog belih

KQOVA

 

SVEMU JE KRIVA ZIMA

ZALE\ENIH ^OVJE^IJIH

MO@DANIH ^ULA

 

Mohikanac, Eskimos  Crnac napu{taju podijum.

 

^OVJEK BEZ VJERE

 

Je li kriva

JABUKA

ZMIJA

EVA

ZEUS

HERKULES

HLADNO DOBA

ILI BOGIWA IZANAMI

 

JE LI KRIV

ODIN

PERU[A

MUHAMED

MOJSIJE

ISUS

ILI SVEMO]NI BOG JEHOVAH

 

To sve nemewa stvar

NEPRAVDA ILI PRAVDA

Po va{im re~ima

[TA SE TO MENI TI^E

 

Nikoga nisam molijo

Da do|em na ovaj SVET

 

Ali sad sam tu

Me|u vama QUDI

MRTVI

I jo{ @IVI

ME|U VAMA bogovi

MA[TE

JAVE

SUJEVERJA

 

Me|u vama NAU^NICI

PROFESORI

PSIHOLOZI

PSIHJATORI

DOKTORI

Me|u vama POLITI^ARI

Iz pobude zarade

I vama FANATICI

 

I ka`em vam

DU@E MI SE KURAC

Na sve va{e

KRIVDE

PRAVDE

 

Pustite me da `ivim

Pustite da `ive i ostali

 

Skinite okove zablude

Blesavo klawawe

Pri~awe ispovesti

PSIHIJATORIMA

PSIHOLOZIMA

SVE[TENICIMA

ZIDOVIMA

 

Da sam ja BOG va{

REKAO BIH

 

Radite zbog gladi

Delite to gorivo telesnog `ivota

PODJEDNAKO

 

Svi radite

SVI PODJEDNAKO IMAJTE

 

Zar vas nije stid

SUNCA

ZEMQE

Koji kao zaqubqeni

Ve~ito u svemiru lebde

 

Zemqa se ne`ali zbog rada

Sunce godi{qeg odmora nema

I ako ta platonska qubav svemira

PRIRODI

BOGU PRIJA

 

Stidite se ptica silica

Koje prele}u va{e granice

Bez PASO[A

Koje ~esto ubijate iz zabave

 

Stidite se

KRAVA

OVACA

SVIH MUZARA

Koje do kapi muzete

Wihovu djecu

Kao poslasticu

O va{im praznicima BOGOVA

@DERETE

A za nagradu da su vas dojile

Od wihove ko`e

Cipele pravite

 

SAGRADITE OLTAR SVIH BOGOVA

A kao @RTVENIK

QENOST

ZAVIST

QUBOMORU

MITO

LAKOMOS

KORUPCIJU

Na tom OLTARU SPR@ITE

 

Verujte da BOGOVI

Ako postoje

BI]E VAM VJE^NO ZAHVALNI

 

SAGRADITE PROLAZ U CIVILIZACIJU

Nije dovoqno to {to se

Svaki dan BRIJETE

A vi dame DLAKE

Sa va{ih noga ^UPATE

MAJMUNSKO POREKLO STIM

SAKRITI NEMO@ETE

 

Nama`ite se PARFIMOM

PO[TEWA

QUBAVI

PO@RTVOVAWA

SLOGE

 

A kao nakit na vrat i prste

Stavite NESALOMQIVE DRAGUQE

UPORNOSTI

VOQE

ISTRAJNOSTI

Bi}e te qep{i od roja zvezda

U qetnoj no}i

 

Putevi ka SMRTI

TELA

DUHA

Me|e su va{ih OLTARA

 

Put ka @IVOTU

SUPER CIVILIZACIJE

SVESTI

U va{im je rukama

 

Uni{tite li ovaj cvetni vrt

Koga PLANERA ZEMQA zovete

Naudi}ete

SVEMIRU

BOGU

Kao da ste izgubili

Jednu dlaku iz va{e kose

 

Tamo daleko

IZA ZIDINA SVEMIRA

Bilo je planeta

LU\IH OD VA[E

 

Onih UNI[TENIH

Onih SPA[ENIH

SPA[ENIH BUKETOM SVESTI

 

^ovjek bez Vjere napu{ta podijum

 

SVETLA SE GASE:

 NA FILMSKOM PLATNU ODIGRAVA SE PRIKAZ EKSPLOZIJE JEDNE

ATOMSKE BOMBE

 

 

YouTube-video

 

 

ZAVJESA PADA

 

 

 

 

 

^ETVRTI DEO

ODGOVOR

 

 

Na binu dolazi jedan sjajno  metalni robot koji prestavqa Robota bez Vjere. On podi`e  ruke iznad sebe.Recituje:

 

ROBOT BEZ VJERE

 

Ko mo`e meni `ednom

Izvor da poka`e

IZVOR

Pravi izvor

Gde nafta  masna-

Ko suza nevine ROBOTINE

@UBORI

 

Tra`e}i taj izvor

Svuda lutam pitam

ROBOTI

QUDI

Postoje li suze

NEVINE ROBOTINE.

 

Na binu dolaze sa dve suproten strane  dva metalna robota. Jedan je obojen crnom farbom prestavqa Robota- Sve{tenika drugi crvenom farbom prestavqa Robota Nau~nika:

 

CRNI ROBOT

Na{ postanak pripada ^OVJEKU

On nas je stvorijo

@ivot nam dao

 

Na{ prorok ROBOT ROBOTINSKI-

Na vrhu jednog brda

Susreo je ^OVJEKA

 

^OVJEK ]E SVE ROBOTE

PO WIHOVIM ZASLUGAMA I DJELIMA

SUDITI

 

Zato  moramo u qubavi `ivjeti

Pokoravati se zakonu ^OVJEKA

DO POSLEDWEG SUDA

KAD ]E SE ^OVJEK VRATITI

I SVE ROBOTE PO WIHOVIM ZASLUGAMA

SUDITI.

 

CRVENI ROBOR

 

Glupost - ^OVJEK NEPOSTOJI

I nije nika postojao

Mi smo stvoreni PRIRODOM

EVOLUCIJOM POSTALI

 

 

CRNI ROBOT

 

Reci mi ti u~eni stvore

            Kog ROB* PROFESOROM zove

..........................................

......................................

 

ZAVJESA PADA

 

 

K R A J

 

INDEX

ADAM: prvi ~ovjek, stvoren od pra{ine u centru Edena , Zato {to je zajedno sa svojom suprugom jeo vo}e od dobrog i zla  sa zabrawenog  stabla , biva pro}eran iz raja.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASTAVI ]E SE 

 

  

THIS BLOG IS STILL UDER CONSTRUCTION!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MADELEINE BARBARA HENRIKA ANNA KARENINA IRIS MITRIC-DE VRIES 
   
kaars011kt3
 
 

FILMS VAN L'ATELIER DE LA LIBERTE

 

  

http://nl.youtube.com/profile_videos?user=VONPIVA

 

http://nl.youtube.com/profile_videos?user=Slomibo

 

 
 
L'ATELIER DE LA LIBERTE ILI LABORATORIJA SLOBODE
 
 SAJT JE ,  KOJI JE NAMENJEN ISKLJUCIVO VRHUNSKIM  KNIZEVNICIMA.. PESNICIMA..UMETNICIMA... 
 
L'ATELIER DE LA LIBERTE NE ODGOVARAJU ZA SADRZAJ OBJAVLJENIH CLANAKA I KOMENTARA. MISLJENJA
 
 
 IZNESENA U CLANCIMA ILI KOMENTARIMA SU PRIVATNO MISLJENJE AUTORA CLANKA ILI KOMENTARA I
 
MOZDA NE PRESTAVLJAJU STAVOVE REDAKCIJE  LABORATORIJE SLOBODE..
 

 

DR. SLOBODAN PIVLJANIN


card1

POSALJITE VAS KOMENTAR

l.atelierdelaliberte@yahoo.com

 

 

 

 

 

THIS BLOG IS STILL UDER CONSTRUCTION!!!
 
 
 

 

TATU VAN IRIS

 

 

IRIS -1942-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comments