หน้าแรก

คุณเป็นผู้เข้าชมเว็บนี้เป็นคนที่ Web Counter
   
            
                             
คู่มือการชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การสร้างเสริมประสิทธิภาพการสอนวิทยาศาสตร์ 
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและ ผู้นิเทศการศึกษา ได้ใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองในการพัฒนากิจกรรมการเรียน      การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ การทดลองวิทย์คิดสนุก และของเล่นวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ โดยอาศัยวิธีการ     ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาเจตคติ ทำให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดีขึ้น

ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถดัดแปลง ปรับปรุงขั้นตอนการจัดกิจกรรมของ            ชุดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

                        ข้อเสนอแนะคู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง มีดังนี้

1. ศึกษาคู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองให้ละเอียดและวางแผนการจัดกิจกรรมตามแนวทางที่เสนอแนะไว้ 

2. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ การทดลองวิทย์คิดสนุกและของเล่น  วิทยาศาสตร์ อย่างเต็มความสามารถ หากครูผู้สอนจะสร้างเกณฑ์ใช้วัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ก็สามารถสร้างให้เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ ได้

3. การใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง ชุดนี้  ครูผู้สอนสามารถคิดเพิ่มเติมขึ้นเองได้ พร้อมจัดทำกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นได้อีกตามความเหมาะสม


 เมื่อศึกษาชุดฝึกอบรมนี้ครบทั้งสามเล่ม.......อย่าลืม!!!ทำ  แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจหลังการเรียน ด้วยนะคะ...

ความรู้เกี่ยวกับการสอนแบบสร้างแรงบันดาลใจ

 • สื่อและตัวอย่าง ดาวน์โหลด powerpoint เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ inspiring science คลิ๊กที่นี่ Inspiring Science Train the Trainersตัวอย่างการจัดทำแผนผังวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้ บูรณาการ Inspiring science ...
  ส่ง 20 ก.ค. 2556 01:41 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • บทบาทของครูผู้สอน
  ส่ง 20 ก.ค. 2556 01:40 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • จะนำไปใช้อย่างไร
  ส่ง 20 ก.ค. 2556 01:39 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้
  ส่ง 20 ก.ค. 2556 01:38 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • เริ่มต้นกับ inspiring science สบายๆ 7 step
  ส่ง 20 ก.ค. 2556 01:37 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments