ห้องเรียนอาเซียน

มาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันเถอะ

 

การศึกษา:การสร้างประชาคมอาเซียน

การศึกษา:กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

กรอบหลักสูตรอาเซี่ยน สพป.นฐ.เขต ดาวน์โหลด

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อาเซี่ยน  ดาวน์โหลด

Spirit Of ASEAN   bullet19_gray.gif    Spirit Of ASEAN 2015

การสร้างหลักสูตรอาเซี่ยน

ตัวอย่างกิจกรรมอาเซี่ยนศึกษา 1   ดาวน์โหลด

ตัวอย่างกิจกรรมอาเซี่ยนศึกษา 2   ดาวน์โหลด

แบบนิเทศอาเซี่ยน   ดาวน์โหลด

เพลงอาเซี่ยน  1   2   3   4


วิดีโอ YouTube
แนวทางบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
                >>> ปก
                >>> บทนำ
                >>> ตอนที่ 1
                >>> ตอนที่ 1
                >>> ตอนที่ 1
                >>> ตอนที่ 1
                >>> ตอนที่ 1
                >>> บรรณานุกรมComments