เล่มที่ 2 การทดลองวิทย์คิดสนุก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์
 
         คำอธิบาย   1.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
                                2. ศึกษาเนื้อหาทั้ังหมดมี 3 เรื่อง
                                3. ทำแบบฝึกกิจกรรมให้ครบทั้ง 3 เรื่อง
                                4. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
                                                      5. ไปเรียนเล่ม 3 ต่อไปได้จ้า..............
     

                                                                                                                                                             


หน้าเว็บย่อย (1): [ไม่มีชื่อ]
Comments