Биографија и библиографија Милије Станића I

Биографија и библиографија Милије Станића

 

I. Биографија

Рођен је 15. јануара 1909. године од мајке Милице, рођене Микић, и оца Петра, земљорадника, у селу Барама, у Ускоцима, у сјеверној Црној Гори. Основну школу свршио је у Боану за двије године, одмах по завршетку Првог свјетског рата. Првих пет разреда гимназије завршио је у Колашину, а наредна три са матуром у Пљевљима (1929). Од 1929. до 1933. студирао је на филозофском факултету Београдског универзитета југословенску књижевност и српскохрватски језик код професора Павла Поповића, Александра Белића и Стјепана Куљбакина. Војни (ђачки) рок одслужио је у Тузли 1934. Те године постављен је за суплента Друге мушке гимназије у Београду, где је послије двије године положио професорски испит. У овој гимназији остао је до ослобођења Београда (1944), с прекидом за вријеме рата. Послије ослобођења изабран је за професора Војног училишта у Београду (Топчидер). Одавде је премјештен у Учитељску школу у Светозареву, па у Другу мушку гимназију у Београду, затим изабран за професора Више педагошке школе на Цетињу, гдје је остао двије године, а тада је 1950. послат у Институт друштвених паука у Београду, гдје је остао такође двије године. Послије тога је постављен за сарадника у Институту за српскохрватски језик Српске академије наука у уметности. Овдје је једно вријеме био секретар Института и учествовао у планирању рада Института. Затим је био члан Уређивачког одбора Института, као и предсједник Радничког савјета Института. Овде је и пензионисан 1976. године.

Одмах по ослобођењу, када је обновљено Друштво за српскохрватски језик и књижевност, био је изабран за секретара Друштва.

Милија Станић је, поред стручног и научног деловања, био ангажован у раду друштвено-политичких организација, делегатских тијела, стручних органа и удружења.

Двадесет година био је језички редактор текстова које је издавала Српска академија наука и уметности, а исто толико лектор Радио-станице у Београду.

Једно вријеме био је члан Одбора за језик и књижевност Црногорске академије наука и умјетности.

Учествовао је на више конгреса и конференција југословенских слависта, на којима је подносио и реферате из области језика и књижевности.

Одликован је Орденом рада са златним вијенцем, а има и велики број похвалница, признања, диплома, итд. друштвено-политичких организација за успјешно обављање послова на обнови и изградњи земље.

Бројни су Станићеви стручни и научни радови из области књижевности, теорије књижевности, језика, дијалектологије, друштвених наука итд.

Главни посао у Институту за српскохрватски језик у Српској академији наука и уметности састојао се у изради Речника српскохрватског књижевног и народног језика. Заједно са другим сарадницима Института овај посао обављао је више од двадесет и пет година. За то вријеме урадио је више од сто обрада од по сто до сто педесет страна. Једно вријеме, заједно са Бериславом Николићем, утврђивао је акценат и обличка одступања у Речнику.

За дијалектолошки атлас Југославије обрадио је четири пункта (ускочки, шарански, косенички и боговаћки), за потребе Црногорске академије наука и умјетности обрадио је говор у Комарници, а са Радомиром Алексићем пункт Осечина за Општесловенски лингвистички атлас.

Предао је Институту за српскохрватски језик збирку од близу хиљаду ријечи ускочког говора и збирку од неколико стотина ријечи боговаћког говора.

Приредио је за штампу првих десет књига едиције „Југословенски писци београдског издавачког предузећа Рад.

Написао је пројекат за 24 емисије Телевизије Београд у оквиру рубрике Матерњи језик, под општим називом Елементи кварења језика (1977. и 1978).

Бавио се преводилачким радом; превео је са француског и штампао четири романа и више књижевних, језичких и других чланака са руског језика.

Уређивао је београдске предратне часописе Феријалац и Нашу домовину, а одмах по ослобођењу Књижевност и језик (у школи), часопис Друштва за српскохрватски језик и књижевност. Дуго је био члан Уређивачког одбора београдског лингвистичког часописа Наш језик.

Поред сарадње у многим дневним и недјељним листовима и часописима, М. Станић је објавио знатан број књига и брошура у којима се бави проучавањем постанка људског говора, језика и мишљења, културе језика и језичког израза, правописа савременог српскохрватског језика и сл. Познат је као аутор или коаутор уџбеника граматике српскохрватског језика за више разреда основне школе и средњих школа, који су остали доста дуго у употреби. Бавио се есејистиком и књижевном критиком, што је објавио као посебна издања, у предговорима уз дјела појединих писаца, као студије и прилоге у периодичним публикацијама.

Оно што на крају треба истаћи јесте да је Милија Станић у току педесет година стручног и научног рада заиста много учинио на његовању нашег језика. У многим чланцима, студијама и књигама он је не само уздигао, већ и обогатио нашу књижевну ријеч. Посебан је Станићев допринос борби против лингвистичког формализма и догматизма, а за дијалектички приступ тумачењу језичких појава и материјалистичко схватање језика. Станићева дијалектолошка испитивања наишла су на добар пријем у нашој науци.

 

II. Библиографија

II. 1. Посебна издања

1. ГРАМАТИКА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА за I раз. виших народних школа. – Београд: Књижара Јеремије Ј. Џелебџића, [1938] стр. 120; 8.

2. ГРАМАТИКА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА за II раз. виших народних школа. – Београд; Књижара Јеремије Ј. Џелебџића, 1938, стр. 142; 8°

3. СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И МАТЕМАТИКА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УПИС У I РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ [Милија Станић, Добривоје Михаиловић]. – Београд Јеремија Ј. Џелебџић, 1938; стр. 102; 8°

4. ГРАМАТИКА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА за ученике гимназије [др Радомир Алексић, Милија Станић]. – Београд: Завод за издавање уџбеника Народне републике Србије 1962; 115 стр.; 8

Ibid. – 2. изд. – 1965. – 115 стр.; – 19 cm

Ibid. – 3. изд. – 1967. – 166 стр.; 19 cm

Ibid. – 4. изд. – 1969. – 167 стр.; 19 cm

Ibid. – 5. прер. изд. – 1970. – 234 стр.; 20 cm

Ibid.6. изд. – 1971.-235 стр.; 20 cm

Ibid. – 7. изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Србије, 1972. – 235 стр; 20 cm

Ibid. – 8. изд. – 1973. – 235 стр.; 20 cm

Ibid. – 9. изд. – 1974. – 235 стр.; 20 cm

Ibid. – 10. изд. – 1975. – 235 стр.; 20 cm

Ibid. – 11. изд. – 1976. – 235 стр.; 20 cm

Ibid. – 12. изд. – 1977. – 234 стр.; 21 cm

Ibid. – 13. изд.1978. – 234.; 20 cm

5. ГРАМАТИКА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА за V разред осмогодишње школе [др Радомир Алексић, Милија Станић]. – Београд: Нолит, 1957; 84 стр.; 8°

Ibid. – 2. изд. – 1958. – 84 стр.; 8°

Ibid. – 3 изд. – Београд: Завод за издавање уџбеника Народне Републике Србије, 1959; 84 стр.; 8°

Ibid. – 4. прерађ. изд. – 1960. – 58 стр.; 8°

Ibid. – 5. изд. – 1961. – 58 стр.; 8°

Ibid. – 6. изд. – 1962. – 58. стр.; 8°

Ibid. – 7. изд. – 1963. – 58 стр.; 8°

Ibid. – 8. изд. – Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1965; 63 стр.; 8°

Ibid. – 9. изд. – [Суботица: шт. Издавачко-штампарско предузеће Југословенских железница], 1967; 63 стр.; 8°

Ibid. – 9. попр. изд. – 1969. – 81 стр.; 8°

Ibid. – 10. изд. – 1970. – 81 стр.; 8°

Ibid. – 11. изд. – 1971. – 81 стр.; 8°

Ibid. – 12. изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Србије, 1972; 81 стр.; 8°

Ibid. – 13. изд. – 1973. – 81 стр.; 8°

Ibid. – 14. изд. – 1975. – 81 стр.; 8°

Ibid. – 15. изд. – 1976. – 81 стр.; 8°

6. ГРАМАТИКА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА за VI разред осмогодишње школе [др Радомир Алексић, Милија Станић]. – Београд: Нолит, 1957; 127 стр.; 8°

Ibid. — 2. изд. – Београд: Завод за издавање уџбеника Народне Републике Србије, 1959; 117 стр.; 8°

Ibid. 3. попр. изд. – 1960. – 68 стр.; 8°

Ibid. – 4. изд. – 1961. – 70 стр.; 8°

Ibid. – 5. изд. – 1962. – 70 стр.; 8°

Ibid. – 6. изд. – 1963. – 68 стр.; 8°

Ibid. – 7. изд. – Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1965.; 72 стр.; 8'

Ibid. – 8. изд. – 1968. – 72 стр.; 8°

Ibid. – 9. изд. – 1971.-72 стр.; 8°

Ibid. – 10 изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Србије, 1972; 72 стр.; 8°

Ibid. – 11. изд. – 1975. – 72 стр.; 8°

Ibid.12. изд. – 1976. – 72 стр.; 8°

7. ГРАМАТИКА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА ЗА VII разред осмогодишње школе [др Радомир Алексић, Милија Станић]. – Београд: Нолит, 1958; 74 стр.; 8°

Ibid. – 2. изд. – Београд: Завод за издавање уџбеника Народне Републике Србије, 1959; 74 стр.; 8°

Ibid. – 3. прерађ. изд. – 1960. – 67 стр.; 8°

Ibid. – 4. изд. – 1961.- 67 стр.; 8°

Ibid. – 5. изд. – 1962. – 72 стр.; 8°

Ibid. – 6. изд. – 1963. – 72 стр.; 8°

Ibid. – 7. изд. – Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1963; 72 стр.; 8°

Ibid. – 8. изд. – 1968. – 72 стр.; 8°

Ibid.9. изд. – 1970. – 72 стр.; 8°

Ibid. – 10. изд. – 1971. – 72 стр.; 8°

Ibid. – 11. изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Србије, 1972; 72 стр.; 8°

Ibid. 12. изд. – 1975. – 72 стр.; 8°

Ibid. – 13. изд. – 1976. – 72 стр.; 8°

8. ГРАМАТИКА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА ЗА VIII разред осмогодишње школе, [Радомир Б. Алексић, Милија П. Станић]. – Београд: Нолит, 1958 115 стр.; 8°

Ibid. – 2. изд. – Београд: Завод за издавање уџбеника Народне Републике Србије, 1959; 112 стр.; 8°

Ibid. – 3. изд. – 1961. – 71 стр.; 8°

Ibid. – 4. изд. – 1962. – 84 стр.; 8°

Ibid. – 5. изд. – 1963. – 84 стр.; 8°

Ibid. – 6. изд. – Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1965; 82 стр.; 8°

Ibid. – 6. доп. изд. – 1969. – 82 стр.; 8°

Ibid. – 7. изд. – 1971. – 82 стр.; 8°

Ibid. – 8. изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Србије, 1972. – 80 стр.; 8°

Ibid.9. изд. – 1973. – 82 стр.; 8°

Ibid. – 10. изд. – 1975. – 82 стр.; 8°

9. НАУКА И РЕЛИГИЈА КРОЗ ВЕКОВЕ. – Београд: Народна књига / Београд: Шт. Култура, 1952. 70 стр.; 14 х 19 cm

10. ПОСТАНАК ЉУДСКОГ ГОВОРА. – Београд: Народна књига / Београд: Шт. Култура, 1954; 61.; стр.; 14 х 20 cm

Тираж 3.000

Наука и живот, 31а

11. САВА НЕМАЊИЋ. – Београд: Народна књига / Београд: Задружна штампарија Бранко Ђоновић, 1955; 58 стр.; 14 х 20 cm

12. ПИСЦИ И ЊИХОВА ДЕЛА. Поуке о језику. – Београд: НИП Борба, [Прешево: Прогрес, 1971; 63 стр. – 12 х 16,5 cm

Жар-птица. Библиотека за дјецу

13. ЗА КУЛТУРУ ЈЕЗИКА. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Србије / Београд: Београдски издавачко-графички завод, 1973; 258 стр.; 15 х 22 cm

Библиотека приручне литературе за наставнике. Наука, техника, уметност, 39

14. УСКОЧКИ ГОВОР I. Расправе и грађа. – Српски дијалектолошки зборник [Београд]. књ. XX; 1974. – 259 стр.

15. УСКОЧКИ ГОВОР II. – Српски дијалектолошки зборник, књ. XXII, / Београд: Институт за српскохрватски језик, 1977: 157 стр.

16. ИЗВИНИТЕ, ИЗВИНУО САМ СЕ: [Приче о језику] [Коста Степановић, Милија Станић]; [Илустратор Марко Крсмановић]. – Београд: Народна књига / Љубљана: Младинска књига, 1977; 180 стр. [Библиотека Зрнца великог света: илустр.; 22 cm. Предговор Божидар Тимотијевић.

Приче о језику су К. Степановића, а текстови о језику М. Станића.

17. НОВИ ВИДИЦИ: читанка српскохрватског језика: за III и IV годину основног образовања одраслих [(саставили) Стојадин Стојановић, Дамњан Морачић, Милија Станић. – [1. изд.]. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1979. – 381 стр., [7] лист табли: илустр.; 22 cm Станићеви текстови су: стр. 13–14, 19–20, 25–26, 31,36–37,46,48–51, 55–56, 59–62,64–69,76, 83–84, 86,91–92, 99–101, 104, 106–107,112, 114,124–125, 135,158, 166–167, 169, 172. 176, 179–182, 185–190, 196, 199, 205, 212, 235, 243–245, 253, 260–261, 268, 277, 299, 312, 332–336, 351–377.

18. ЈЕЗИЧКО-ПРАВОПИСНИ САВЕТНИК [Милија Станић, Дамњан Морачић]. – Београд: Рад [Београд: Штампа Просвета, 1981; 440 стр.; 18 х 24 cm

Станићеви су »Предговор”, »Теоријски део”, 9–252 стр. такође је написао “Новопрописане мерне јединице и мере”, као и “Скраћенице” и “Где се шта налази”. Уз то, редиговао је Морачићев “Правописни речник” и “Изразе и фразе”.

19. УСКОЧКИ АКЦЕНАТ: Српски дијалектолошки зборник [Београд], књ. XXVIII; 1982; стр. 67 (5) – 191 (129)

 

II. 2. Расправе, чланци и прилози

1926.

1. ЈЕДНО СЈЕЋАЊЕ .... – Венац 1926, књ. XII, св. 9. и 10, стр. 763.

У рубрици “Покушаји”.

 

1937.

2. ИЗ БЕОГРАДА НА МОРЕ. – Феријалац, Х/1937, фебруар, стр. 38–47.

3. МИЛОРАД ВЕЉОВИЋ, – Феријалац, Х/1937, фебруар, стр. 63 Потпис: М. С.

Некролог.

4. НА РАКСУ. – Феријалац, Х/1937, мај–јун–јул, стр. 146–151.

5. ПЕСМА БЕОГРАДУ. – Феријалац; Х/1937, август–септембар, стр. 200–201.

6. НА СИЊАЈЕВИНИ. – Феријалац, Х/1937, август–септембар, стр. 213–223. Потписано псеудонимом С. Милијевић.

7. ВУК КАРАЏИЋ. – Феријалац, Х/1937, бр. 12, децембар. стр. 291–295.

 

1938.

8. ЖЕЉА. – Наша домовина, I/1938, бр. 1, стр. 12. Потписано псеудонимом М. С. – Дано.

Пјесма.

9. БРАНИСЛАВ НУШИЋ, поводом смрти. – Наша домовина, 1/1938, бр. 3, стр. 13–14.

10. ОБРАЗОВАНА ДЕВОЈКА. – Ошишани јеж, IV/1938, бр. 167, 12. март, стр. 6. Ауторизовао писац.

11. У КИНЕСКОЈ ШКОЛИ. – Ошишани јеж, IV/1938, бр. 169, 26. март, стр. 6. Ауторизовао писац.

12. ПАЗИ ЧОВЕК КОЊА. – Ошишани јеж, IV/1938, бр. 172, 16. април, стр. 5. Ауторизовао писац.

13. ВЛ. ВЕЛМАР ЈАНКОВИЋ, “ПОГЛЕДИ С КАЛЕМЕГДАНА”, оглед о београдском човеку, Београд 1936, штампарија Грегорић, 186 стр. – Наша домовина, 1/1938, бр. 4, стр. 21.

Приказ.

14. ЈУНАЧКО СРЦЕ. – Ошишани јеж, IV/1938, бр. 173, (ускршњи број), стр. 6. Ауторизовао писац.

15. ВУКОВ ДВОБРОЈ Гласника Југословенског професорског друштва, књ. XVIII, св. 4–5, за децембар 1937. и јануар 1938, стр. 301–484. – Прилози проучавању народне поезије, У/1938, св. 1, март, стр. 151–155.

16. ДУРМИТОР ВАС ЧЕКА. – Наша домовина, 1/1938, бр. 6/7, стр. 1–4.

17. ЉУБИЦА П. РАДОИЧИЋ: ДАНА РАЧИН, РОМАН, 291 стр., изд. СКЗ. – Наша домовина, I/1938, бр. 6/7, стр. 15–16.

Приказ.

18. МИЛАН РАКИЋ – Наша домовина, 1/1938, бр. 8–9, август–септембар, стр. 24–25.

19. КЊИЖЕВНА АНАЛИЗА ЈЕДНЕ РАЈИЋЕВЕ ПЕСМЕ. – Дом и школа, 1/1938, бр. 1, стр 9–12.

20. ПОГЛЕД НА КЊИЖЕВНО ДЕЛО ДУШАНА РАДИЋА. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1938, књ. XIX, св. 3, стр. 176—184.

21. СЛИКАРСКА МЕСТА У ДУЧИЋЕВОМ “ЗАЛАСКУ СУНЦА”. Дом и школа, 1/1938, бр. 3, стр. 7–11.

22. ТРЕНУТАК МЕЂУ УСКОЦИМА. – Наша домовина, 1/1938, бр. 12, стр. 8–11.

 

1939.

23. ЕП. – Дом и школа, II/1939, бр. 7, стр. 5–7.

24. СНЕЖНА ПЕНА. – Наша домовина, И/1939, бр. 1, јануар, стр. 5–10.

25. “ЦРНОГОРАЦ К СВЕМОГУЋЕМ БОГУ” и “ЛУЧА МИКРОКОЗМА”, паралела идеја. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1939, књ. XIX, св. 6, стр. 458–462; св. 7 стр 512–516.

26. КОРИСТИ ОД ПУТОВАЊА. – Наша домовина, II/1939, бр. 3, март, стр. 51–53.

27. РОДОЉУБИВА ПОЕЗИЈА. – Дом и школа, II/1939, бр. 13, стр. 6–10.

28. ФОНЕТИКА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1939, књ. XIX, св. 10, стр. 752–756.

29. НИКОЛА ЛОПИЧИЋ: “СЕЉАЦИ”. Приповетке, Савременик Српске књижевне задруге, Београд 1939, стр. 141. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1939, књ. XIX, св. 1, стр. 40–42.

Приказ.

30. ВЛАДИКА ДАНИЛО И ИГУМАН СТЕФАН У “ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ”. – Дом и школа П/1939, бр. 1, стр. 1–4.

31. ДР МИЛКО ПОПОВИЋ: “ЖУМБЕРАЧКИ ДИЈАЛЕКАТ”. Заклада Тискарне Народних новина, Загреб, 1938, 141 стр. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1939, књ. XX, св. 2, стр. 163–164.

Приказ.

32. НОВИЦА ШАУЛИЋ, СРПСКЕ НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ – КОСОВО, Београд 1939, 279 стр. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1939, књ. XX, св. 3, стр. 221–223.

Приказ.

33. МИЋУН М. ПАВИЋЕВИЋ, ГУСЛАРСКЕ НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ. Тискара Драгутина Спулера у Сомбору, 357 стр. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1939, књ. XX, св. 4, стр. 324–326.

Приказ.

 

1940.

34. “ПОЛОМЉЕНА КОЛА” роман Љубише Јоцића. – Српски књижевни гласник, LIX, 1940, бр. 4, 16. фебруара, стр. 290–293.

Приказ

35. АНИЦА ШАУЛИЋ, “СВЕТИ САВА”. – Српски књижевни гласник, LIX, 1940, бр. 4, 16. фебруар, стр. 318–319. Потпис: М. Ст.

Приказ антологије.

36. X. БЕРНЕЈ, ТАЈНА ДОЛИНЕ СУНЧЕВА ЗРАКА, класична дела омладинске књижевности – Кадок. Издање књижарнице Р. Букановић, Београд; Превод с француског, 173 стр. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1940, Књ. XX, св. 6, стр. 471–475.

Приказ.

37. КОНФЕРЕНЦИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ ДОМА И ШКОЛЕ II и IX М. Г. и Реалке у Београду. – Дом и школа, II/1940, бр. 5, стр. 297–298.

Тема: “О лажи код омладине”.

38. ФОНЕТИКА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1940, књ. XX, св. 7, стр. 561–566,

Полемика с Јованом Вуковићем.

39. СЛИК. – ДОМ И ШКОЛА II/1940, бр. 7, стр. 385–390.

40. УМЕСТО ОДГОВОРА Г. ВУКОВИЋУ. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1940, књ. XX, стр. 11–12, стр. 928–929.

Наставак реплике.

41. АЛДОС ХАКСЛИ, КОНТРАПУНКТ ЖИВОТА, роман, Забавник СКЗ, Београд, 1940, 595 стр. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1940, књ. XX, св. 11–12, стр. 935–938.

Приказ.

42. ЊЕГОШЕВА “МИСАО” И “ЛУЧА МИКРОКОЗМА”, додирни елементи. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1940, књ. X, св. 3, стр. 183–190.

Чланак.

1947.

43. ЛЕКТИРА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА. – Просветни преглед, 1947. бр. 9, 14. мај, стр. 1.

44. ПИТАЊЕ НАШЕГ ПРАВОПИСА ТРЕБА ХИТНО РЕШИТИ. – Просветни преглед, 1947, бр. 11–12, 28. јун, стр. 1–2.

45. МАКАРЕНКОВА “ПЕДАГОШКА ШКОЛА”. – Омладински покрет, VII/1947, бр. 53, 28. децембар, стр. 6–7.

 

1948.

46. СИНДИКАЛНА ПОДРУЖНИЦА ВИШЕ ПЕДАГОШКЕ ШКОЛЕ И ЦЕТИЊСКЕ ГИМНАЗИЈЕ С УСПЕХОМ РАДИ НА КУЛТУРНОМ УЗДИЗАЊУ НАРОДА. – Побједа, 1948, бр. 30, 5. фебруар, стр. 2. Потпис: М. С.

47. ЗА ЧИСТОТУ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА. – Стварање, III/1948, бр. 1–2, јануар–фебруар, стр. 29–39.

48. КУЛТУРНА САРАДЊА ГРАДА И СЕЛА. – Побједа, 1948, бр. 64, 16. март, стр. 2.

49. КУЛТУРНА ЕКИПА ПОДРУЖНИЦЕ ВИШЕ ПЕДАГОШКЕ ШКОЛЕ И ГИМНАЗИЈЕ НА ЧЕЛУ. – Побједа, 1948, бр. 104, 1. мај, стр. 7. Потпис: М. Ст.

50. ПИТАЊЕ РАЗВИТКА НАРОДНИХ ГОВОРА. – Стварање, III/1948, бр. 7–8, стр. 373–380.

 

1949.

51. ЈЕЗИК И НАША СОЦИЈАЛИСТИЧКА ИЗГРАДЊА. – Просвјетни рад, 1/1949, бр. 2, 15. фебруара, стр. 4.

52. РИЈЕШЕНО ПИТАЊЕ НАШЕГ ПРАВОПИСА. – Просвјетни рад, 1/1949, бр. 4, 15. април, стр. 5.

53. “ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ” ПОНОВО НА РУСКОМ ЈЕЗИКУ. – Стварање, IV/1949, бр. 5–8, стр. 249–254.

54. ТИПОВИ ИМЕНИЧКИХ ДЕКЛИНАЦИЈА НАШЕГ ЈЕЗИКА. – Рад ЈАЗУ, 1949, књ. 278, стр. 195–212. – (Лат.)

 

1950.

55. О ПОГРЕШНИМ ГРАМАТИЧКИМ ДЕФИНИЦИЈАМА. – Настава језика и књижевности у средњој школи, 1/1950, св. 1–2, стр. 71–78.

56. ЈЕДАН НАЧИН ОВЛАЂИВАЊА КЊИЖЕВНИМ АКЦЕНТОМ. – Питања савременог књижевног језика, II/1950, књ. I, св. 2, стр. 250–255.

57. НЕКОЛИКО ПРИКАЗА ФИЛОЛОШКИХ РАДОВА У ЦРНОЈ ГОРИ У ПЕРИОДУ ОД 1939. ДО 1949. “Библиографија од 1939. до 1949. расправа и дела из словенске и индоевропске филологије која су изашла у Југославији”. – Јужнословенски филолог, [Београд] 1949–1950, XVIII, књ. 1–4, стр. 341–400.

58. ЈЕДАН АКЦЕНАТСКИ ОДНОС ИЗМЕЂУ ИСТОЧНОГ И ЈУЖНОГ КЊИЖЕВНОГ ИЗГОВОРА. – Настава језика и књижевности у средњој школи, 1/1950, бр. 3–4, стр. 80–83.

58а. НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСНОСТ И СТАВ ЦК СКП (б) ПРЕМА ПРИНЦИПУ СУВЕРЕНОСТИ И ДОБРОВОЉНОСТИ. – Омладина, [Београд], 1950, бр. 99, 22. август, стр. 2; бр. 100, 24, август, стр. 2.

59. ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ: ОДАБРАНЕ ПРИПОВЕТКЕ. – Београд: Ново покољење / Београд: Штампарија Омладина, 1951; 345 стр.; 14 х 20 cm

Библиотека Југословенски писци.

Милија Станић: Јаков Игњатовић [стр. 5–46]. – Речник страних и мање познатих речи [стр. 321–341]. – О овој књизи [стр. 343–345].

60. ЂУРА ЈАКШИЋ: ОДАБРАНА ДЕЛА. – Београд: Ново покољење, / Београд: Штамп. Омладина / 1951; 370 стр.; 20 cm. Библиотека Југословенски писци.

Милија Станић, Бура Јакшић [стр. 5–25]. – Речних туђих и наших мање познатих речи н објашњења [стр. 363–368].

61. ИДЕМ У ИНСТИТУТ ИЛИ ИДЕМ НА ИНСТИТУТ? – Наш језик, 1951, књ. III, бр. 1–2, стр. 61–63. Потпис: С. М.

 

1952.

62. ВАСА ПЕЛАГИЋ: УМОВАЊЕ ЗДРАВОГ РАЗУМА. – Београд: Народна књига / Београд: Штамп. Култура, 1952; 50 стр. 20 см

Милија Станић: Васа Пелагић [стр. 5–11].

63. ОДГОВОР Ж. БОШКОВУ. – Летопис Матице српске, 128/1952, св. VI, књ. 369, стр. 487–492.

Одзив на критику Живојина Бошкова у априлској свесци Летописа.

 

1953.

64. ЦРНОГОРСКЕ НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ. – Београд: Народна књига / Београд: шт. Просвета, 1953, 76 стр.; 20 cm

Милија Станић, Народне песме о борби Црногораца за опстанак и слободу (приређивач и писац одговара), стр. 71476].

65. ПОГИБИЈА ЛОПУШИНЕ ВУКА. Забележио Новица Шаулић. – Београд: Народна књига / Београд: Штамп. Просвета 1953, 48 стр; 19 cm.

Милија Станић: Белешка о Вуку Лопушини. стр. 45–48.

66. ЦРНОГОРСКЕ НАРОДНЕ ЈУНАЧКЕ ПЈЕСМЕ. – Цетиње: Народна књига / Цетиње: Обод, 1953; 350 стр.;

Милија Станић: Речник стр. 331–341.

67. О ОБЛИЦИМА: ДВАМА И ДВЈЕМА. – Наш језик, 1953, књ. IV, св. 9–10, стр. 329–334.

68. ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ: Песме. – Београд: Народна књига / Београд: Штамп. Просвета, 1953; 83 стр.; 8°

Библиотека Српски класици. Песници, 5

Милија Станић: Приредио за штампу и поговор написао (стр. 79–83)

69. ОКО НАШЕГ ЈЕЗИКА И ПРАВОПИСА. – Летопис Матице српске, 129/1953, књ. 372, св. 6, стр. 445–451.

Чланак.

70. [ГОВОР СПИКЕРА РАДИО-БЕОГРАДА]. – Гласник САН, 1953, књ. V св. 1, стр. 143–144.

Заједно са Б. Костићем Ј. Стевовићем, Љ. Михаиловићем и З. Стојановићем.

71. ГОВОР ПЛЕМЕНА УСКОКА У ЦРНОЈ ГОРИ. – Гласник САН, 1953, књ. V св, 2. стр. 325–331.

72. НАРОДНЕ ПРИЧЕ ИЗ ЗБИРКЕ НОВИЦЕ ШАУЛИЋА. – Београд: Народна књига /Београд: Граф. пред. Просвета, 1953, 191 стр.

Милија Станић: О народним причама, стр. 5–8.

 

1954.

73. ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК – народне пјесме из збирке Новице Шаулића. – Београд: Народна књига / Београд: граф. пред. Просвјета, 1954; 125 стр.

Милија Станић: Први српски устанак, стр. 5–12.

74. ДРУШТВО ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ. – Јужнословенски филолог, 1953–1954, XX, књ. 1–4, стр. 401–403. Потпис: М. С.

75. ИСТОРИЗАМ И ЕСТЕТИЗАМ У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ. – Књижевност и језик у школи, 1/1954, бр. 1, април, стр. 22–28.

76. НЕКОЛИКО НАПОМЕНА О НАШОЈ КРИТИЦИ. – Књижевност и језик у школи, 1/1954, бр. 2, мај, стр. 117–118. Потпис: М. С.

77. РИЈЕЧ УРЕДНИШТВА. – Наша домовина, 1954, бр. 1, март, стр. 1.

78. ХИТАР И СРЕЋУ ПРЕСКОЧИ. – Књижевност и језик у школи, I/1954, бр. 4, јул, стр. 268–269.

Приказ Бадалићевог истоименог чланка у Летопису Матице српске, бр. 5/1954.

79. НЕКИ ПРОБЛЕМИ НАШЕ КЊИЖЕВНОСТИ. – Књижевност и језик у школи, 1/1954, бр. 4. јул, стр. 264–265. Потпис: М. С.

Приказ истоименог чланка Пунише Перовића у Нашој стварности, бр. 5.

80. [КАКО ТРЕБА ОБЈАСНИТИ УЛОГУ АНЂЕЛА У НАРОДНОЈ ПЕСМИ “УРОШ И МРЊАВЧЕВИЋИ”]. – Књижевност и језик у школи, 1/1954, бр. 4. јул, стр. 262–263

81. СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ: ГОРСКИ ЦАР. – Београд: Рад / Београд: Штамп. Култура, 1954, 293 стр.

Милија Станић: Светолик Ранковић / Предговор, стр. 5–15.

82. ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ: ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ. Историческо собитије при свршетку XVII вијека. – Београд: Рад / Суботица: Шт. Југословенских жељезница, 1954; 220 стр.; 170 cm.

Библиотека Југословенски писци, 5

Милија Станић: стр. 5–25.

Ибидем.1968; О Његошу, 226 стр:, 17 цм

Ибид. – 1972; – 230 стр.; 17 цм

Библиотека Дом и школа.

Ибид. – 5. изд. – 1975, 230 стр.; 17 цм

Ибид. – 6. изд. – 1978, 230 стр.; 17 цм.

83. ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ: ВАСА РЕШПЕКТ. – Београд: Рад, 1954; стр. 219; 12°

Милија Станић: Јаков Игњатовић, стр. 5–25.

84. ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ, св. за септембар 1954, Нови Сад. – Књижевност и језик у школи, 1/1954. бр. 5, стр. 349–350.

85. ЈОШ О ЊЕГОШЕВОМ СТИХУ “ЧУДНА ПОПА, ЈАДИ ГА НЕ БИЛИ!” – Наш језик, 1954, књ. VI, св. 3–4, стр. 116–118.

86. ЈЕСУ ЛИ НАШЕ СТАРЕ БИОГРАФИЈЕ НЕОБЈЕКТИВНЕ? – Књижевност и језик у школи, 1954, бр. 6, стр. 406–407.

87. О ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИЗМУ И ДРУГИМ САВРЕМЕНИМ ПОЈАВАМА ИДЕЈНЕ ДЕКАДЕНЦИЈЕ. – Књижевност и језик у школи, 1954, бр. 6, стр. 412–413. Потпис: М. С.

Приказ Зихерлове књиге.

88. АНКЕТА ЛЕТОПИСА МАТИЦЕ СРПСКЕ. – Књижевност и језик у школи, 1954, бр. 6, стр. 409.

89. ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДРУШТВА ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ. – Књижевност и језик у школи, 1954, бр. 6, стр. 421–423. Потпис: М. С. Л. и М. С.

Заједно са Миодрагом Лалевићем.

 

1955.

90. ДОНÈСЕМ И ДÒНЕСЕМ. – Књижевност и језик у школи, 1955, бр. 3, стр. 218–220.

91. ПИСЦИ КВАРЕ ЈЕЗИК. – Књижевност и језик у школи, 1955, бр. 4, стр. 333–334.

Приказ истоимене брошуре Св. Предића, Београд, 1965.

92. МИОДРАГ ЛАЛЕВИЋ: НАШ ПРАВОПИС. – Настава и васпитање, IV/1955, бр. 6, стр. 379–381.

Приказ.

93. САВЕТОВАЊЕ СЛАВИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ. – Савременик, 1955, бр. 7–8, јул–август, стр. 187–188. Потпис: М. С.

94. РЕКА НАВИРЕ У ВРБАК ИЛИ РЕКА НАВИРЕ У ВРБАКУ? – Књижевност и језик у школи, 1955, бр. 5, стр. 391–394.

95. ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ. – Књижевност и језик у школи, 1955, бр. 6, стр. 427–434.

96. [КОМПАРАЦИЈА И МЕТАФОРЕ]. – Књижевност и језик у школи, 1955, бр. 7, стр. 520–521.

97. СТЈЕПАН МИТРОВ ЉУБИША: ПРИЧАЊЕ ВУКА ДОЈЧЕВИЋА. – Београд: Рад, / Београд: Југословенско штампарско предузеће, 1955; стр. 337; 17 см.

Југословенски писци [12]

Милија Станић: Стјепан Митров Љубиша, стр. 5 – [13].

98. ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ: СЕЉАНКА. Роман. – Београд, Рад, / Београд; Југословенско штампарско предузеће, 1955; стр. 223.

Југословенски писци, (књ. 16)

Милија Станић: Јанко Веселиновић, стр. 5–/15/.

99. ВИДИЦИ. – Настава и васпитање, IV/1955, бр. 10, стр. 596–599.

Одговор М. С. Лалевићу на полемику “Уз оцену нашег правописа” (Настава и васпитање, бр. 7/1955, стр. 444–446).

100. ГРЕБСТИ И ГРЕБАТИ. – Наш језик, 1955, књ. VII, св. 1–2. стр. 31–40. Потпис: Ур. [тј. Уредник]

101. ПОРЕМЕЋАЈИ СЛУХА И ГОВОРА. – Књижевност и језик у школи, 1955. бр. 8–9, стр. 615–616.

Приказ часописа за рехабилитацију глувих, наглувих и логопата.

 

1956.

102. ДРУШТВО ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ НР СРБИЈЕ. – Јужнословенски филолог, Београд 1955–1956, XXI, књ. 1–4, стр. 264–266. Потпис: М. Ст.

103. САВЕТОВАЊЕ СЛАВИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ. – Јужнословенски филолог, Београд 1955–1956, XXI, књ. 1–4, стр. 266–270. Потпис: М. С.

104. ДР МИЛИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ: ПРИМЕРИ ИСТОРИСКОГ РАЗВИТКА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА. Научна књига, Београд, 1956. – Књижевност и језик у школи, 1956, бр. 2–3, стр. 139–140.

Приказ Павловићеве хрестоматије сх. језика.

105. ХРВАТСКОСРПСКО-ФРАНЦУСКИ РЈЕЧНИК. Новинско-издавачко предузеће Загреб, 1956. – Књижевност и језик, 1956, бр. 4–5, стр. 252–254.

Приказ.

105a. БИТНИ УСЛОВИ ЗА ПИСАЊЕ УЏБЕНИКА ПОСТОЈЕ. – Политика, 1956, бр. 15345, 20. јануар, стр. 7.

106. БАСНЕ М. ВУКАСОВИЋА. – Књижевност и језик, 1956, бр. 6–7, стр. 285–297.

Приказ.

107. ЈЕДНА ВРСТА ИНТЕРПУНКЦИОНИХ МОГУЋНОСТИ. – Књижевност и језик, 1956, бр. 8–9, стр. 445–453.

108. ПОТПИСАНИ ИЛИ ДОЛЕПОТПИСАНИ? – Књижевност и језик, бр. 8–9, стр. 493–496.

 

1957.

109. МОЈ ТИП ЈЕ РАША ПЛАОВИЋ. – Вечерње новости, У/1957, бр. 1012, 31. стр. 4.

110. ДР АЛЕКСАНДАР БАНОВИЋ. – ПЕДАГОШКО-ПРОСВЕТИТЕЉСКО ДЕЛО ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА, Нолит, Београд 1957. – Савремена школа, XII/1957, бр. 1–2, стр. 85–86.

Приказ.

111. О НЕКИМ ЈЕЗИЧКИМ ПОСТАВКАМА. – Настава и васпитање, VI/1957, бр. 3, стр. 141–147.

112. О ЈЕДНОМ ТИПУ ПРИДЕВСКЕ ПРОМЕНЕ. – Књижевност и језик, 1957, бр. 3–4, стр. 140–144.

113. ЈЕЗИК – ЧАСОПИС ЗА КУЛТУРУ ХРВАТСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА, бр. 5, 1956. (Лат.). – Књижевност и језик, 1957, бр. 3–4, стр. 155–156.

Приказ.

114. ПОУЧАВАЊЕ ЈЕЗИКА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ – Просвјетни рад IV/1957, бр. 9, 1. новембра, стр. 4.

115. АНТОЛОГИЈА СВЈЕТСКЕ ЛИРИКЕ. (Лат.). – Књижевност и језик, 1957, бр. 5–6, стр. 223–227.

Приказ.

116. СЛОБОДАН ЏУНИЋ: “ГЛАДИ”. – Књижевност и језик, 1957, бр. 7–8, стр. 303–305.

Приказ.

117. СТАЊЕ НАСТАВЕ СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ – Књижевност и језик, 1957, бр. 9, стр. 364–372; бр. 1–2/1958, стр. 88–91. Ауторизовао писац.

Наставничке и ђачке библиотеке.

118. КОЈИ ОБЛИЦИ ГЛАГОЛА БЕСНЕТИ ИДУ У КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК? – Политика, 1957, 5. новембар, стр. 10. Ауторизовао писац.

У рубрици: “Да ли знате?”

119. МИЛАН ВУКАСОВИЋ: БАСНЕ. – Београд: Нолит, Београд, штампа Култура, 1957; 133 стр.; 13 х 20,5 цм.

Милија Станић: Басне М. Вукасовића, стр. 5–18.

120. ЏЕК ЛОНДОН: ПУСТОЛОВКА. – Београд: Стожер, Београд штам. Слободан Јовић, 1957, стр. 200, 14 х 20 цм. (Лат.)

Класична и савремена дела омладинске књижевности, књ. 4. Милија Станић: “Пустоловка” од Џека Лондона, стр. 5–13.

121. СЛОЖЕНИЦА ИЛИ ПРОСТА РЕЧ. – Питања савременог књижевног језика, 1957, св. 5, стр. 96–98.

122. ГЛАС У УСКОЧКОМ ГОВОРУ. – Зборник за филологију и лингвистику, 1957, I, стр. 153–161.

 

1958.

123. ШТА ЈЕ ПРАВИЛНО У НАШЕМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ: Донесен или донешен? – Политика, 1958, 13. јануара, стр. 10. Ауторизовао писац.

У рубрици “Да ли знате?”

124. ШТА ЈЕ ПРАВИЛНО: “ОН СЕ ЈЕ УПЛАШИО” ИЛИ “ОН ЈЕ СЕ УПЛАШИО”? – Политика, 1958, 9. фебруар, стр. 22. Ауторизовао писац.

У рубрици “Да ли знате”

125. МИЛИВОЈЕ КНЕЖЕВИЋ: “АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ УМОТВОРИНА”. – Књижевност и језик, 1958, бр. 1–2, стр. 86.

126. ЈЕЗИК (Нова серија, књ. VIII, св. 7–10), часопис за културу хрватског књижевног језика (бр. 2, Загреб, 1957–1958). (Лат.). – Књижевност и језик, 1958, бр. 3, стр. 158–159.

127. ГЛЕДАЊЕ НА ЈЕЗИК. – Настава и васпитање, VII/1958, бр. 1, стр. 23–27.

Чланак.

128. О КВАНТИТЕТУ ЈЕДНОГ ВОКАЛА ПРЕЗЕНТСКЕ ОСНОВЕ. – Наш језик, 1958, књ. IX, св. 1–2, стр. 73–75.

129. УЗ ЧЛАНАК Б. МИЛАНОВИЋА “О ЈЕДНОМ ГЛАГОЛСКОМ ДУБЛЕТУ”. – Наш језик, 1958, књ. IX, св. 1–2, стр. 43.

130. ПОВОДОМ ГЕОРГИЈЕВИЋЕВОГ ПРИКАЗА НАШЕ ГРАМАТИКЕ. – Настава и васпитање, VII/1958, бр. 3, стр. 195.

Одзив. са др. Радомиром Алексићем, на приказ објављен у Настави и васпитању, бр. 11/1958,

131. ПОДРАЖАВАТИ КОГА ИЛИ ПОДРАЖАВАТИ КОМЕ. – Политика, 1958, 18. јуна, стр. 10. Ауторизовао писац.

У рубрици “Да ли знате”

132. О ДУЖИНИ ВОКАЛА И У НАСТАВКУ -ИЧКИ. – Наш језик, 1958. књ. IX, св. 3–4, стр. 116–119.

133. ШТА ЈЕ ПРАВИЛНО: РАСТЕЊЕ ИЛИ РАШЋЕЊЕ, Политика, 1958, 3. септембар, стр. 10.

У рубрици “Да ли знате?”

134. ШТА ЈЕ ПРАВИЛНО: “КРОМПИР СМЕШТАЈУ У ПОДРУМЕ” ИЛИ “КРОМПИР СМЕШТАЈУ У ПОДРУМИМА”. – Политика, 1958, 15. септембар, стр. 10.

У рубрици “Да ли знате?”

135. ЈЕЗИК И МИШЉЕЊЕ. – Просвјетни рад, У/1958, бр. 16, 15. новембар, стр. 3.

136. ЈЕ ЛИ ПРАВИЛНО РЕЋИ: “РАЗБОЛЕО СЕ НА ПЛУЋИМА?”. – Политика, 24. октобар, стр. 10.

У рубрици “Да ли знате?”

137. О ГЛАГОЛУ ПРЕТПОСТАВИТИ. – Политика, 1958, 15. новембар, стр. 10.

У рубрици “Да ли знате?”

138. ГЛАС Ј У УСКОЧКОМ ГОВОРУ. – Јужнословенски филолог, XXIII/1958, књ. 1–4, стр. 221–226.

 

1959.

139. ВЕЛИКИ РЈЕЧНИК СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА. – Вјесник, XX/1959, 19. сијечња, стр. 4.

Интервју.

140. КАД СЕ УПОТРЕБЉАВА ЕНКЛИТИКА ЈУ? – Политика, 1959, 5. март, стр. 12.

У рубрици “Да ли знате?”

141. ШТА СУ ПАРТИКУЛЕ ИЛИ РЕЧЦЕ У НАШЕМ ЈЕЗИКУ? – Политика, 1959, 20. март, стр. 10.

У рубрици “Да ли знате?”

142. НАШЕ НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ И ФИЛМ. – Просвјетни рад, VI/1959, бр. 7, 1. април, стр. 5.

143. ЈЕ ЛИ У ДУХУ НАШЕГ ЈЕЗИКА РЕЋИ: “КОЛИКО ДУГО ЖИВИШ У БЕОГРАДУ”? – Политика, 1959, 5. април, стр. 20.

У рубрици “Да ли знате?”

144. ИЗ АКЦЕНТОЛОГИЈЕ. – Наш језик, 1959, књ. IX, св. 7–10, стр. 257–164.

145. РЕЧНИК СРПСКОХРВАТСКОГ И НАРОДНОГ ЈЕЗИКА. – Савременик, 1959, бр. 8–9, стр. 927–931.

146. ИДЕОЛОШКА МИМОИЛАЖЕЊА О КЊИЖЕВНОСТИ. – Књижевност и језик, 1959, бр. 1–2, стр. 51–54.

147. МАРЈАН ЈУРКОВИЋ: НА ПОРУКАМА ТУГЕ И ПОРУКАМА НАДЕ. – Књижевност и језик, 1959, бр. 1–2, стр. 75–76.

148. ПЕТ ГОДИНА ИЗЛАЖЕЊА ЧАСОПИСА “КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК”. – Књижевност и језик, 1959, бр. 1–2, стр. 83–84.

149. ПИТАЊЕ АКЦЕНТА У НАШОЈ НАСТАВИ. – Настава и васпитање, VIII/1959, бр. 5–6. стр. 309–312.

 

 

 

1960.

150. КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНА ЗАЈЕДНИЦА – ЗНАЧАЈАН ФАКТОР У МЕХАНИЗМУ ИЗГРАДЊЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ДРУШТВА. – Просвјетни рад, VII/1960, бр. 11, 1. VI, стр. 4–5.

151. ВУК И МИ. – Књижевност и језик, 1960, бр. 1, стр. 13–15.

152. КВАНТИТЕТ ЗАВРШНОГ САМОГЛАСНИКА КОМПАРАТИВА ПРИЛОГА. – Наш језик, 1960, књ. X св. 3–6, стр. 149–153.

153. АНИЦА ШАУЛИЋ: НОВИЦА ЦЕРОВИК. – Савременик, 1960, бр. 10, стр. 362–364.

Приказ.

154. Како се пишу имена БИЉАКА, ЖИВОТИЊА И СЛ. – Политика, 1960, 15 октобар, стр. 14.

У рубрици “Да ли знате?”

155. О НЕКИМ НЕАКЦЕНТОВАНИМ ДУЖИНАМА ( И КРАТКОЋАМА) У УСКОЧКОМ ГОВОРУ. – Јужнословенски филолог, 1959–1960, XXIV књ. стр. 307–319.

 

1961.

156. ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ: БАСНЕ. – Београд: Народна књига / Београд: Штамп. Просвјета, 1961; 117 стр.; 12 х 17 см.

[Кор. Насл.: Доситејеве басне]

Милија Станић: Доситеј Обрадовић, стр. 5 – [14].

157. НАШ НОВИ ПРАВОПИС. – Књижевност и језик, 1961, бр. 1, стр. [1] – 2.

158. ЗБОРНИК ИСТОРИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ. – Књижевност и језик, 1961, бр. 2, стр. 229–230.

Приказ.

159. НАШ ЈЕЗИК. – Књижевност и језик, 1961, књ. I, бр. 2, стр. 235–236.

Приказ књиге у три свеске (1–2. 3–6. и 7–10).

160. ТРЕЋИ КОНГРЕС ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СЛАВИСТА. Неки проблеми и запажања. – Књижевност и језик, 1961, бр. 4, стр. 401–404.

161. ПОВОДОМ ЧЛАНКА проф. др А. КОСТИЋА. – Наш језик, 1961, књ. XI св. 3–4, стр. 96–101. Потпис: М. Ст.

 

1962.

162. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ АТЛАСИ. – Политика, 1962, 2. децембар, стр. 16.

163. О АКЦЕНТУ ВОКАТИВА НЕКИХ ИМЕНИЦА. – Наш језик, 1962, књ. XII, св. 3–4, стр. 149–155.

164. О САВРЕМЕНОМ ЛИЦУ ГРАМАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ. – Књижевност и језик, 1962, бр. 3, стр. 229–237.

 

1963.

165. ГРАМАТИКА И МИ. – Књижевност и језик, 1962, бр. 1, стр. 55–64.

166. ХИМНА ЈЕДНОМ ЈУНАКУ У “ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ”. – Просвјетни рад, Х/1963, бр. 16, 15. октобар, стр. 5.

167. АНИЦА ШАУЛИЋ: АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ПОСЛОВИЦА И ЗАГОНЕТАКА. – Књижевност и језик, 1963, бр. 3, стр. 244–245.

Приказ.

168. МАРИЈАН ЈУРКОВИЋ: ВЈЕНЦЕСЛАВ НОВАК [Издавачко предузеће “Рад” Београд, 1962]. – Књижевност и језик, 1963, бр. 3, стр. 245–246.

Приказ.

169. ЊЕГОШ И НАРОДНА ЕПСКА ПЕСМА. – Књижевност и језик, 1963, бр. 4, стр. 12–19. 159а НАЗИВИ МЕСТА. – Политика, 1963, 11. априла, стр. 16.

У рубрици “Да ли знате?”

 

1964.

170. ЛЕКСИЧКИ ФОНД СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА У ВУКОВО ВРИЈЕМЕ И ДАНАС. – Просвјетни рад, XI/1964, бр. 15, 1. октобар, стр. 4–5.

171. ДРУШТВЕНИ ЗНАЧАЈ ВУКОВА РАДА НА ЈЕЗИКУ. – Књижевност и језик 1964, бр. 4, стр. 28–37

172. ЊЕГОШ И НАРОДНА ПЕСМА. – Рад Х-ог конгреса Савеза фолклориста Југославије на Цетиње 1963. ГОДИНЕ. – Цетиње, 1964; стр. 21–26.

Резиме.

 

1965.

173. НЕДЕЉКОВИЋЕВ БОРБЕНИ ХУМАНИЗАМ ЊЕГОШЕВ. – Просвјетни рад, XII/1.965, бр. 1–15. јануар, стр. 7.

174. ЗА КОЛИКО СЕ ПОВЕЋАО ЛЕКСИЧКИ ФОНД СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПОСЛЕДЊИХ 100 ГОДИНА. – Политика, 1965, 8. јун, стр. 16.

У рубрици “Да ли знате?”

175. ИМА ЛИ НАШИХ РЕЧИ У СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА? – Политика, 1965, 12. јун, стр. 16.

У рубрици “Да ли знате?”

176. КОЈЕ СЕ ВРСТЕ РЕЧИ НАЈЧЕШЋЕ ЈАВЉАЈУ У НАШЕМ ЈЕЗИКУ? – Политика 1965, 20. јун, стр. 22.

У рубрици “Да ли знате?”

177. ШТА ЈЕ ФОНЕТИКА А ШТА “ФОНОЛОГИЈА”? – Политика 1965, 26. јун, стр. 16.

У рубрици “Да ли знате?”

178. ПРИНЦИП НОРМАТИВНОСТИ У ЈЕЗИКУ. – Политика, 1965, 12. септембар, стр. 18.

179. РИЈЕЧНИК СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА. – Просвјетни рад, ХИ/1965, бр. 16, 15. октобар, стр. 5.

Издање САН, књ. III.

180. ШТА ЈЕ ТО ЈЕЗИЧКА НОРМА? – Политика, 1965, 10. новембар; стр. 16.

У рубрици “Да ли знате?”

181. КОЈИ СУ АКЦЕНАТСКИ СИСТЕМИ У СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ? – Политика, 1965, 16 новембар, стр. 16.

У рубрици “Да ли знате?

182. КОЛИКО ПОЈЕДИНИ ЕВРОПСКИ ЈЕЗИЦИ ИМАЈУ РЕЧИ? – Политика, 1965, 11. децембар, стр. 16.

У рубрици “Да ли знате?”

183. АКЦЕНАТ АОРИСТА УСКОЧКОГ ГОВОРА ПРЕМА ВУКОВОМ. – Зборник са филологију и лингвистику, УШ/1965, стр. 201–210.

Résumé.

 

1966.

184. МИХАИЛО В. ШЋЕКИЋ: ПЕСМЕ КРВИ И СЛОБОДЕ. – Крагујевац: Пишчево издање Крагујевац: Штамп. Никола Николић, 1966: стр. 172.

Милија Станић: Песникова буна, стр. 7–12.

185. МИШЉЕЊЕ О “ПРОСВЈЕТНОМ РАДУ”. – Просвјетни рад, ХIII/1966, бр. 5, 1. март, стр. 2.

186. СЕДИМ КУЋИ ИЛИ СЕДИМ КОД КУЋЕ. – Политика, 1966, 7. април, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

187. ПИЈЕМ ЧАЈА ИЛИ ЧАЈ. – Политика, 1966, 21. април, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

188. БРАНКИЦИН ИЛИ БРАНКИЧИН. – Политика, 1966, 5. мај, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

189. DISKUSIJE JUGOSLÁVSKYH SLAVISTI O PROBLÉMACH SPISOVNÉHO JEZYKA. – Наша реч, [Праха] бр. 2.

190. ВУЧИТЕ – ВУЦИТЕ. – Политика, 1966, 19. мај, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

191. НА ВОЋЦИ – НА ВОЋКИ! – Политика, 1966, 2. јун, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

192. ДВАНАЈЕСТ ИЛИ ДВАНАЕСТ! – Политика, 1966, 16. јун, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу.”

193. ЖИВОМИР МЛАДЕНОВИЋ: “ВУК КАРАЏИЋ И МАТИЦА СРПСКА.” – Књижевност и језик;, 1966, бр. 1, стр. 85–86.

194. КОЕГЗИСТЕНЦИЈА ЈЕЗИКА. – НИН, XVI/1966, бр. 813, 7. август, стр. 9.

195. НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. – Политика. 1966. 8. септембар, стр. 14. Ауторизовао писац.

У додатку: “Политика за децу”.

196. ПЕТ – ПЕТОРИЦА – ПЕТОРО. – Политика, 1966, 15. септембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

197. ЧУДИ МЕ – ЧУДИМ СЕ. – Политика, 1966, 22. септембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

198. ВИДИО САМ ПЕЛА – ВИДИО САМ ПЕЛЕА! – Политика, 1966, 29. септембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

199. ХЕЈ ЖАК! ИЛИ ХЕЈ ЖАЧЕ! – Политика, 1966, 6. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

200. НЕ: ОЖЕНИО ДЕВОЈКУ! ВЕЋ: ОЖЕНИО СЕ ДЕВОЈКОМ. – Политика, 1966, 13. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

201. КАКО СЕ ПИШУ ПИСМА И ДИЈАЛОЗИ. – Политика, 1966, 20. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

202. У ОНОМ ДОБУ НОЋИ – У ОНО ДОБА НОЋИ! – Политика, 1966, 27. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

203. НОВИ БЕОГРАД – КОНАЧИШТЕ. – Вечерње новости, XIV/1966, 2. новембар, стр. 15.

204. ШТАВИШЕ – ЧАК ШТАВИШЕ. – Политика, 1966, 3. новембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

205. ВОЗИМ СЕ У ФИЋИ ИЛИ ВОЗИМ СЕ ФИЋОМ! – Политика, 1966, 10. новембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

206. ШУСТЕР ИЛИ ОБУЋАР? – Политика, 1966, 17. новембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

207. МОГУЋНО ЈЕ – МОГУЋЕ ЈЕ. – Политика, 1966, 24. новембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

208. НЕ: РАДИ БОЛЕСТИ, ВЕЋ: ЗБОГ БОЛЕСТИ. – Политика, 1966, 1. децембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

209. МАЛИ МОКРИ ЛУГ ИЛИ СКОПСКА ЦРНА ГОРА. – Политика, 1966, 8. децембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

210. ХАЈДЕ ПЕРИЦА, ИЛИ ХАЈДЕ, ПЕРИЦЕ! – Политика, 1966, 15. децембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

211. У БИЦИ ИЛИ У БИТКИ? – Политика, 1966, 22. децембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

212. ЈА ЋУ ВАС СПАСТИ ИЛИ ЈА ЋУ ВАС СПАСИТИ? – Политика, 1966, 29. децембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

 

1967.

213. ПИШИ КАО ШТО ГОВОРИШ! – Политика, 1967, 5. јануар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

214. СУВ ХЛЕБ ИЛИ СУХ ХЛЕБ? – Политика, 1967, 12. јануар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

215. НОВ ШЕШИР – НОВИ ШЕШИР. – Политика,, 1967, 19. јануар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

216. ЗАПОСЛЕН ИЛИ ЗАПОШЉЕН? – Политика, 1967, 26. јануар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

217. СТАР 14 ГОДИНА. – Политика, 1967, 2. фебруар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

218. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА – СФРЈ: – Политика, 1967, 9. фебруар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

219. ИЗВИНИО СЕ ДРУГУ КОЈЕМ ЈЕ ИЗВИНУО РУКУ. – Политика, 1967, 16. фебруар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

220. ПРЕХРАМБЕНИ АРТИКЛИ – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ. – Политика, 1967, 23. фебруар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

221. ЧАША – ЋАША, ЂАК – ЏАК. – Политика, 1967, 2. март, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

222. НЕ ГОВОРИТЕ И НЕ ПИШИТЕ: ИНДИВИДУАЛНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ. – Политика, 1967, 9. март, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

223. БРАТОВ ИЛИ БРАТОВЉЕВ? – Политика, 1967, 16. март, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

224. ОД СИЛНИХ ВАТАРА ИЛИ ОД СИЛНИХ ВАТРИ! – Политика, 1967, 23. март, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

225. “ЈА ТИ САВЕТУЈЕМ” ИЛИ “ЈА ТЕ САВЕТУЈЕМ”? – Политика, 1967, 30. март, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

226. ПРЕЛИВАЊЕ ГЛАГОЛСКИХ ЗНАЧЕЊА. – Просвјетни рад, XIV/1967, бр. 1–2, 1–15. јануар, стр. 8.

227. ПО ПРВИ ПУТ ИЛИ ПРВИ ПУТ? – Политика,, 1967, 6. април, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

228. ПРАВОПИСНЕ АЛТЕРНАТИВЕ. – Југословенски спикер, Београд, 1967, бр. 3, стр. 17–20.

229. У СТРАХУ ИЛИ У СТРАХОВИМА? – Политика, 1967, 13. април, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

230. ПЕТИ РАЗРЕД V. РАЗРЕД ИЛИ V РАЗРЕД? – Политика, 1967, 20. април, стр. 14

У додатку: “Политика за децу”.

231. ГДЕ СИ БИО? – Политика, 1967, 27. април, стр, 14.

У додатку: “Политика за децу”.

232. СПАСИТИ ИЛИ СПАСТИ? – Политика, 1967, 4. мај, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

233. СЕРВИСНА СЛУЖБА! – Политика, 1967, 11. мај, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

234. УСАГЛАШАВАЊЕ ЖИВОТА С НАУКОМ. – Просвјетни рад, ХIV/1967, бр. 9–10, 1–15. мај, стр. 5.

235. СТВАРАЊЕ ЈЕ НЕОДВОЈИВО ОД ОБЈАВЉИВАЊА. – Гледишта, УШ/1967, бр. 5, мај, стр. 715.

236. ТУ И ТАМО, ОВДЕ – ОНДЕ. – Политика, 1967, 18. мај, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

237. ПЕТ БАКА УЧИ – ПЕТ БАКА УЧЕ. – Политика, 1967, 25. мај, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

238. ОБОЈИЦА СУ СТИГЛА, ОБОЈИЦА СУ СТИГЛИ. – Политика, 1967, 1. јун, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

239. ПАЋЕНИК И МУЧЕНИК. – Политика, 1967, 8. јун, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

240. СТОЈИ МУ КАО САЛИВЕНО? – Политика, 1967, 15. јун, стр. стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

241. НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. – Политика, 1967, 15. јун, стр. 14. Потпис: К. Степановић и М. Станић.

У додатку: “Политика за децу”.

242. У ЧЕМУ СЕ РАЗЛИКУЈУ ШИПТАРСКИ И АЛБАНСКИ? – Политика, 1967, 16. јул, стр. 14.

У рубрици: “Да ли знате”.

243. ВОКАТИВ ВЛАСТИТИХ ИМЕНИЦА ТИПА МИЛИЦА И РАДОЈИЦА. – Књижевност и језик, 1967, бр. 1–2 стр, 96–102.

244. КАД ЈЕ А. МРАЗОВИЋ ИЗДАО СВОЈУ “СЛОВЕНСКУ ГРАМАТИКУ”? – Политика, 1967, 27. јул, стр. 14 .

У додатку: “Политика за децу”.

245. НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. – Политика, 1967, 7. септембар, стр. 14. Потпис: К. Степановић и М. Станић.

У додатку: “Политика за децу”.

246. ЋОВЕК ИЛИ ЧОВЕК. – Политика, 1967, 14 септембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

247. НА ДРИНИ ЋУПРИЈА. – Политика, 1967, 21. септембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

248. ГРИП ИЛИ ГРИПА. – Политика, 1967, 28. септембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

249. ЈАК – ЈАЧИ – НАЈЈАЧИ. – Политика, 1967, 5. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

250. БОР – МАШИНА – БУШИЛИЦА! – Политика, 1967, 12. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

251. БРОЈНО – БРОЈЧАНО. – Политика, 1967, 19. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

252. ГДЕ ГОД СТИГНЕШ, ТУ ДРВО ПОСАДИ! – Политика, 1967, 26. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

253. ИЗДРЖАВАТИ – УЗДРЖАВАТИ. – Политика, 1967, 26. октобар, стр. 14. Потпис: М. С.

У додатку: “Политика за децу”.

254. КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК И АГРОТЕРМИНОЛОГИЈА. – Просвјетни рад, XVI/1967, бр. 17. 1. новембар, стр. 4–5.

255. ОН СЕ ЗОВЕ ПЕТАР. – Политика, 1967, 2. новембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

256. ДОВРШАВАЈУ ИЛИ ДОВРШУЈУ. – Политика, 1967, 9. новембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу.”

257. О АКЦЕНТУ ВОКАТИВА ИМЕНИЦА ТИПА ЈУНАК И ДР. – Филологија, 1967, бр. 5. стр. 137–167. (Лат.)

258. НИ ОКО ШТА ИЛИ ОКО НИШТА? – Политика, 1967, 16. новембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

259. СИМОН СИЊОРЕ. – Политика, 1967, 23. новембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

260. ОДГОВОРИ ЧИТАОЦИМА. – Политика, 1967, 23. новембар, стр. 14. Потпис: М. С.

У додатку: “Политика за децу”.

261. ПРЕХРАМБЕНИ АРТИКЛИ – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ. – Политика, 1967; 7. децембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

262. СТРАНЕ РЕЧИ. – Политика, 1967, 14. децембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

263. СКОПЈЕ – СКОПЉЕ. – Политика, 1967, 21. децембар, стр. 14

У додатку: “Политика за децу”.

264. ОБАВЉАЈУ РАД – РАДЕ! – Политика, 1967, 28. децембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

 

1968.

265. ОБЕШЕНИ ЈЕЗИК. – Политика, 1968, 4. јануар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

266. ДАНАС ИЗЈУТРА – ЈУТРОС. – Политика, 1968, 11. јануар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

267. ОШТЕТА – ОДШТЕТА. – Политика, 1968, 25. јануар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

268. ПОМОГНИ ИЛИ ПОМОЗИ. – Политика, 1. фебруар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу “. ,

269. СЕДАМ БРАТА – СЕДМОРО БРАЋЕ. – Политика, 1968, 8. фебруар, стр. 16.

У додатку: “Политика за децу”.

270. ПОТРОШАЧ – КУПАЦ. Политика, 1968, 15. фебруар, стр. 16.

У додатку: “Политика за децу”.

271. ВОЗИТИ – ШОФИРАТИ. Политика, 1968, 22. фебруар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

272. ЦЕНА КАФЕ ИЛИ ЦЕНА КАФИ? – Политика, 1968, 22. фебруар. стр. 14. Потпис: М. С.

У Додатку: “Политика за децу”.

273. МИЛОШУ – МИЛОШЕ. – Политика, 1968, 29. фебруар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу.”

274. РЕДАК ЗВЕР – РЕТКА ЗВЕР. – Политика,, 1968, 7. март, стр. 16.

У додатку: “Политика за децу”.

275. НАПИС – НАТПИС. – Политика, 1968, 14. март, стр. 16.

У додатку: “Политика за децу”.

276. РАДОИЦА – РАДОЈИЦА. – Политика, 1968, 21. март, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

277. ПРАЗАН ЈЕЗИК. – Политика, 1968, 28. март, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

278. ПОПРИМИТИ – ПРИМИТИ. – Политика, 1968, 4. април, стр. 14

У додатку: “Политика за децу”.

279. ИЗВЕЗЕН – ИЗВЕЖЕН. – Политика, 1968, 11. април, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

280. ЦРПИТИ – ЦРПЕТИ – ЦРПСТИ. – Политика, 1968, 18. април, стр. 16.

У додатку: “Политика за децу”.

281. СВЕДОЏБА СИРОМАШТВА НАШЕГ ЈЕЗИКА. – Свет, бр. 600, 20. април, стр. 6.

Интервју о језику

282. ДАТИ ОБАВЕЗУ – ОБАВЕЗАТИ СЕ. – Политика, 1968, 25. април, стр. 16.

У додатку: “Политика за децу”.

283. КЕВА – МАЈКА. – Политика, 1968, 9. мај, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

284. ОБНОЋ – НОЋУ. – Политика, 1968, 16. мај, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

285. ПРОРАДИТИ. – Политика, 1968, 23. мај, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

286. НЕУХВАТЉИВ – НЕУХВАТИВ. – Политика, 1968, 30. мај, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

287. ШТА ЈЕ БОСАНЧИЦА? – Политика, 1968, 4. јун, стр. 18.

У рубрици: “Да ли знате?”

288. ДВОСМИСЛЕНОСТ. – Политика,, 1968, 6. јун, стр. 16.

У додатку: “Политика за децу”.

289. НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. – Политика, 1968, 13. јун, стр. 14. Потпис: К. Степановић и М. Станић.

У додатку: “Политика за децу”.

290. НА ПРАГУ НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. – Политика, 1968, 12. септембар, стр. 14. Потпис: К. Степановић и М. Станић.

У додатку: “Политика за децу”.

291. ЋОВЕК ИЛИ ЧОВЕК. – Политика, 1968, 19. септембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

292. ЗА МЕНЕ – ЗА МЕ. – Политика, 1968, 26. септембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

293. У ПУШКИ ИЛИ У ПУШЦИ. – Политика, 1968, 3. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

294. АНГРО – НА ВЕЛИКО. – Политика, 1968, 10. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

295. ВО – ВОЛ. Политика, 1968, 17. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

296. КО БИЛО – БИЛО КО. – Политика, 1968, 24. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

297. НЕ: РАДИ БОЛЕСТИ, ВЕК: ЗБОГ БОЛЕСТИ. – Политика, 1968, 31. октобар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

298. ВОДИТИ РАЗГОВОР – РАЗГОВАРАТИ. – Политика, 1968, 7. новембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

299. НОВ ШЕШИР – НОВИ ШЕШИР. – Политика, 1968, 14. новембар, стр. 14.

У додатку: “Политика за децу”.

300. ХЕЈ ЖАК! ИЛИ ХЕЈ, ЖАЧЕ! – Политика, 1968, 21. новембар, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

301. НЕ: ОЖЕНИО ДЕВОЈКУ, ВЕК: ОЖЕНИО СЕ ДЕВОЈКОМ. – Политика, 1968, 5. децембар, стр. 16.

У додатку: “Политика за децу”.

302. У ОНОМ ДОБУ НОЋИ – У ОНО ДОБА НОЋИ! – Политика, 1968, 12. децембар, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

303. ВОЗИМ СЕ У ФИЋИ ИЛИ ВОЗИМ СЕ У ФИЋИ. – Политика, 1968, 19. децембар, стр. 16.

У додатку: “Политика за децу”.

304. ХАЈДЕ, ПЕРИЦА, ИЛИ ХАЈДЕ, ПЕРИЦЕ. – Политика, 1968, 26. децембар, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

 

1969.

305. У БИТЦИ, ИЛИ: У БИТКИ? – Политика, 1969, 9. јануар, стр. 16.

У додатку: “Политика за децу”.

306. СУВ ХЛЕБ, ИЛИ СУХ ХЛЕБ. – Политика, 1969, 16. јануар, стр. 16.

У додатку: “Политика за децу”.

307. НАУКА О ЈЕЗИКУ И ДОГМАТИЗАМ. – Књижевност и језик, 1969, бр. 3, стр. 236–245.

308. Др Миливој Павловић: ПРОБЛЕМ И ПРИНЦИПИ СТИЛИСТИКЕ, Београд, 1969, стр. 287. – Књижевност и језик, 1969, бр. 3, стр. 310–312.

Приказ.

309. ЈА ЋУ ВАС СПАСТИ, ИЛИ: ЈА ЋУ ВАС СПАСИТИ. – Политика, 1969, 6. фебруар, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

310. ЗАПОСЛЕН ИЛИ ЗАПОШЉЕН?. – Политика, 1969, 13. фебруар, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

311. ИЗВИНИО СЕ ДРУГУ КОЈЕМ ЈЕ ИЗВИНУО РУКУ. – Политика, 1969, 20. фебруар, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

312. ПО ПРВИ ПУТ ИЛИ ПРВИ ПУТ. – Политика,, 1969, 27. фебруар, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

313. НИ ОКО ШТА ИЛИ ОКО НИШТА. – Политика, 1969, 6. март, стр. 20.

У додатку: “Политика за децу”.

314. ДОВРШАВАЈУ ИЛИ ДОВРШУЈУ. – Политика,, 1969, 13. март, стр. 30.

У додатку: “Политика за децу”.

315. ПОРУКА ИСТОРИЈЕ. – Одјек. XXII/1969. бр. 6, стр. 4.

316. СИМОН СИЊОРЕ. – Политика, 1969, 27. март, стр. 18.

У додатку: – Политика за децу”.

317. СТОЈИ МУ КАО САЛИВЕНО. – Политика, 1969, 3. април, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

318. Скраћенице. – Политика, 1969, 10. април, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

319. ОБЕШЕНИ ЈЕЗИК. – Политика, 1969, 17. април, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

320. БРАТОВ ИЛИ БРАТОВЉЕВ. — Политика, 1969., 8. мај, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

321. ЈАК – ЈАЧИ– НАЈЈАЧИ. – Политика, 1969, 15. мај, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

322. ОД СИЛНИХ ВАТАРА ИЛИ ОД СИЛНИХ ВАТРИ. – Политика, 1969, 22. мај, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

323. ПЕТ – ПЕТОРИЦА – ПЕТОРО. – Политика, 1969, 29. мај, стр. 18.

У додатку: Политика за децу”.

324. ЧУДИ – ЧУДИМ СЕ! – Политика, 1969, 5. јун, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

325. ПИШИ КАО ШТО ГОВОРИШ. – Политика, 1969, 12. јун, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

326. НА КРАЈУ ЦИКЛУСА “РАЗГОВОР 0 ЈЕЗИКУ”. – Политика, 1969, 19. јун, стр. 18. Потпис: К. Степановић и М. Станић.

У додатку: “Политика за децу”.

327. ЈЕЗИЧКЕ ГРЕШКЕ У ПОСЛЕДЊЕМ ЗАДАТКУ. – Политика, 1969, 19. јун, стр. 18.

У додатку: “Политика за децу”.

328. МЕСЕЦ. – Најлепше бајке и приче, 1. коло, 1. св. – Београд; НИП Борба (5. а.), стр. 14. (Ћир и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

329. ДРВО. – Најлепше бајке и приче, 1. коло, 1. св. – Београд: НИП Борба, (5. а.), стр. 28. (Ћир и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

330. ЗАБОЛЕО ГА ЗУБ. – Најлепше бајке и приче. 1. коло, 1. св. – Београд: НИП Борба, (5. а.), стр. 12 (Ћир и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”

331. ПЕТАР. – Најлепше бајке и приче, Београд: НИП Борба, 1. коло, 1 св. (5. а), стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

332. Лопта. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 2. коло, 2. св. (5. а), стр. 14, – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

333. БРАТ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба 2. коло, 2. св., (5. а), стр. 23. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

334. НЕ БИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 2. коло, 1. св., (5. а), стр. 14. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

335. УЗ ПУТ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 2. коло, 1. св., (5. а), стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

336. НАВОДНИЦИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 3. коло, 1. св., (5. а), стр. 12. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

337. НАВРХ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 3. коло, 1. св., (5. а), стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

338. ЗЕМЉАЦИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 3. коло, 2. св., (5. а), стр. 14. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

339. ПРОЛЕЋНИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 3. коло, 2. св., (5. а), стр. 28. — (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

340. ТАЛАСИЋ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 4. коло, 1. св., (5. а), стр. 14. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

341. ЖИВЕО. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 4. коло, 1. св., (5. а), стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

342. КОКИЦА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 4. коло, 2. св., (5. а), стр. 14. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

343. ЗАРЕЗ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 4. коло, 2. св., (5. а), стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

344. СУДАН – СУДАНАЦ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 5. коло, 1. св., (5. а), 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

345. ЧОВЕК. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 5. коло, 1. св., (5. а), стр. 16. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

346. МАЛО ЛИЦЕ – ЛИШЋЕ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 5. коло, 2. св., (5. а), стр. 12. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

347. ДОВИКНУТИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 5. коло, 2. св., (5. а), стр. 28. – (Ћир. и Лат.) :

Библиотека: “Жар-птица”.

348. БИСМО. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 6. коло, 1. св., (5. а), стр. 10. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

349. ЈЕДНООКА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 6. коло, 1. св., (5. а), стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

350. УПИТНИК. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 6. коло, 2. св., (5. а), стр. 14. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

351. ТАЧКА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 6. коло, 2. св., (8. а), стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

352. ЗЕМЉА – МЕСЕЦ – СУНЦЕ – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 7. коло, 1. св., стр. 14. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

353. АШВИЛИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 7. коло, 1. св., стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”

354. ДР.Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 7. коло, 2. св., стр. 18. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

355. СЕВЕР. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 7. коло, 2. св., стр. 28. (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

356. ВРСТЕ РЕЧИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 8. коло, 1. св., стр. 16. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

357. ИМЕНИЦЕ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 8 коло, 1. св., стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

358. ПРИДЕВИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 8. коло, 1. св., стр. 18. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

359. ГЛАГОЛИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 8. коло, 2. св., стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

360. ЗАМЕНИЦЕ. – Најлепше бајке и приче, – Београд: НИП Борба, 9. коло, 1. св., стр. 16. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

361. БРОЈЕВИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 9. коло, 1. св., стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

362. ПРИЛОЗИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 9. коло, 2. св., стр. 14. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

363. ПРЕДЛОЗИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 9. коло, 2. св., стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

364. ВЕЗНИЦИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 10. коло, 1. св., стр. 16. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

365. БЕЈАШЕ – БИЈАШЕ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 10. коло, 1. св., стр. 26. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

366. СКАНДИНАВИЈА. – Најлепше бајке и приче. – Београд, НИП Борба, 10. коло, 1. св., стр. 25. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

367. РАЗОЧАРЕЊЕ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 10. коло, 2. св., стр. 16.

Библиотека: “Жар-птица”.

368. ФРАНЦ БЕВК. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 10. коло, 2. св., стр. 15.

Библиотека: “Жар-птица”.

369. АУСТРАЛИЈА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: – НИП Борба, 10. коло, 2. св., стр. 25.

Библиотека “Жар-птица”.

370. УЗВИЦИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 10. коло, 2. св., стр. 26.

Библиотека: “Жар-птица”.

371. УСКОЧКА ТОПОНОМАСТИКА. – Onomastica jugoslavica [Ljubljana], 1, str. 66–77

372. И. В. Абрузова, П. А. Димитриев и Н. И. Соколъ: Сербохорватский язык, Лењинград, 1965, стр. 291. – Јужнословенски филолог, 1968–1969, књ. XXVII, св. 3–4, стр. 531–540.

Приказ.

373. NAUKA O JEZIKU I DOGMATIZAM. – Књижевност и језик; 1969, бр. 3, стр. 236–245.

374. РАЗГОВОР О ЈЕЗИКУ. – Политика експрес, 1969, 19. октобра, стр. 11.

У рубрици “Ђачка страна”.

375. ВРСТЕ ИМЕНИЦА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 1. коло, 1. св., стр. 9. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

376. МНОЖИНА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 1. коло, св. 1, стр. 29. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

377. ГЛАВНИЦА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 1. коло, 2. св., стр. 20. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

378. МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 1. коло. 2. св.. стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

379. ОДВОЈЕНО И САСТАВЉЕНО ПИСАЊЕ РЕЧИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 2. коло, св. 2, стр. 16. (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

380. РЕЧИ ОДМИЛА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 2. коло, св. 2, стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

380а. ПРЕДСЕДНИК ИЛИ ПРЕТСЕДНИК. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 10. коло, 2. св., стр. 14. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

380б. СЛОВЕНАЧКИ ЈЕЗИК – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 2. коло, 1. св., стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

381. ЦРТА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 3. коло, 2. св., стр. 6. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

382. ИВИН И ИВОВ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 3. коло, 1. св., стр. 26. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”

383. МИ БИСМО СЕ ИГРАЛИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 3. коло, 2. св., стр. 12. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

384. ЛИЈЕЧНИК – ЛЕКАР. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 3. коло, св. 2, стр. 26. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

385. ПЕТ СТОТИНА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 4. коло, св. 1, стр. 18. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

386. О МАЗГИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, коло 4, 1. св., стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

387. УМИЈ СЕ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 4. коло, 2. св., стр. 12. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

388. БЕЛА РУЖА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 4. коло, св. 1, стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”

389. АКЦЕНАТСКИ ОДНОС ИЗМЕЂУ ВУКОВА ЈЕЗИКА И УСКОЧКОГ ГОВОРА. – Годишњак педагошке школе у Никшићу, 1969, стр. 103–117.

Résumé

390. ДР Миливој Павловић: ПРОБЛЕМИ И ПРИНЦИПИ СТИЛИСТИКЕ Београд, Научно дело 1969. – Култура, 1969, бр. 7, стр. 191–197.

Приказ.

1970.

391. КЛАСИЦИ МАРКСИЗМА 0 ЈЕЗИКУ . – Политика, 1970, 9. мај, стр. 12.

392. МАРКС, ЕНГЕЛС И ЛЕЊИН О ЈЕЗИКУ. – Просвјетни рад, ХХ/1970, бр. 11, 1. VI, стр.

393. СЕКАЊЕ – ДВА НА БОШКА БОШКОВИЋА. – Сто година Друге београдске гимназије (1870–1970) – Београд, 1970, стр. 355–360.

394. ЈЕЗИЧКЕ МОГУЋНОСТИ. – Просвјетни рад. ХХ/1970, бр. 18, 15. XI, стр. 8.

395. УЧИНИ МУ СЕ НАЈЛЕПШИМ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 5. коло, 1. св., стр. 12. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

396. ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 5. коло, 1. св., стр. 11. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека: “Жар-птица”.

397. СОВЈЕТСКИ САВЕЗ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 5. коло, 1. св., стр. 27. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

398. КУКА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 5. коло, 1. св., стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

399. ПУТЕЉАК. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 5. коло, 2. св., стр. 10. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

400. УЧИНИ МУ СЕ НАЈЛЕПШИМ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 5. коло, 2. св., стр. 12. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

401. ФРАНЦУСКА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 5. коло, 2. св., стр. 27. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

402. ККИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 5. коло, 2. св., стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

403. ПРОПУПАТИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 6. коло, 1. св., стр. 14. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

404. КО И ТКО. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 6. коло, 1. св., стр. 27. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

405. ЈАСТУК – ЈАСТУЦИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 6. коло, 2. св., стр. 17. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

406. КОСА И КОСО. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 6. коло, 2. св., стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

407. ДВАДЕСЕТ ДРУГИ ДАН. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 7. коло, 1. св., стр. 16. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

408. РЕД РЕЧЕНИЦА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 7. коло, 1. св., стр. 27. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

409. ПШЕНИЦА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 7. коло, 2. св., стр. 16. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

410. ЧЕКАЋУ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 7. коло, 2. св., стр. 28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

411. НЕ: МНОГО ЗАБЕЛЕШКИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 8. коло, 1. св., стр. 14. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

412. МЛАДОШЋУ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 8. коло, 1. св., стр. 28. — (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”

413. ОДЛЕТЕШЕ ГОЛУБОВИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 8. коло, 1. св., стр. 12. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

414. САШИЈ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 8. коло, 2. св., стр. 27. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

415. БАБА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 9. коло, 2. св., стр. 16. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

416. ПЕВАЈУБИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 9. коло, 1. св., стр. 27. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

417. НАРУКУ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 9. коло, 2. св., стр. 12. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”

418. ОЖЕНИТИ СЕ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 9. коло, 2. св., стр. 12. — (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”

419. МИШИЋ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 10. коло, 1. св., стр. 18. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

419а. ПЛЕМИЋКИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 10. коло, 2. св., стр. 14. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

420. МАЂАРСКА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 10. коло, 1. св., стр. 27. — (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

421. ПОЉСКА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 10. коло, 2. св., стр. 13. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”

422. ТУКЛИ СУ СЕ МАЧЕВИМА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 10. коло, 2. св., стр. 27. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

 

1971.

423. ЈЕЗИК НЕ ТРЕБА ДА РАЗДВАЈА. – Јутарње новости, 1971, 8. јануара, стр. 11.

Интервју.

424. НЕ САМО НОВАЦ, ВЕЋ И РАД – Борба, XLIX/1971, бр. 71, 15. III, стр. 7.

У рубрици “Трибина”.

425. ПАРАТАКСИЧКО-ХИПОКОРИСТИЧКА СТРУКТУРА РЕЧЕНИЦЕ НАШЕГ ЈЕЗИКА . – Књижевност и језик, 1971, бр. 3–4, стр. 81–87.

426. КЛАСИЦИ МАРКСИЗМА О ЈЕЗИКУ. – Књижевност и језик, 1971, бр. 3–4, стр. 95–97.

Приказ књиге “О језику” Мирка Чанадановића.

 

1972.

427. ГРУЗИЈА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 2. коло, 1. св., стр. 27–28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

428. РЕЧЕНИЧНИ ОБРТИ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 2. коло, 1. св., стр. 29–30. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

429. ШУКРИЈА ПАНЏО. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 2. коло, 2. св., стр. 12–13. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

430. СНЕГ – СНИЈЕГ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 2. коло, 2. св., стр. 14–15. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

431. ДРАГАН ЛУКИЋ. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 2. кола, 2. св., стр. 27–28. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

432. ПИСАЊЕ БРОЈЕВА И НАЗИВА АУТОМОБИЛА. – Најлепше бајке и приче. – Београд: НИП Борба, 2. коло, 2. св., стр. 29–30. – (Ћир. и Лат.)

Библиотека “Жар-птица”.

433. ПРИКАЗИВАЊЕ ЗЛОЧИНА – ХУМАНО ИЛИ АНТИЉУДСКО? – Борба, XIV/1972, бр. 41, 12. II, стр. 12.

У рубрици “Трибина”.

434. КАКО ЧИТАТИ КЊИЖЕВНО ДЕЛО. Култура књижевног језика. – Венац, 1/1972, бр. 2, стр. 55–57.

435. Радојица Вукићевић: Поема борби и раду посвећена јубилеју наше револуције 1941–1971. – Београд: Клуб РВИЈ / Београд: САВРЕМЕНА АДМИНИСТРАЦИЈА, ГРАФ. ПОГОН “Бранко Ђоновић” 1973; 73 стр.

Осврт [поговор] на стр. (71) – (73)

436. БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ “Правописни приручник”. – Наш језик, 1972, књ. XIX, св. 1, стр. 53–64

 

1973.

437. ЕП О НАШЕМ ВРЕМЕНУ. – Борба, 1973, 28. април, стр. 8. Потпис: М. С.

438. РАЗЛОЗИ НЕЗАДОВОЉСТВА. – Политика, 1973, 21. јул, стр. 14.

Поводом разговора о језику на телевизији.

439. СПИКЕР НЕ СМЕ ДА “ПЕВА”. – ТВ и радио ревија, 1973, 26. X, стр. 24.

Анкета.

440. ПОРЕКЛО ГЛАСА Ђ У РЕЧИМА УЂАТИ, КОЂИ И СЛ. – Јужнословенски филолог, 1973, књ. XXX, св. 1–2, стр. 605–609.

441. ЧИТАНКА ЗА IIV РАЗРЕД СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА. – Књижевност и језик, 1973, бр. 3–4, стр. 122–126.

Приказ читанке групе аутора (Стојадин Стојадиновић и др.)

441а. ЈЕДАН ПРИЈЕДЛОГ ЗА ТЕОРИЈСКО РАЗМАТРАЊЕ. – Просвјетни рад, ХХII/1973, бр. 13, 1. IX, стр. 7.

 

1974.

442. СРОДНЕ РЕЧИ. – Политика, 1974, 31. јануар, стр. 22.

У додатку (»Политика за децу”).

443. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 6. фебруар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

444. СЛАГАЊЕ РЕЧИ (КОНГРУЕНЦИЈА). – Политика, 14. фебруар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

445. ВОДИТИ РАЗГОВОР ИЛИ РАЗГОВАРАТИ? – Политика, 1974, 21. фебруар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

446. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 15. фебруар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

447. СТРИЋИ И ЗАСУКАТИ. – Политика, 1974, 28. фебруар, стр. 21.

У додатку “Политика за децу”.

448. ЛЕЊИН И НАУКА. – Просвјетни рад, ХХIV/1974, бр. 5, 1. III, стр. 6.

449. СЛОВЕНСКИ ИНСТРУМЕНТАЛ. – Политика, 1974, 7. март, стр. 21.

У додатку “Политика за децу”.

450. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес”, 1974, 8. март, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

451. ПОЧНИМО С РАДОМ. – Политика, 1974, 14. март, стр. 21.

У додатку “Политика за децу”.

452. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 15. март, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

453. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 22. март, стр. 17%,

У рубрици “Ђачка страна”.

454. ПРИЧА О ВЕТРОВИМА. – Политика, 1974, 28. март, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

455. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 29. март, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

456. ЧЕКАЋУ ТЕ ДОК НЕ ДОЂЕШ. – Политика, 1974, 4. април, стр. 21.

У додатку “Политика за децу”.

457. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 5. април, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

458. О СРОДСТВУ. – Политика, 1974, 11. април, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

459. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 12. април, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

459а. НАЗИВИ ЗА КУБУ. – Политика, 18. април, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

460. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 19. април, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

461. СЕДАМ БРАТА – СЕДМОРО БРАЋЕ. – Политика, 1974, 25. април, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

462. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 26. април, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

463. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 3. мај, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

464. ШУСТЕР ИЛИ ОБУЋАР? – Политика, 1974, 9. мај, стр. 21.

У додатку “Политика за децу”.

465. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 10. мај, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

466. УЛИЧНИ ЈЕЗИК. – Политика, 1974, 16. мај, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

467. НИЈЕ– НЕГО. – Политика експрес, 1974, 17. мај, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”

468. ЈУН И ЈУНИ. – Политика, 1974, 23. мај, стр. 19.

У додатку “Политика за децу”.

469. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 24. јун, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

470. МИЛОШУ – МИЛОШЕ. – Политика 1974, 30. мај, стр. 15.

У додатку “Политика за децу”.

471. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 31. мај, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

472. ПЕТИ ПАДЕЖ. – Политика, 1974, 6. јун, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

473. НИЈЕ– НЕГО. – Политика експрес, 1974, 7. јун, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

474. КОЛЕБА – КОЛИБА. – Политика, 1974, 13. јун, стр. 19.

У додатку “Политика за децу”.

475. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 14. јун, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

476. НЕШТО О ИМЕНИМА И ХИПОКОРИСТИЦИМА У УСКОЧКОМ ГОВОРУ. – ОПОТАБИСА ЈИВОБКУКА, бр. 3–4, Загреб, 1973–1974, стр. 153–160.

477. РЕДАК ЗВЕР – РЕТКА ЗВЕР. – Политика, 1974, 20. јун, стр. 21.

У додатку “Политика за децу”.

478. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 21. јун, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

479. ИДЕЈНА ОПРЕДИЈЕЉЕНОСТ У НАУЦИ НА ОСНОВУ ПЛАТФОРМЕ ДЕСЕТОГ КОНГРЕСА. – Просвјетни рад, XXIV/1974, бр. 12, стр. 9.

480. ЈЕЗИЧКЕ ОБЛАСТИ. – Политика, 1974, 5. септембар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

481. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 6. септембар, стр. 11.

У рубрици “Ђачка страна”.

482. ЊЕГОШЕВИ СТИХОВИ О БРАТСТВУ И ЈЕДИНСТВУ. – Политика, 1974, 12. септембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

483. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 13. септембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

484. КАКО СЕ ПИШЕ НАЗИВ НАШЕ ДРЖАВЕ. – Политика, 1974, 19. септембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

485. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 20. септембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

486. КАКО НАСТАЈУ РЕЧИ? – Политика, 1974, 26. септембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

487. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 27. септембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

488. ПОСТАНАК АЗБУКЕ. – Политика, 1974, 3. октобар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

489. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 4. октобар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

490. КО ЈЕ БИО ВУК КАРАЏИЋ? – Политика, 1974, 10. октобар, стр. 21.

У додатку “Политика за децу”.

491. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 11. октобар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

492. ЛЕЊИН О ЈЕЗИКУ. – Политика, 1974, 17. октобар, стр\ 22.

У додатку “Политика за децу”.

493. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 18. октобар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

494. О ЈЕЗИКУ, РОДЕ, ДА ТИ ПОЈЕМ. – Политика, 1974, 24. октобар, стр. 19.

У додатку “Политика за децу”.

495. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 25. октобар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна*.

496. УЖИЧКА РЕПУБЛИКА. – Политика, 1974, 31. октобар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

497. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 1. новембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

498. ХИТЛЕНИ ЈЕЗИК. – Политика, 1974, 7. новембар, стр. 20.

У додатку “ПОЛИТИКА ЗА ДЕЦУ”.

499. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 8. новембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

500. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 15. новембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

501. ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ. – Политика, 1974, 14. новембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

502. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 22. новембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

503. ТИТОВО УЖИЦЕ. – Политика, 1974, 5. децембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

504. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 6. децембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

505. ПИСАЊЕ ПРИСВОЈНИХ РЕЧИ. – Политика, 1974, 12. децембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

506. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 13. децембар, стр. 20.

У рубрици “Ђачка страна”.

507. ОДЕЛЕЊЕ ИЛИ ОДЕЉЕЊЕ. – Политика, 1974, 19. децембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

508. РАДИО И РАДИО-ПРИЈЕМНИК. – Политика, 1974, 26. децембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”

509. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1974, 27. децембар, стр. 17.

Comments